ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကိုေသခ်ာစြာဖတ္ရြတ္ျခင္း l6

သင္ခန္းစာ (၆)  ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကိုေသခ်ာစြာဖတ္ရြတ္ျခင္း  ႏိုဝင္ဘာ ၂ – ၈  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၈း၁-၈။ တရားေဟာ ၃၁း၉-၁၃။ မႆဲ ၁၇း၅။ တမန္ေတာ္ ၈း၂၆-၃၈။ ေနဟမိ ၈း၉-၁၂။ ဝတ္ ၂၃း၃၉-၄၃။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ထိုသို႔ဘုရားသခင္၏ပညတၲိက်မ္းစာကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရြတ္ ၍ အနက္ကိုျပန္သျဖင့္ လူမ်ားနားလည္ေစျခင္းငွာျုပၾက၏’ (ေနဟမိ …

Read More