ပညတ္သေဘာကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း l5

သင္ခန္းစာ (၅)  ပညတ္သေဘာကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း  ေအာက္တိုဘာ ၂၆ – ႏိုဝင္ဘာ ၁  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၆  ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၅း၁-၅။ ထြက္ ၂၁။ ၂း၇။ မိကၡာ ၆း၈။ ေနဟမိ ၅း၇-၁၂။ တရားေဟာ ၂၃း၂၁-၂၃။ ေနဟမိ ၅း၁၄-၁၉။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ယေန႔ပင္သူတို႔လယ္ယာ၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၊ သံလြင္ဥယ်ာဥ္၊ အိမ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ …

Read More