သမိုင္း၏ရသ။ ေဇ႐ုဗေဗလႏွင့္ဧဇရ l1

သင္ခန္းစာ (၁)  သမိုင္း၏ရသ။ ေဇ႐ုဗေဗလႏွင့္ဧဇရ  စက္တင္ဘာ ၂၈ – ေအာက္တိုဘာ ၄  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း စက္တင္ဘာ ၂၈   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေယရမိ ၂၅း၁၁၊၁၂။ ဒံေယလ ၉း၁၊၂။ ဧဇရ ၄း၁-၇။ ေဟရွာယ ၅၅း၈၊၉။ ဧဇရ ၇း၁-၂၈။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ေပရသိရွင္ဘုရင္ကု႐ုမင္းမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေကာင္းကင္ဘံ ု ၏အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာတိုင္းႏိုင္ငံရွိ သမွ်တို႔ကို …

Read More