ဒံုရင္းျပန္၍ေဖာက္ျပန္ေသာလူမ်ိဳး l11

သင္ခန္းစာ (၁၁)  ဒံုရင္းျပန္၍ေဖာက္ျပန္ေသာလူမ်ိဳး  ဒီဇင္ဘာ ၇ – ၁၃  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ဒီဇင္ဘာ ၇   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁၃း၁-၉။ တရားေဟာ ၂၃း၃-၆။ ေနဟမိ ၁၃း၁၀-၁၄။ ေတာလည္ ၁၈း၂၁-၂၄။ ေနဟမိ ၁၃း၁၅-၂၂။ ေယာဟန္ ၅း၅-၁၆။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ေလဝိသားတို႔သည္လည္း ဥပုသ္ေန႔ကိုသန္႔ရွင္းေစျခင္းငွာ၊ စင္ၾကယ္ေသာကိုယ္ႏွင့္လာ၍ တံခါးတို႔ကိုေစာင့္ရမည္အေၾကာင္း ငါမွာထား၏။ အိုအကြ်ႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္၊ …

Read More