ဘုရားရွင္၏ဖိတ္ေခၚေတာ္မူျခင္း l3

သင္ခန္းစာ (၃)  ဘုရားရွင္၏ဖိတ္ေခၚေတာ္မူျခင္း  ေအာက္တိုဘာ ၁၂ – ၁၈  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၂   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ဧဇရ ၇း၁၀။ ေနဟမိ ၁း၁-၁၁။ ဒံ ၉း၂၄- ၂၇။ ဒံ ၈။ ေရာမ ၈း၂၈၊၂၉။ ေရာမ ၉။ ထြ ၃၊၄။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕၏ဗိမာန္ေတာ္ကို တင့္တယ္ေစမည္အၾကံကို ရွင္ဘုရင္စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔သြင္းေပးေတာ္မူထေသာ …

Read More