Nehemya

2. DERS *5-11 Ekim

Nehemya

Sebt Günü

KONUYLA İLGILI METINLER: Nehemya 1-2, Yas. 7:9, Mez. 23:1–6,
Say. 23:19.

HATIRLAMA METNI: “Bunları duyunca oturup ağladım, günlerce
yas tuttum. Oruç tutup Göklerin Tanrısı’na dua ettim: ‘Ey Göklerin
Tanrısı RAB! Yüce ve görkemli Tanrı! Seni sevenlerle, buyruklarına
uyanlarla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın’” (Nehemya 1:4, 5).

Bu tarihe kadar, Allah’ın İbrani ulusuna karşı vaatlerinin en azından
kısmi olarak yerine getirilmesi kapsamında, iki tutsak topluluğu
Yahuda’ya dönmüştü.

Fakat Allah’ın hazırladığı bir sürgün grubu daha vardı. Son tutsak topluluğu bir sorunu çözmekle görevlendirilmişti. İlk iki topluluk Yeruşalim’i
yeniden inşa etmek ve bu planın bir parçasını tamamlamak amacıyla tapınağı
bitirmek için dönmüş olsalar da, inşaatın kalanı çevre uluslardan yükselen
itirazlar sebebiyle iptal edilmişti. Civar bölgenin halkları, İsraillilerin kenti
ve kent surlarını inşa etmesini istemiyordu çünkü İsraillilerin bir zamanlar
oldukları gibi güçlü bir ulus olabileceğinden korkuyorlardı (Ezr. 4:6–24).
O yüzden, İsraillilerin dönüşü bir tehdit olarak görüldü ve durdurulmaları
amaçlandı. Fakat Allah halkını, gerçekleştirsinler diye çağırdığı işi yapma
sürecindeyken onları terk etmek için çağırmamıştı.

O yüzden, İsteğini gerçekleştirecek ve hedeflerini tamamlayacak başka bir
adamı hazırlıyordu. Onun adı Nehemya idi. Ona ve Rab için yaptığı işlere
bakacağız.

*12 Ekim Sebt Gününe hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

PAZAR 6 Ekim
Kötü Haber Nehemya’ya Ulaşır

Nehemya kitapçığı da kısmen Daniel kitapçığı gibi başlar (Dan. 1:1, 2
ayetlerini oku), kötü haberle. Evet, birçokları atalarının topraklarına geri
dönmüştü fakat orada işler onlar için çok da iyi gitmiyordu.

Nehemya 1:1-4 ayetlerini oku. Nehemya neden o kadar sıkıntılıydı?
Aldığı kötü haberi nasıl karşıladı?

Yıllar önce esir alınmış olan bazı Yahudiler, Pers İmparatorluğunun dört
yönetim merkezinden biri olan Sus’a getirilmişlerdi. Nehemya, oradaki
kraliyet sarayında saki olarak hizmet veriyordu. “Kardeşlerimden Hanani”
ifadesinde muhtemelen bir kankardeşten bahsediliyor çünkü Nehemya 7:2
ayetinde Hanani’den benzer şekilde fakat daha aileye ait biriymiş gibi bahsediliyor, ama tabii ki sadece bir İsrailli kardeşten bahsediliyor da olabilir.
Hanani ile olan konuşmaları muhtemelen Ezra’nın Yeruşalim’e dönüşünden
13 yıl sonrasına denk gelen M.Ö. Kasım-Aralık 445 tarihlerinde gerçekleşti. Hanani Yeruşalim’deki durumun çok kötü olduğunu bildiriyor. Halk
Yeruşalim’i inşa etmeyi başaramamıştı ve düşman kent surlarını yıkarak onu
savunmasız bırakıp perişan etmişti.

Nehemya Samiriyelilerin kentin surlarını yıkmış olduğuna dair söylentileri
daha önceden duymuş olabilirdi fakat o ana kadar kesin cevaplara sahip
değildi. Üstüne, Kral Artahşasta’nın kendisi ırmağın ötesindeki halkların
şikâyeti sonrasında, inşaat sürecini durdurarak dönenlerin umutlarını
kırmıştı.

Tapınağın yeniden inşası tamamlanmış olmasına rağmen, tam olarak
işlerliği sağlanmamıştı çünkü tapınak hizmetini görecek kişiler Yeruşalim’de
yaşayamıyordu. Durum Nehemya’yı çok üzmüştü ve öğrendiği haberlerden
çıkardığı anlam ruhuna işlemişti: Tam olarak bunun için dönmüş olmalarına rağmen, Yahudiler Allah’ı yüceltmemişlerdi. Onun yerine düşmanlarından ve itirazlardan korktukları için Allah’ın evini ve Kutsal Kenti ihmal
etmişlerdi.

Bu yüzden Nehemya hemen Allah’a döndü. Yahuda halkının imanlarının
yetersizliğinden şikâyet etmedi ya da onları korkaklar diye damgalamadı
fakat durumu kabulleniyor da değildi. Nehemya sadece dizleri üzerine çöktü,
dua etmeye ve oruç tutmaya başladı.

Bu kötü haberler karşısında, Nehemya ağladı, oruç tuttu ve dua
etti. Bu, özellikle de deneme zamanlarında Rabb’in yardımına ne
şekilde başvurmamız gerektiğine dair bize ne söylüyor?

PAZARTESI 7 Ekim
Nehemya’nın Duası

Nehemya 1:5–11 ayetlerinde bulunan Nehemya’nın duasını oku.
Duanın farklı unsurları nelerdir? Neden suçlu olanlarla birlikte
kendisini de duaya ekliyor?

1. RAB, sen yücesin ve merhamet sahibisin (Neh. 1:5).
2. Beni duy (Neh. 1:6).
3. Günahların itiraf edilmesi (Neh. 1:6, 7).
4. Vaatlerini hatırla (Neh. 1:8, 9).
3. Bizi sen kurtardın (Neh. 1:10).
2. Beni duy (Neh. 1:11).
1. Rab başarı ve merhamet bahşet (Neh. 1:11).

Nehemya’nın duası, Allah’ın yüceliğini, kendilerinin günahkârlıklarını
anlatan ve bir yardım çağrısıyla sonuçlanan güzel bir şiir. Dua, Daniel 9.
bölümde bulunan Daniel’in duasını anımsatıyor. Nehemya’nın bu duaya
aşina olması muhtemeldir. Nehemya’nın duasına yardım çağrısıyla başlamak yerine öncelikle Allah’ın kim olduğunu, yani Yüce ve Müthiş olduğunu
ifade etmiş olması dikkate değer. Ayrıca Allah’ın antlaşmasına bağlı kaldığını
ve Kendisine sevgi besleyenlere karşı merhamet duyduğunu, sanki Allah’a
her zaman güvenilir olduğunu ve şimdi de başka türlü olamayacağını hatırlatırcasına ifade ediyor.

Dua (yukarıda tarif edildiği gibi), merkezde Nehemya’nın Allah’ın vaatlerini dillendirdiği 8. ayetin bulunduğu özel bir yapıya sahip. Nehemya şöyle
diyor: “Anımsa!” Başka bir deyişle: Rab, sadakatsiz olduğumuzda bizi savuracağını fakat ayrıca bizi geri getirip her şeyi yeniden kuracağına dair verdiğin
sözü anımsa. Bunların ilki gerçekleştiğine göre şimdi diğerini tamamlama
vakti çünkü biz Sana dönüyoruz. Nehemya Allah’ın vaatlerini talep etmekten
ve onları Allah’a hatırlatmaktan korkmuyor. Bu, tabii ki Allah verdiği sözleri
bilmediği ya da hatırlamadığı için değil. Tersine, Allah O’nun vaatlerini talep
etmedeki istekliliğimizden mutluluk duyar. O, vaatlerine inanmamızı ve
onları Kendisine yüksek sesle söylememizi ister. Özellikle de umut yokmuş
gibi göründüğü zamanlarda, Allah’ın bize vaat ettiklerini kelimelere dökerek
bu vaatlere duyduğumuz güveni daha da güçlendirebiliriz.

Allah’ın, hemen şimdi kendiniz için talep edebileceğiniz vaatlerinden bazıları nelerdir? Bu vaatleri talep etmekten asla vazgeçmemek neden çok önemli? (Sonuçta, eğer vazgeçerseniz geriye ne
kalır?

SALI 8 Ekim
Nehemya Konuşuyor

Nehemya 1:11 ayeti, Nehemya’nın kralın sakisi olduğunu söylüyor. Bu
bize önemsiz bir görevmiş gibi görünebilir fakat sakiler güçlü etki sahibi
kişiler olabilirlerdi çünkü kralla yakın ve sürekli ilişki içindeydiler. Sakiler,
kralın hastalanmasını ya da ölümünü engellemek için, onlar için hazırlanan
içeceklerin tadına bakarlardı. Heredot, yüksek rütbeli memur sayıldıkları
için, Perslilerin sakileri yüksek şerefli kabul ettiklerini belirtiyor. Örneğin
Asur kralı Esarhaddon’un sakisi aynı zamanda krallığın başbakanıydı.
Yani, Nehemya krallıkta yüksek bir mevkiye sahipti ve krala erişebildiği için
Yahuda’nın durumu hakkında kralla konuşma işinde kendisini kullanması
için Allah’a yalvardı.

Nehemya 2:1-8 ayetlerini oku. Nehemya’nın duaları ve orucu ne
sonuç verdi?

Duaya M.Ö. 444 yılının Nisan ayında cevap geliyor. Hanani ve Yahudilerin
Nehemya’ya Yeruşalim hakkında can sıkan haberleri getirmesinin üzerinden dört ay geçmişti. Nehemya dört ay boyunca dua edip oruç tutmuştu,
her geçen gün ona sanki Allah cevap vermiyormuş gibi görünüyor olmalıydı. Fakat Allah’ın zamanlaması her zaman mükemmeldir. Allah kralı
Nehemya’yı dinlemeye ve olumlu karşılamaya hazırlamıştı.

Bir sakinin farklı bir ülkede vali olmak için bir süreliğine görevlerinden
azat edilmesi çok sık karşılaşılan bir durum değildi. Allah Nehemya üzerinden konuşarak, kral 1. Artahşasta’yı Nehemya’yı Yahuda bölgesine vali
ataması için etkiledi. Kraliçeden bahsedilmiş olması bunun büyük olasılıkla
özel bir etkinlik olduğunu düşündürüyor çünkü kraliçenin resmi ziyafetlerde
bulunması pek alışılmış bir durum değildi. Nehemya kralın peşin hükümlü
fikre kapılmasını engellemek için hemen Yeruşalim’den bahsetmiyor, onun
yerine kendisi için kişisel bir konu hakkında duygusal bir açıklama yapıyor.
Söz konusu yerin neresi olduğunu daha açıklamadan, kral kazanılmıştı.

Nehemya’nın bu saraydaki mevkisi ile Daniel’in Babil’deki mevkisi
arasındaki benzerliği ne şekilde görebiliriz? Kralın ona karşı bu
kadar olumlu tavır sergilemiş olması, Nehemya’nın kişiliği hakkında bize ne söylüyor?

ÇARŞAMBA 9 Ekim
Nehemya Gönderiliyor

Kral, Nehemya ile ırmağın öte yanındaki yüksek memurlar olan Horonlu
Sanballat ve Ammonlu Toviya’ya, Nehemya’nın giriştiği işi başarıyla tamamlamasının yolunu açsınlar diye mektuplar gönderdi. Ayrıca kral, Nehemya’nın
kenti, kent surlarını ve tapınağın kapılarını inşa etmesi için gerekli tüm
keresteyi sağlaması için orman sorumlusu Asaf’a emir verdi.

Nehemya 2:9, 10 ayetlerini oku. Bu ayetler, Nehemya ve genel olarak tüm Yahudilerin karşılaşacakları düşmanlık hakkında bize ne
anlatıyor?

Nehemya Yeruşalim’e 444/445 yıllarında vardı. Nehemya daha herhangi
bir faaliyete girişmeden aleyhtarlık hemen baş gösterdi ve valilere iletilen
talep sorunlara sebep oldu. Her ne kadar Toviya “Rab iyidir” anlamına gelen
bir Yahudi ismi olsa da (Oğlunun adı Jehohanan da “Rab bağışlayıcıdır”
anlamına gelen bir Yahudi ismiydi), o Ammon’un bir valisi olarak hizmet
veriyordu. Yani, Yeruşalim düşmanlarla çevrelenmişti: Samiriye’nin kuzeyinde kalan bölgenin valisi Sanballat, Ammon’un doğusunda kalan bölgenin
valisi Taviya, Edom ve Moav’ı kontrol eden Güney bölgesinin valisi de Arap
Geşem’di. Bu bölgenin önderlerinin, ezilenlerin “iyi durumda” olmasıyla
ilgilendiği için Nehemya’yı dışlamış olmaları büyük talihsizlik. Zorbalar gözlerini korkuttuklarının mutluluğuna sevinmezler.

Nehemya’nın “önemli bir görev için orada bulunduğunu gösteren askeri
bir birlikle Yeruşalim’e gelişi, kent yakınında yaşayan putperest oymakların
kıskançlığına yol açtı, bu oymaklar Yahudilere olan düşmanlıklarını sıklıkla
onlara zarar vererek ve hakaretler yağdırarak göstermişlerdi. Bu şeytanî işin
önde gelenleri bu oymakların belli başlı önderleriydi: Horonlu Sanballat,
Ammonlu Toviya ve Arap Geşem. Bu önderler Nehemya’nın hareketlerini
başından beri kusur bulmak amacıyla izleyerek, tasarılarını boşa çıkarmak
ve çalışmasını engellemek için ellerinden geleni artlarına koymadılar.”—
Ellen G. White, Peygamberler ve Krallar, s. 635.

Allah tarafından O’nun isteğini gerçekleştirmeye çağrılan kişilerin
düşmanlıkla karşılaştığı başka hangi kutsal kitap öyküleri bulabilirsin? Cevabını Sebt günü derste söyle.

PERŞEMBE 10 Ekim
Nehemya Görevi için Hazırlık Yapıyor

Rabb’in Nehemya’yı bu görev için çağırdığına ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olduğuna şüphe yoktu. Allah’ın vaatleri ve O’ndan gelen çağrının
açıklığıyla donanmış olan Nehemya işe koyuldu. Fakat dikkatlice ve duayla
ilerliyordu. Diğer bir deyişle, Allah’ın kendisinin yanında olduğunu bilmesine rağmen, bu bilgi onu yapacaklarını derinlemesine düşünmekten
alıkoymuyordu.

Nehemya 2:11-20 ayetlerini oku. Suru yeniden inşa etme işine
hazırlık için Nehemya ne yapıyor?

Önderlik Dersleri: 1. Ders: Nehemya, Yeruşalim’de yapacaklarına ilişkin
Tanrı’dan aldığı esinden ve tasarılardan kimseye bahsetmedi (bkz. Neh.
2:12). Bunu sadece düşmandan değil, Yahudi önderlerden de sakladı.
Yapılması gereken işlerin neler olduklarını kavramak için bir keşif görevindeydi. 2. Ders: Herhangi bir şey açıklamadan önce, Nehemya ev ödevini
yaptı ve yapılması gerekecek tüm işleri planladı. 3. Ders: Konuyla ilgili
açıklama yapmaya başladığında, öncelikle o ana kadar Allah’ın bu yolculuğa önderlik etmek için neler yaptığını özetledi, daha sonra da kralın
sözlerini buna ekledi. Bağlılık talep etmeden önce insanları yüreklendirdi.
Yahudilerin, karşılaşacakları direnişi bilmelerine rağmen bu kadar olumlu
karşılayıp inşa etmeye karar vermiş olmaları mucizeden başka bir şey değil.
Allah Nehemya’nın duaları ve oruçları sırasında sadece kralı değil, bu kadar
yürekli ve cesurca karşılık versinler diye Yahudileri de hazırlamış olmalıydı.

Nehemya 2:19, 20 ayetlerini oku. Bu ayetler Nehemya’nın imanı
hakkında bize ne söylüyor? Yasanın Tekrarı 7:9, Mezmurlar 23:1–6
ve Çölde Sayım 23:19 gibi ayetler Nehemya’ya nasıl yardım etmiş
olabilir?

Konuşmalarımız kim olduğumuzu ve gerçekte neye inandığımızı ortaya
koyar. Nehemya moral verici sözler söyleme eğilimindeydi. Karşısındakiler
onunla dalga geçip alay ettiklerinde bile, Allah’ı tüm söylediklerine dahil
etmekten ve aynı zamanda da O’nu yüceltmekten korkmadı. Düşmanların
kendilerini hor gördüklerinin farkında olmasına rağmen, söyleyeceklerini
ağzında gevelemedi ya da Allah’ı konuşmasının dışında bırakmadı. Yıllar
önce Mısır’da Yusuf’un yaptığı gibi, O’na inanmayan insanların karşısında
Rabb’ini yüceltmekten korkmadı.

CUMA 11 Ekim

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, Prophets and Kings [Peygamberler ve
Krallar] kitabında, 628–634 sayfalarındaki “A Man of Opportunity [Bir fırsatlar insanı]” bölümü üzerine düşün.

Nehemya bir dua insanıydı: “Nehemya sık sık halkı adına içini döküyordu.
Ancak şimdi, dua ederken zihninde kutsal bir amaç oluştu. Kralın onayını ve
yapı gereçleri ve malzemesi sağlamada gereken yardımı alabilirse, Yeruşalim
surlarını onararak İsrail’i ulusal gücüne tekrar kavuşturma görevini bizzat
üstlenmeye karar verdi. Böylece, bu tasarının yerine getirilebilmesi için,
Rab’den kendisine kralın gözünde lütuf vermesini istedi. ‘Beni bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul etmesini sağla’ ricasında bulundu. Nehemya
dört ay boyunca ricasını krala sunmak için uygun bir fırsat çıkmasını bekledi.”—Ellen G. White, Peygamberler ve Krallar, s. 629, 630.

TARTIŞMA SORULARI:

1 Çarşamba gününün sorusuna cevap olarak, Kutsal Kitap—Eski
Ahit, Yeni Ahit—boyunca, Allah tarafından çağrılanların çok fazla
düşmanlıkla karşılaşmış olmaları ne anlama geliyor? Aslında, neredeyse her işlerinde düşmanlık görmüş olmaları ne anlama geliyor?
Belki de şöyle bir soru daha iyi olurdu: Allah tarafından O’nun
isteğini yerine getirmek için çağrılmış olup da düşmanlık görmemiş
olan hangi örnekleri gösterebilirsin? Bu, Allah’ın bizi gerçekleştirmemiz için çağırdığı işini bile yaparken, önemli engellerle karşılaştığımızda neden cesaretimizi kaybetmememiz gerektiği hakkında
bize ne söylüyor?

2 Nehemya 2:18 ayetini oku. Bu ayet, kişisel tanıklığın ne kadar da
güçlü olabileceğine ve Nehemya’nın Yahudi kardeşlerinden aldığı gibi
olumlu bir karşılık almanın ne kadar önemli olduğuna dair bize ne
anlatıyor?

3 Ne Ezra ne de Nehemya kralın yardımı olmasa hiçbir işi başarıya
erdiremezlerdi. Diğer bir deyişle, Allah’ın bu adamları, birer putperest olan siyasi yetkililerle işbirliği içinde çalıştılar. Bu öyküden,
kilise olarak bizim, her kim olurlarsa olsunlar siyasi güçlerle ne
zaman ve nasıl birlikte çalışabileceğimize dair hangi dersleri çıkartabiliriz? Aynı zamanda, bunu yaparken kilise neden çok dikkatli
olmalıdır?

4 Nehemya’nın duasını sınıfta okuyun (Neh. 1:1–11). Duadan, Allah
ile olan ilişkini derinleştirebilecek ne alabilirsin? Teslimiyet, itiraf ve
vaatleri talep etme konularında ne söylüyor?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *