ဘုရားသခင္ကိုဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း l10

သင္ခန္းစာ (၁၀)  ဘုရားသခင္ကိုဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း  ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ – ဒီဇင္ဘာ ၆  ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၃၀   ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁၂း၂၇-၄၇။ ၅ရာ ၂၅း၆-၈။ ၁ေယာ ၁း၇-၉။ ေယာ ၁း၂၉၊၃၆။ ၁ေကာ ၅း၇။ ေဟျဗဲ ၉း၁-၁၁။  အလြတ္က်မ္းခ်က္   ‘ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး ၌ျပေတာ္မူေသာက႐ုဏာေတာ္အစဥ္အျမဲတည္ပါသည္ဟူ၍ ဂုဏ္ေတာ္ …

Read More