ထာဝရဘုရားႏွင့္ပဋိညာဥ္ေတာ္ l8

သင္ခန္းစာ (၈)  ထာဝရဘုရားႏွင့္ပဋိညာဥ္ေတာ္  ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ – ၂၂  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၆   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁၀း၁-၂၉။ ကမၻာဦး ၄း၈-၁၉။ ေဟျဗဲ ၁၃း၂၀။ ေယာ႐ႈ ၂၄။ ေနဟမိ ၁၀း၃၀-၃၉။ ေဟျဗဲ ၈း၁-၇။  အလြတ္က်မ္းခ်က္  ‘ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ငါတို႔သည္ဆင္ျခင္ၿပီးမွ သစၥာျုပ ၍၊ စာခ်ဳပ္ကိုလည္းေရးထားလ်က္၊ ငါတို႔အႀကီးအကဲယဇ္ပုေရာဟိတ္ …

Read More