ေနဟမိ l2

သင္ခန္းစာ (၂)  ေနဟမိ  ေအာက္တိုဘာ ၅ – ၁၁  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၅   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁-၂။ တရားေဟာ ၇း၉။ ဆာလံ ၂၃း၁-၆။ ေတာလည္ ၂၃း၁၉။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္၊ ငါသည္ထိုင္၍ အင္တန္ကာလပတ္လံုး ငိုေျြကးျမည္တမ္းလ်က္၊ အစာေရွာင္လ်က္ေန၍ ေကာင္းကင္ဘံု၏အရွင္ ဘုရားသခင့္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ဆုေတာင္းေသာပတၳနာဟူမူကား၊ အိုေကာင္းကင္ဘံု ၏အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ …

Read More