ဣသေရလလူမ်ိဳးထဲမွေခါင္းေဆာင္မ်ား l13

သင္ခန္းစာ (၁၃)  ဣသေရလလူမ်ိဳးထဲမွေခါင္းေဆာင္မ်ား  ဒီဇင္ဘာ ၂၁ – ၂၇  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၁   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ၃ရာ ၁၂း၁-၁၆။ တမန္ ၁၅း၇-၁၁။ ေယာဟန္ ၁၁း၄၆-၅၃။ ေနဟမိ ၄း၇-၂၃။ ဧဇရ ၈း၂၁-၂၃၊၃၁၊၃၂။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘လူအေပါင္းတို႔သည္ ေဟာေျပာေသာစကားမ်ားကိုနားလည္ ေသာေၾကာင့္ စားေသာက္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးတို႔အားေဝမွ်ျခင္း၊ အလြန္ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းကိုျုပအံ့ေသာငွာသြားၾက၏’ (ေနဟမိ …

Read More