ဆန္႔က်င္မႈကိုရင္ဆိုင္ရျခင္း l4

သင္ခန္းစာ (၄)  ဆန္႔က်င္မႈကိုရင္ဆိုင္ရျခင္း  ေအာက္တိုဘာ ၁၉ – ၂၅  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၉   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ဧဇရ ၄း၁-၅။ ၂ေကာ ၆း၁၄။ ဧဇရ ၅း၁-၅။ ဟဂၢဲ ၁။ ဧဇရ ၄း၆-၂၄။ ေနဟမိ ၄။ ေနဟမိ ၆း၁-၁၃။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ဒါရိမင္းအမိန္႔ေတာ္မေရာက္မီ အလုပ္အကိုင္မျပတ္ေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ ယုဒအမ်ိဳးအသက္ႀကီးသူတို႔ကိုေထာက္႐ႈေတာ္မူ၏။ …

Read More