မေကာင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ဆံရျခင္း l12

သင္ခန္းစာ (၁၂)  မေကာင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ဆံရျခင္း  ဒီဇင္ဘာ ၁၄ – ၂၀  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၄   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁၃း၂၃-၂၅။ တရားေဟာ ၇း၃၊၄။ ၂ေကာ ၆း၁၄။ ဧဇရ ၉ ႏွင့္ ၁၀။ ၁ေကာ ၇း၁၀-၁၇။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘အိုအကြ်ႏု္ပ္ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သို႔မေမွ်ာ္ၾကည့္ဝံ့။ ရွက္ေၾကာက္၍မ်က္ႏွာနီပါ၏။ အကြ်ႏု္ပ္ဘုရားသခင္၊ အကြ်ႏု္ပ္တို႔ျုပမိ ေသာဒုစ႐ိုက္တို႔သည္ …

Read More