မေကာင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ဆံရျခင္း l12

သင္ခန္းစာ (၁၂)  မေကာင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ဆံရျခင္း  ဒီဇင္ဘာ ၁၄ – ၂၀  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၄   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁၃း၂၃-၂၅။ တရားေဟာ ၇း၃၊၄။ ၂ေကာ ၆း၁၄။ ဧဇရ ၉ ႏွင့္ ၁၀။ ၁ေကာ ၇း၁၀-၁၇။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘အိုအကြ်ႏု္ပ္ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သို႔မေမွ်ာ္ၾကည့္ဝံ့။ ရွက္ေၾကာက္၍မ်က္ႏွာနီပါ၏။ အကြ်ႏု္ပ္ဘုရားသခင္၊ အကြ်ႏု္ပ္တို႔ျုပမိ ေသာဒုစ႐ိုက္တို႔သည္ …

Read More

 ဒံုရင္းျပန္၍ေဖာက္ျပန္ေသာလူမ်ိဳး l11

သင္ခန္းစာ (၁၁)  ဒံုရင္းျပန္၍ေဖာက္ျပန္ေသာလူမ်ိဳး  ဒီဇင္ဘာ ၇ – ၁၃  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ဒီဇင္ဘာ ၇   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁၃း၁-၉။ တရားေဟာ ၂၃း၃-၆။ ေနဟမိ ၁၃း၁၀-၁၄။ ေတာလည္ ၁၈း၂၁-၂၄။ ေနဟမိ ၁၃း၁၅-၂၂။ ေယာဟန္ ၅း၅-၁၆။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ေလဝိသားတို႔သည္လည္း ဥပုသ္ေန႔ကိုသန္႔ရွင္းေစျခင္းငွာ၊ စင္ၾကယ္ေသာကိုယ္ႏွင့္လာ၍ တံခါးတို႔ကိုေစာင့္ရမည္အေၾကာင္း ငါမွာထား၏။ အိုအကြ်ႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္၊ …

Read More

 ဘုရားသခင္ကိုဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း l10

သင္ခန္းစာ (၁၀)  ဘုရားသခင္ကိုဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း  ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ – ဒီဇင္ဘာ ၆  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၃၀   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁၂း၂၇-၄၇။ ၅ရာ ၂၅း၆-၈။ ၁ေယာ ၁း၇-၉။ ေယာ ၁း၂၉၊၃၆။ ၁ေကာ ၅း၇။ ေဟျဗဲ ၉း၁-၁၁။  အလြတ္က်မ္းခ်က္   ‘ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး ၌ျပေတာ္မူေသာက႐ုဏာေတာ္အစဥ္အျမဲတည္ပါသည္ဟူ၍ ဂုဏ္ေတာ္ …

Read More

 စစ္ေဆးျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းႏွင့္စာရင္းမ်ား l9

သင္ခန္းစာ (၉)  စစ္ေဆးျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းႏွင့္စာရင္းမ်ား  ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ – ၂၉  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၃   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ဧဇရ ၁း၉-၁၁။ ဒံ ၁း၁၊၂။ ဒံ ၅။ တရားေဟာ ၃၀း၁-၆။ ဧဇရ ၈း၁-၂၃။ ေနဟမိ ၁၁း၁၊၂။ ၁၂း၁-၂၆။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ညီအစ္ကိုမႉးမတ္တို႔၌မွီဝဲလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ကြ်န္ေမာေရွ အားျဖင့္ထားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏တရားေတာ္အတိုင္းက်င့္ပါ …

Read More

 ထာဝရဘုရားႏွင့္ပဋိညာဥ္ေတာ္ l8

သင္ခန္းစာ (၈)  ထာဝရဘုရားႏွင့္ပဋိညာဥ္ေတာ္  ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ – ၂၂  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၆   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁၀း၁-၂၉။ ကမၻာဦး ၄း၈-၁၉။ ေဟျဗဲ ၁၃း၂၀။ ေယာ႐ႈ ၂၄။ ေနဟမိ ၁၀း၃၀-၃၉။ ေဟျဗဲ ၈း၁-၇။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ငါတို႔သည္ဆင္ျခင္ၿပီးမွ သစၥာျုပ ၍၊ စာခ်ဳပ္ကိုလည္းေရးထားလ်က္၊ ငါတို႔အႀကီးအကဲယဇ္ပုေရာဟိတ္ …

Read More

ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာအကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဘုရားသခင္ l7

သင္ခန္းစာ (၇) ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာအကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဘုရားသခင္  ႏိုဝင္ဘာ ၉ – ၁၅  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၉  ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၉း၁-၃။ ဒံ ၉း၄-၁၉။ ေနဟမိ ၉း၄- ၈။ ေကာေလာသဲ ၁း၁၆၊၁၇။ ေနဟမိ ၉း၉-၃၈။ ေရာမ ၅း၆-၈။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘မိမိအျပစ္ကိုဝွက္ထားေသာသူသည္ ခ်မ္းသာမရ။ မိမိအျပစ္ ကိုေဖာ္ျပဝန္ခ်၍ စြန္႔ပစ္ေသာသူမူကား၊ …

Read More

 ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကိုေသခ်ာစြာဖတ္ရြတ္ျခင္း l6

သင္ခန္းစာ (၆)  ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကိုေသခ်ာစြာဖတ္ရြတ္ျခင္း  ႏိုဝင္ဘာ ၂ – ၈  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၈း၁-၈။ တရားေဟာ ၃၁း၉-၁၃။ မႆဲ ၁၇း၅။ တမန္ေတာ္ ၈း၂၆-၃၈။ ေနဟမိ ၈း၉-၁၂။ ဝတ္ ၂၃း၃၉-၄၃။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ထိုသို႔ဘုရားသခင္၏ပညတၲိက်မ္းစာကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရြတ္ ၍ အနက္ကိုျပန္သျဖင့္ လူမ်ားနားလည္ေစျခင္းငွာျုပၾက၏’ (ေနဟမိ …

Read More

 ပညတ္သေဘာကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း l5

သင္ခန္းစာ (၅)  ပညတ္သေဘာကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း  ေအာက္တိုဘာ ၂၆ – ႏိုဝင္ဘာ ၁  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၆  ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၅း၁-၅။ ထြက္ ၂၁။ ၂း၇။ မိကၡာ ၆း၈။ ေနဟမိ ၅း၇-၁၂။ တရားေဟာ ၂၃း၂၁-၂၃။ ေနဟမိ ၅း၁၄-၁၉။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ယေန႔ပင္သူတို႔လယ္ယာ၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၊ သံလြင္ဥယ်ာဥ္၊ အိမ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ …

Read More

 ဆန္႔က်င္မႈကိုရင္ဆိုင္ရျခင္း l4

သင္ခန္းစာ (၄)  ဆန္႔က်င္မႈကိုရင္ဆိုင္ရျခင္း  ေအာက္တိုဘာ ၁၉ – ၂၅  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၉   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ဧဇရ ၄း၁-၅။ ၂ေကာ ၆း၁၄။ ဧဇရ ၅း၁-၅။ ဟဂၢဲ ၁။ ဧဇရ ၄း၆-၂၄။ ေနဟမိ ၄။ ေနဟမိ ၆း၁-၁၃။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ဒါရိမင္းအမိန္႔ေတာ္မေရာက္မီ အလုပ္အကိုင္မျပတ္ေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ ယုဒအမ်ိဳးအသက္ႀကီးသူတို႔ကိုေထာက္႐ႈေတာ္မူ၏။ …

Read More

ဘုရားရွင္၏ဖိတ္ေခၚေတာ္မူျခင္း l3

သင္ခန္းစာ (၃)  ဘုရားရွင္၏ဖိတ္ေခၚေတာ္မူျခင္း  ေအာက္တိုဘာ ၁၂ – ၁၈  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၂   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ဧဇရ ၇း၁၀။ ေနဟမိ ၁း၁-၁၁။ ဒံ ၉း၂၄- ၂၇။ ဒံ ၈။ ေရာမ ၈း၂၈၊၂၉။ ေရာမ ၉။ ထြ ၃၊၄။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕၏ဗိမာန္ေတာ္ကို တင့္တယ္ေစမည္အၾကံကို ရွင္ဘုရင္စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔သြင္းေပးေတာ္မူထေသာ …

Read More

 ေနဟမိ l2

သင္ခန္းစာ (၂)  ေနဟမိ  ေအာက္တိုဘာ ၅ – ၁၁  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၅   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁-၂။ တရားေဟာ ၇း၉။ ဆာလံ ၂၃း၁-၆။ ေတာလည္ ၂၃း၁၉။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္၊ ငါသည္ထိုင္၍ အင္တန္ကာလပတ္လံုး ငိုေျြကးျမည္တမ္းလ်က္၊ အစာေရွာင္လ်က္ေန၍ ေကာင္းကင္ဘံု၏အရွင္ ဘုရားသခင့္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ဆုေတာင္းေသာပတၳနာဟူမူကား၊ အိုေကာင္းကင္ဘံု ၏အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ …

Read More

 သမိုင္း၏ရသ။ ေဇ႐ုဗေဗလႏွင့္ဧဇရ l1

သင္ခန္းစာ (၁)  သမိုင္း၏ရသ။ ေဇ႐ုဗေဗလႏွင့္ဧဇရ  စက္တင္ဘာ ၂၈ – ေအာက္တိုဘာ ၄  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း စက္တင္ဘာ ၂၈   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေယရမိ ၂၅း၁၁၊၁၂။ ဒံေယလ ၉း၁၊၂။ ဧဇရ ၄း၁-၇။ ေဟရွာယ ၅၅း၈၊၉။ ဧဇရ ၇း၁-၂၈။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ေပရသိရွင္ဘုရင္ကု႐ုမင္းမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေကာင္းကင္ဘံ ု ၏အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာတိုင္းႏိုင္ငံရွိ သမွ်တို႔ကို …

Read More