စစ္ေဆးျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းႏွင့္စာရင္းမ်ား l9

သင္ခန္းစာ (၉)  စစ္ေဆးျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းႏွင့္စာရင္းမ်ား  ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ – ၂၉  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၃   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ဧဇရ ၁း၉-၁၁။ ဒံ ၁း၁၊၂။ ဒံ ၅။ တရားေဟာ ၃၀း၁-၆။ ဧဇရ ၈း၁-၂၃။ ေနဟမိ ၁၁း၁၊၂။ ၁၂း၁-၂၆။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ညီအစ္ကိုမႉးမတ္တို႔၌မွီဝဲလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ကြ်န္ေမာေရွ အားျဖင့္ထားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏တရားေတာ္အတိုင္းက်င့္ပါ …

Read More