ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာအကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဘုရားသခင္ l7

သင္ခန္းစာ (၇) ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာအကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဘုရားသခင္  ႏိုဝင္ဘာ ၉ – ၁၅  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၉  ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၉း၁-၃။ ဒံ ၉း၄-၁၉။ ေနဟမိ ၉း၄- ၈။ ေကာေလာသဲ ၁း၁၆၊၁၇။ ေနဟမိ ၉း၉-၃၈။ ေရာမ ၅း၆-၈။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘မိမိအျပစ္ကိုဝွက္ထားေသာသူသည္ ခ်မ္းသာမရ။ မိမိအျပစ္ ကိုေဖာ္ျပဝန္ခ်၍ စြန္႔ပစ္ေသာသူမူကား၊ …

Read More