ေနဟမိ l2

သင္ခန္းစာ (၂)

 ေနဟမိ

 ေအာက္တိုဘာ ၅ – ၁၁

 ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၅ 
 ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁-၂။ တရားေဟာ ၇း၉။ ဆာလံ ၂၃း၁-၆။ ေတာလည္ ၂၃း၁၉။
 အလြတ္က်မ္းခ်က္
 ‘ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္၊ ငါသည္ထိုင္၍ အင္တန္ကာလပတ္လံုး ငိုေျြကးျမည္တမ္းလ်က္၊ အစာေရွာင္လ်က္ေန၍ ေကာင္းကင္ဘံု၏အရွင္ ဘုရားသခင့္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ဆုေတာင္းေသာပတၳနာဟူမူကား၊ အိုေကာင္းကင္ဘံု ၏အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ ဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တို႔ကိုႏွစ္သက္၍ က်င့္ေစာင့္ေသာသူတို႔ႏွင့္ဖြဲ႕ေသာ က႐ုဏာပဋိညာဥ္ကိုမဖ်က္၊ တည္ေစေသာဘုရား’ (ေနဟမိ ၁း၄၊၅)။
 သံု႔ပန္းအျဖစ္ပါသြားရာမွ ယုဒျပည္သို႔ျပန္လာၾကေသာျပည္ေတာ္ျပန္ ပထမအသုတ္ႏွင့္ဒုတိယအသုတ္တို႔၏အခ်ိန္ကာလကို ေရတြက္မိေသာ္၊ ေဟျဗဲ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘုရားရွင္ထားေတာ္မူေသာကတိေတာ္ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပည့္စံုသြားေစျခင္းျဖစ္သည္။
 ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လည္း ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးေသးသည္။ ဖမ္းသြားခ်ဳပ္ထားျခင္းကိုခံရသူမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးျပန္လာေသာအဖြဲ႕၊ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကိုေျဖရွင္းရမည့္အဖြဲ႕ပင္ျဖစ္သည္။
 ပထမပိုင္းအသုတ္ႏွစ္သုတ္ျပန္လာၿပီး ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကိုျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္ကိုအၿပီးသတ္ျပန္လည္ျုပျပင္ရန္ျဖစ္ေသာ္ ျငားလည္း တည္ေဆာက္ျခင္းအမႈကို ပတ္ဝန္းက်င္တိုင္းျပည္မ်ားက ဖ်က္လို ဖ်က္ဆီးအေႏွာင့္အယွက္ေပးေနၾက၏။ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားျုမိ႕ေတာ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းအမႈကို လံုးဝမလိုလား ၾက။ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးတစ္ဖန္ခိုင္ခံ့ၿပီး၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအားအင္ ေတာင့္တင္းၿပီး တစ္ခ်ိန္ကကဲ့သို႔အင္အားႀကီးမည္ကို အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾက သည္။ (ဧဇရ ၄း၆-၂၄)။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပန္လာေသာဣသေရလလူမ်ိဳး မ်ားကိုၿခိမ္းေျခာက္၏။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရပ္တန္႔သြားေအာင္ျုကိးစားၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏လူမ်ိဳးကိုျပန္၍ေခၚလာရာ၌ ရည္ရြယ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရပ္တန္႔သြားေစမည့္အခြင့္ေပးရန္အတြက္မဟုတ္၊ လုပ္ေဆာင္ ရန္ကိုေခၚေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။
 သို႔ျဖင့္ အျခားပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္စံုရန္ ထပ္မံျပင္ဆင္ေတာ္မူသည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္၏နာမည္မွာ ေနဟမိျဖစ္သည္။ သူ၏အေၾကာင္းႏွင့္သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ၾကည့္ ၾကစို႔။

 တနဂၤေႏြ ေအာက္တိုဘာ ၆

 ေနဟမိသည္သတင္းဆိုးကိုရရွိသည္

 ေနဟမိမွတ္စာကိုစတင္ေရးသားပံုမွာ ဒံေယလက်မ္းကိုစတင္ေရးသား ပံုႏွင့္ဆင္တူသည္။ (ဒံေယလ ၁း၁-၂ ကိုဖတ္ပါ။) သတင္းဆိုးႀကီးႏွင့္စတင္ ေရးသားလာသည္။ မွန္ပါသည္။ လူမ်ားစြာသည္ ဘိုးေဘးမ်ားပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ဇာတိေျမသို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေျခအေနသိပ္မလြယ္ကူလွပါ။
 ေနဟမိ ၁း၁-၄ ကိုဖတ္ပါ။ ေနဟမိသည္ အဘယ္ေၾကာင့္အႀကီး အက်ယ္စိတ္ပ်က္ခဲ့ရသနည္း။ သူရရွိေသာသတင္းဆိုးအေပၚ မည္သို႔တံု႔ျပန္ ခဲ့သနည္း။
 အခ်ိဳ႕ေသာဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏွစ္အတန္ၾကာေစာၿပီး ႐ႉရွန္နန္းေတာ္ သို႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ပါရွန္အင္ပါယာ၏အခ်ဳပ္အျခာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနခ်ဳပ္ေလးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုနန္းေတာ္၌ ေနဟမိ သည္ ဖလားေတာ္ဝန္တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ရသည္။ ‘ငါ၏ညီအစ္ကိုမ်ားထဲ မွတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဟာနနိ’ ဆိုေသာစကားရပ္မွာ တစ္အူထံု႔ဆင္းညီအစ္ကို အရင္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေနဟမိ ၇း၂ တြင္ ထိုနာမည္ ကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေခၚေဝၚသံုးစြဲထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဣသေရလူထဲမွ လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဟာနနိႏွင့္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ေသာအခ်ိန္သည္ ဘီစီ ၄၄၅၊ ႏိုဝင္ဘာလအလယ္ႏွင့္ဒီဇင္ဘာလအလယ္စပ္ၾကားအခ်ိန္တြင္ျဖစ္မည္။ ဧဇရမွေယ႐ုရွလင္သို႔ျပန္သြားၿပီးေနာက္ (၁၃) ႏွစ္အၾကာတြင္ျဖစ္သည္။ ဟာနနိသည္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕၏ေသေရးရွင္ေရးအေျခအေနကို အစီရင္ခံသည္။ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကို လူအမ်ားျပန္လည္ျုပျပင္ရန္မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ရန္သူမ်ား လာ၍ျုမိ႕႐ိုးတို႔ကိုဖ်က္ဆီးၾကသည္။ ယိုယြင္းပ်က္စီးၿပီး၊ မလံုမျုခံျဖစ္ေအာင္ ျုပလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
 ရွမာရိလူမ်ိဳးမ်ား ျုမိ႕ေတာ္၏ျုမိ႕႐ိုးကို လာေရာက္ဖ်က္ဆီးပစ္သည့္ ေကာလာဟလသတင္းမ်ားကို ေနဟမိၾကားေကာင္းၾကားရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တိက်ေသာအေျဖကိုမူမရရွိေသး။ ပို၍ဆိုးသည္မွာ ျမစ္တစ္ဖက္မွလူတို႔၏ ေဝဖန္အျပစ္တင္ျခင္းေၾကာင့္ အာေတေဇရဇ္မင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ ျုပျပင္လက္စ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကို ရပ္ထားရန္အမိန္႔ေပးမႈေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္ပုဂိၢဳလ္မ်ားတို႔ ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပ်က္သုဥ္းၾကရျပန္သည္။ (ဧဇရ ၄)။
 ဗိမာန္ေတာ္ကိုျပန္လည္ျုပျပင္ၿပီးေသာ္လည္း ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္ကိစၥမ်ားသည္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕၌မျုပလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။ ေနဟမိ ၏ႏွလံုးသားကိုထုတ္ခ်င္းခတ္နာက်င္ေစသည့္သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး မ်ားသည္ ျပန္လာရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွား ေစျခင္းမျုပၾကေၾကာင္းသတင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္း ေသာျုမိ႕ေတာ္ကိုပစ္ထားၿပီး ရန္သူ၏ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ျခင္းကို ေၾကာက္ဒူး တုန္ေနၾက၏။
 သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေနဟမိသည္ အလိုအေလ်ာက္ဘုရားရွင္ထံသို႔မ်က္ႏွာ လွည့္ေတာ့သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းနည္း၍ သူရဲေဘာေၾကာင္ေသာယုဒလူတို႔ကို အျပစ္မတင္၊ အေျခအေနက ထိုသို႔ျဖစ္လာၿပီးမတတ္ႏိုင္ဟူ၍လည္းသေဘာ မထား၊ ေနဟမိသည္ ဒူးႏွစ္ဖက္ေထာက္လ်က္ စတင္ၿပီးအစာေရွာင္ဆုေတာင္း ပါေတာ့သည္။
 သတင္းဆိုးႀကီးေၾကာင့္ ေနဟမိငိုေျြကးခဲ့ရသည္။ အစာေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ဆုေတာင္းခဲ့ရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ထိုသို႔စံုစမ္းျခင္းႏွင့္ရင္ဆိုင္လာခဲ့ရ ေသာ္၊ ဘုရားသခင္ကိုေတာင္းေလွ်ာက္ရန္လိုအပ္ပါသလား။

တနလၤာ ေအာက္တိုဘာ ၇

 ေနဟမိ၏ဆုေတာင္းခ်က္

 ေနဟမိ၏ဆုေတာင္းခ်က္ကို (ေနဟမိ ၁း၅-၁၁) ဖတ္ပါ။ ဆုေတာင္း ခ်က္၌ ျခားနားခ်က္မည္သို႔ရွိသနည္း။ သူ၏ကိုယ္၌က မထိုက္တန္သူဟု အဘယ္ေၾကာင့္ဆုေတာင္းခ်က္၌ထည့္သြင္းထားရသနည္း။
 ၁။ ႀကီးျမတ္၍က႐ုဏာပဋိညာဥ္ကိုမဖ်က္ (ေန ၁း၅)
 ၂။ အကြ်ႏု္ပ္ကိုနားေထာင္ပါ (ေန ၁း၆)
 ၃။ အျပစ္ကိုဝန္ခ်ျခင္း (ေန ၁း၆၊၇)
 ၄။ ကတိေတာ္ကိုေအာက္ေမ့ပါ (ေန ၁း၈၊၉)
 ၃။ ကိုယ္ေတာ္ေရြးႏုတ္ေတာ္မူေသာ (ေန ၁း၁၀)
 ၂။ အကြ်ႏု္ပ္ကိုနားေထာင္ပါ (ေနဟမိ ၁း၁၁)။
 ၁။ ထာဝရဘုရားသည္ ျြကယ္ဝျခင္းႏွင့္က႐ုဏာေတာ္ကိုခ်ေပးေတာ္မူသည္ (ေန ၁း၁၁)
 ေနဟမိ၏ဆုေတာင္းခ်က္၌ ဘုရားသခင္၏ႀကီးျမတ္ေတာ္မူျခင္းကို လွပစြာျပန္လည္ေရတြက္ေနသည္။ လူမ်ိဳးတို႔၏အျပစ္မ်ားလွေၾကာင္းကိုဝန္ခံ ကာ၊ မစေတာ္မူပါရန္ျဖင့္ ဆုေတာင္းခ်က္ကိုအဆံုးသတ္သြားသည္။ ဆုေတာင္း ခ်က္မွာ ဒံေယလအခန္းႀကီး (၉) ၌၊ ဒံေယလ၏ဆုေတာင္းခ်က္ကိုပင္ ျပန္၍မူနာယူေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနဟမိသည္ ယင္းဆုေတာင္း ခ်က္မ်ိဳးႏွင့္ရင္းႏွီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ ဆုေတာင္းခ်က္စသည္ႏွင့္ ေနဟမိ သည္ အကူအညီမစျခင္းေတာင္းခံရန္မထိုက္တန္ပါ။ ထာဝရဘုရားရွင္သည္ မည္သို႔ရွိေၾကာင္းကို အမွန္အတိုင္းဦးစြာဖြင့္ဟရသည္။ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္း ကို ေျြကးေၾကာ္ရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထားရွိေသာပဋိညာဥ္၌တည္၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်စ္ေသာသူတိုင္းအေပၚ က႐ုဏာေတာ္သြန္းေလာင္းေပးေၾကာင္း ကိုလည္းေဖာ္ျပသည္။ ထာဝရဘုရားသည္ သစၥာႏွင့္အစဥ္တည္ေတာ္မူေၾကာင္း တုန္လႈပ္ယိမ္းယိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို လွပစြာရြတ္ဆိုခဲ့သည္။
 ဆုေတာင္းခ်က္၌ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အခန္းငယ္ (၈) ကိုဗဟိုထားသည္။ ဘုရားရွင္၏ကတိေတာ္အေၾကာင္းကို ပီသစြာရြတ္ဆိုသြားသည္။ ေနဟမိဆိုခဲ့ေသာဆုေတာင္းခ်က္၌ ‘ေအာက္ေမ့ ေတာ္မူပါ’ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ‘အရွင္ဘုရားေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။’ ကိုယ္ေတာ္ ၏ကတိေတာ္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သစၥာပ်က္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္စြန္႔လႊတ္ေတာ္ မူမည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုျပန္၍အထံေတာ္သို႔ေခၚေတာ္မူမည့္ကတိေတာ္ လည္းရွိ၏။ ေ႐ွ႕အရာသည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ယခုအခါတြင္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ အကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပန္လာပါၿပီ။ ေနဟမိသည္ ဘုရားရွင္၏ကတိေတာ္ကိုေတာင္းခံ ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မရွိပါ။ ဘုရားရွင္ကိုကတိအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါရန္လည္း သတိေပးရဲ၏။ မွန္သည္၊ ဘုရားရွင္သည္ မိမိ၏ကတိကိုမသိ၍မဟုတ္၊ ေမ့ေလ်ာ့ေန၍လည္းမဟုတ္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းကို ဘုရားရွင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ ထိုကတိမ်ားအေပၚ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ေနသည္ကို ကိုယ္ေတာ္အလိုေတာ္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ က်ယ္စြာျဖင့္ကိုယ္ေတာ္ကိုေတာင္း ေလွ်ာက္ေစလိုသည္။ ႏႈတ္အားျဖင့္ ဘုရားရွင္မည္သည့္ကတိေတာ္ရွိေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုးစားယံုၾကည္လ်က္၊ ထိုကတိေတာ္မ်ားအေပၚ ခြန္အားယူၾကရမည္။ အထူးသျဖင့္ အရာခပ္သိမ္းေမွ်ာ္လင့္စရာလမ္းမရွိေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ကိုးစား ယံုၾကည္လ်က္ ကတိေတာ္ကိုေရရြတ္ၿပီးေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။
 သင္ကိုယ္တိုင္ယခုေတာင္းယူရန္ မည္သည့္ဘုရားရွင္၏ကတိေတာ္ မ်ိဳးရွိေနသနည္း။ ဇြဲမေလွ်ာ့တမ္း၊ မရမခ်င္းေတာင္းယူရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးသနည္း။ (သင္လက္ေလွ်ာ့ခဲ့မိေသာ္ သင့္အတြက္မည္သည့္ အက်ိဳးရွိမည္နည္း။)

 အဂၤါ ေအာက္တိုဘာ ၈

 ေနဟမိစကားေျပာရျခင္း

 ေနဟမိ ၁း၁၁ ၌ ေနဟမိသည္ ဘုရင္ႀကီးေသာက္ေသာခြက္ဖလား ကို စီစဥ္ဆက္သေပးသူဟုေဖာ္ျပသည္။ ခြက္ဖလားကိုင္ၿပီး ယူလာေပးရျခင္း အလုပ္သည္ အေရးမပါလွေသာအလုပ္ဟု လူတို႔ထင္မွတ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ျငားလည္း မင္းႀကီးေသာက္ရန္စီစဥ္ယူလာေသာသူသည္ ဘုရင္ႀကီး၏လူယံု နန္းတြင္းဩဇာရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ရမည္။ ဘုရင္မင္းႀကီး၏က်န္းမာေရးအတြက္ မထိခိုက္ေစရန္၊ အဆိပ္ခတ္ျခင္းမရွိေစရန္ ေရွးဦးစြာဖလားေတာ္ကိုင္မွျမည္းစမ္း ၿပီး အရသာျပည့္မျပည့္ကိုစီစဥ္ေပးရသည္။ ဟီ႐ိုဒိုးတပ္သည္ ပါရွန္အင္ပါယာ ေကာင္းစားစဥ္အခ်ိန္က ဖလားေတာ္ေဆာင္ရာထူးကို အလြန္အေလးထား ဂုဏ္ျုပေပးသည္။ အထက္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးအတန္းအစား၌ သတ္မွတ္ ေပးထားသည္။ အာ႐ႈရိမင္းႀကီး ဟီရွာဟာဒုန္သည္လည္း ဖလားေတာ္ကိုင္ သူကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ဝန္ခ်ဳပ္ရာထူးကိုေပးထားေၾကာင္း ေလ့လာရသည္။ ထိုသို႔ေၾကာင့္ ေနဟမိသည္ ပါရွန္ႏိုင္ငံ၌ ျမင့္ေသာရာထူးႀကီးကိုရရွိပိုင္ဆိုင္ထား ျခင္းမွာ ဘုရင္မင္းျမတ္၏မ်က္ႏွာသာေပးခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယုဒႏိုင္ငံ ၏ရွိေနမႈအေျခအေနကို ဘုရင္အားေျပာျပႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္ကိုေန႔စဥ္ ဆုေတာင္း၏။
 ေနဟမိ ၂း၁-၈ ကိုဖတ္ပါ။ ေနဟမိ၏ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ ျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိသနည္း
 ဆုေတာင္းျခင္း၏အေျဖကို နိဆန္း (Nisan) လ၊ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္လအားျဖင့္ (ဧၿပီလေလာက္) ဘီစီ ၄၄၄ တြင္ရရွိခဲ့သည္။ စိတ္ပ်က္ စရာ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕အေၾကာင္းကို အာနနိႏွင့္အျခားဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ေနဟမိ ထံသတင္းေပးခ်ိန္မွစ၍ အခ်ိန္ေလးလၾကာေညာင္းခဲ့သည္။ ေနဟမိဆုေတာင္း ျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္းေလးလၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ေန႔စဥ္ဆုေတာင္းေနခဲ့ေသာ္ လည္း ဘုရားသခင္မွဂ႐ုမစိုက္သည့္ပံုစံေပါက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရာသခင္၏အခ်ိန္သည္ အစဥ္အျမဲအံကိုက္ျဖစ္ေနသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ရွင္ဘုရင္၏ႏွလံုးသားကိုတို႔ထိၿပီး ေနဟမိေျပာသမွ်ကိုသေဘာတူရန္၊ အခြင့္ ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေတာ္မူခဲ့သည္။
 ဘုရင္မင္းႀကီး၏ခြက္ဖလားကို စီစဥ္ကိုင္ေဆာင္ေပးေနရေသာ ဖလား ေတာ္ကိုင္တစ္ဦးသည္ သာမန္အားျဖင့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ၿပီး အျခားေဒသ၌ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရတစ္ဦးျဖစ္ရန္မလြယ္ကူလွပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ေနဟမိကို စကားေျပာေစျခင္းျဖင့္ အာေတေဇရဇ္မင္း၏စိတ္ကိုႏိုးေဆာ္ကာ၊ ယုဒတိုင္း ေဒသတစ္ခြင္ နယ္စားႀကီးရာထူးကိုေပးေစပါသည္။ မိဖုရားသည္ မည္သို႔ ေသာအခါမွ်သီးသန္႔အခ်ိန္တြင္ အၾကံဥာဏ္ဝင္ေရာက္ေပးခြင့္မရွိ။ ထံုးစံဓေလ့ အရ၊ ပြဲတက္ျခင္းႏွင့္စားပြဲေသာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိတတ္။ ေနဟမိ သည္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕၏အေၾကာင္းကို အလ်င္စလိုေျပာျခင္းမျုပခဲ့ပါ။ ဘုရင္၏ အေျခအေန၊ အေနအထားကိုသံုးသပ္ၿပီးမွ ဘုရင္ႀကီးစိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းေသာ အခ်ိန္ကိုေရြးကာ ႏွစ္ကိုယ္ၾကားေျပာၾကားရသည္။ ဘုရင္ႀကီးေအာင္ျမင္မႈရ ေသာအခ်ိန္၊ ေနရာမ်ိဳးတြင္မွ ေျပာထြက္ခဲ့ရသည္။
 ေနဟမိ၏အေနအထားအခြင့္အခါႏွင့္ ဒံေယလဗာဗုလုန္၌ရွိစဥ္အေန အထားအခြင့္အခါကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ေနဟမိ၏စာရိတၲကိုသေဘာက် ၿပီး ဘုရင္ႀကီးမွေျမႇာက္စားရေသာအခ်က္ မည္သို႔ရွိသနည္း။

ဗုဒၶဟူး ေအာက္တိုဘာ ၉

 ေနဟမိကိုေစလႊတ္ျခင္း

 ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ အမိန္႔စာႏွင့္အတူေနဟမိကို ေဟာရနိလူ သမၻာလတ္ႏွင့္ ကြ်န္ခံသူအမၼဳန္အမ်ိဳးသားေတာဘိဆီသို႔ေစလႊတ္လိုက္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ ျမစ္တစ္ဖက္ရွိနယ္ေျမကို အပိုင္စားရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအမိန္႔စာပါရွိခ်က္မွာ ေနဟမိသြားရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လံုျုခံစိတ္ခ် မႈရွိရန္ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္လိုသမွ်ကိုကူညီေပးျခင္းတို႔ပါရွိသည္။ ရွင္ဘုရင္ ၏သစ္ေတာကိုအုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲရေသာ သစ္ေတာဝန္ႀကီးအာသပ္ကိုလည္း ေနဟမိေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကိုတည္ေဆာက္ရန္ နံရံမ်ား၊ ဗိမာန္ေတာ္တံခါးေပါက္ မ်ားအတြက္ အလိုရွိသမွ်သစ္တံုး၊ သစ္သား၊ သစ္ျပားမ်ားကို လိုေလေသး မရွိစီစဥ္ေပးရန္အမိန္႔ခ်ေပးသည္။
 ေနဟမိ ၂း၉ ကိုဖတ္ပါ။ ေနဟမိႏွင့္ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားျုကံေတြ႕ရင္ဆိုင္ ရေသာ ဆန္႔က်င္မႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သနည္း။
 ေနဟမိသည္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားေသာခုႏွစ္မွာ ဘီစီ ၄၄၅/၄၄၄ ဝန္းက်င္၌ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္မႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ား ေနဟမိကိုအဆင္သင့္ဝန္းရံထားေနသည္။ နယ္ပိုင္နယ္စားမ်ားထံ အဆို တင္သြင္းေတာင္းေလွ်ာက္မႈတိုင္းသည္ ျပႆနာျဖစ္လာသည္။ ‘ေတာဘိ’ ဟူသည့္နာမ၏အဓိပၸါယ္မွာ ‘ထာဝရဘုရားရွင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏’ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးေဝါဟာရဘာသာစကားျဖစ္သည္။ (သူ၏သား ‘ေယာဟႏူန္’ ၏အမည္သည္လည္း ယုဒဘာသာစကားျဖင့္မွည့္ေခၚထားသည္။) အဓိပၸါယ္ မွာ ‘ဘုရားရွင္သည္ က႐ုဏာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။’ အမၼဳန္ျုမိ႕စားႀကီး၏အမႈ ကိုထမ္းရြက္သူျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ေတာ္သည္ ရန္သူမ်ားပတ္ပတ္လည္ဝန္းရံလ်က္ရွိေသာအေနအထားမွာရွိသည္။ သမၻာလတ္ေျမာက္ပိုင္းရွမာရိ၏နယ္ပိုင္ႀကီးျဖစ္သည္။ ေတာဘိ- အမၼဳန္နယ္၏အေ႐ွ႕ ပိုင္းကိုစားရေသာနယ္စားႀကီးျဖစ္သည္။ ေဂရွင္- အာရပ္အမ်ိဳးသား (ေနဟမိ ၂း၁၈၊၁၉) ေတာင္ဘက္တြင္ေနထိုင္၍ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဒုကၡေပး၏။ ဧဒုန္ျပည္ႏွင့္ေမာဘျပည္ကိုအပိုင္စားရထားကာ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးစံသူ ျဖစ္သည္။ ထိုဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္လွ်င္ ေနဟမိ ကိုကူညီမစရန္ ေရွာင္ဖယ္ေရွာင္ဖယ္ျုပေနၾကသည္။ ပတ္ခ်ာလည္မွအင္အား ကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္မသက္မသာျဖစ္ၾက၏။
 ေနဟမိသည္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕သို႔ စစ္တပ္ႀကီးႏွင့္အေစာင့္အေရွာက္ မ်ားေရာက္လာသည္။ အေရးပါေသာကိစၥတစ္ခုကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ဧကၠရာဇ္ မင္းႀကီးမွလႊတ္လိုက္သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျုမိ႕ေတာ္အနီးတစ္ဝိုက္ေနထိုင္ေသာ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ားအဖို႔ မနာလိုသဝန္တိုေစေသာျမင္ကြင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးကိုမၾကာခဏတိုက္ခိုက္လုယက္ဒုကၡေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လုယက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ ေဟာရနိအမ်ိဳး သမၻာလတ္၊ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားေတာဘိႏွင့္ အာရပ္လူမ်ိဳးေဂရွင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ ေနဟမိ၏လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္႐ႈၿပီး ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးရန္၊ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔သြားရန္ အျမဲၾကံစည္ လုပ္ေဆာင္၏။’ (Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 635).
 သမၼာက်မ္းစာ၌ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူၿပီး၊ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ ျခင္းခံရေသာပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတေလအေၾကာင္း သင္သိရွိပါသလား။ အတန္း သားမ်ားကိုေဝငွေျပာၾကားေပးပါ။

 ၾကာသပေတး ေအာက္တိုဘာ ၁၀

 တာဝန္အတြက္ျပင္ဆင္မႈျုပေသာေနဟမိ

 ဘုရားရွင္သည္ ေနဟမိကိုေခၚေတာ္မူ၍ လိုအပ္သမွ်ကိုစီစဥ္ေပး ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔သံသယရွိရန္မလိုပါ။ ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ကို အသိ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ရဲရင့္စြာလက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ ျငားလည္း ေ႐ွ႕သို႔တိုးေသာအမူအရာတိုင္းတြင္ သတိပညာအသိဥာဏ္ကိုမလႊတ္၊ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကိုအထူးစြဲကိုင္ကာ ေ႐ွ႕သို႔ဆက္လွမ္းသည္။ တစ္နည္းဆိုရ ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ သူႏွင့္အတူရွိေနေၾကာင္းကိုသိေနသည့္တိုင္ ထိုသိေန သည့္အရာကပင္ သူ႔အားေက်နပ္မႈကိုမျဖစ္ေစေသး၊ မည္သို႔ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ကို သာ၍စဥ္းစားဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္၏။
 ေနဟမိ ၂း၁၁-၂၀ ကိုဖတ္ပါ။ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကိုျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေနဟမိသည္ မည္သို႔စီမံကိန္းခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ သနည္း။
 ေခါင္းေဆာင္မႈသင္ခန္းစာ။ သင္ခန္းစာ (၁)- ေနဟမိသည္ စိတ္ထဲရွိ ေသာအၾကံအစည္ကို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ်ထုတ္ေဖာ္မေျပာဘဲ စိတ္ထဲ၌သာထား၏။ ‘ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ငါ့အားအဘယ္သို႔အၾကံေပး သည္ကို အျခားေသာသူတစ္ေယာက္အားမွ်မေျပာ’ (ေနဟမိ ၂း၁၂)။ မိမိ၏ အၾကံအစည္ကို ရန္သူမ်ားအားအသိမေပးသည့္အျပင္ ယုဒအႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုပင္လွ်င္ အသိေပးျခင္းမရွိပါ။ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈကို၊ ေထာက္လွမ္းမႈကိုျုပသည္။
 သင္ခန္းစာ (၂)- ကိစၥတစ္စံုတစ္ရာကိုမျုပလုပ္မီ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဦးတည္းအစီအစဥ္အကြက္က်က်ေရးဆြဲထားသည္။
 သင္ခန္းစာ (၃)- တာဝန္ပိုင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းကိုေျပာလာ ရာတြင္ ေနဟမိသည္ မိမိဆြဲထားေသာအစီအစဥ္ ဘုရားရွင္၏ပို႔ေဆာင္ေတာ္ မူမည့္အေၾကာင္းကို ဦးစြာဦးစားေပးတင္ျပသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ဘုရင္ မင္းႀကီး၏အမိန္႔ေတာ္အေၾကာင္းကိုေျပာၾကားသည္။ လူအမ်ားဆက္ကပ္ရန္ အတြက္မေတာင္းဆိုမီ အားေပးစကားကို အလ်င္ဦးစြာေျပာၾကား၏။ ယုဒလူ တို႔သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မည္သည့္ေရာက္လာမည့္တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ မႈကိုမွ်မမႈေတာ့ဘဲ တည္ေဆာက္ျခင္းအမႈကိုျုပလုပ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္စြာ စိတ္သႏၷိဌာန္ခ်လိုက္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေနဟမိ၏ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္းေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္၏စိတ္ကိုျပင္ဆင္ေပး႐ံုမကဘဲ ယုဒလူမ်ိဳး မ်ားတို႔၏ရဲရင့္ျခင္းသတၲိကိုလည္း ထပ္မံျပင္ဆင္ေပး၏။
 ေနဟမိ ၂း၁၉၊၂၀ ကိုဖတ္ပါ။ ေနဟမိ၏ယံုၾကည္ျခင္းအေၾကာင္း ကို မည္သို႔ေဖာ္ျပသနည္း။ တရားေဟာ ၇း၉။ ဆာလံ ၂၃း၁-၆ ႏွင့္ ေတာလည္ ၂၃း၁၉ စသည့္တရားေဟာခ်က္သည္ ေနဟမိအတြက္မည္သို႔ အေထာက္အကူျုပေစႏိုင္သနည္း။
 ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေျပာေသာစကားဆိုေသာစကားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မည္သို႔ ယံုၾကည္ေနထိုင္ပံုကိုျပသေနသည္။ ေနဟမိသည္ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ျခင္းစကား မ်ားကိုေျပာဆိုသည္။ စကားေျပာဆိုတိုင္း ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိပါ။ လူအမ်ားျပက္ရယ္သေရာ္ရယ္ေမာျခင္းကို ခံရသည့္တိုင္ လံုးဝမရွက္ေၾကာက္ပါ။ ရန္သူမ်ားသည္ သူတို႔ကိုအထင္အျမင္ ေသးေၾကာင္းကို ေနဟမိသိေသာ္ျငားလည္း စကားေျပာဆိုေသာအခါတိုင္း ေလသံေပ်ာ့ေသာစကားမ်ိဳး၊ ဘုရားကိုေမ့ေလ်ာ့ေသာစကားမ်ိဳး လံုးဝပါးစပ္ဟ ေျပာဆိုျခင္းမရွိပါ။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ၌ ေယာသပ္သည္ အဲဂုတၲဳျပည္တြင္ ဘုရားသခင္ကိုကိုးစားယံုၾကည္လ်က္ ခ်ီးေျမႇာက္သကဲ့သို႔ ေနဟမိသည္လည္း ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးေျမႇာက္ရန္ မရွက္မေၾကာက္တတ္။ ဘုရားသခင္ကိုမသိေသာသူ၊ ထာဝရဘုရားအေၾကာင္းမၾကားဖူးသူ၊ မယံုၾကည္ သူမ်ားအၾကား၌ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းအစဥ္ျုပလုပ္၏။

 ေသာၾကာ ေအာက္တိုဘာ ၁၁

 ထပ္ဆင့္ေလ့လာရန္

 ပုေရာဖက္ႏွင့္ဘုရင္မ်ားစာအုပ္မွ စာမ်က္ႏွာ ၆၂၈-၆၃၄ ပါ “A Man of Opportunity” အေၾကာင္းကိုဖတ္႐ႈၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားပါ။
 ေနဟမိသည္ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကို ဦးစားေပးသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေနဟမိသည္ မိမိ၏လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ရွင္ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆုေတာင္းျခင္းျုပေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု သူ၏စိတ္ထဲ ဝင္လာသည္။ ရွင္ဘုရင္၏ခြင့္ျုပမိန္႔ကိုသာရရွိခဲ့လွ်င္ သူ၏လူမ်ိဳးအတြက္ႏွင့္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ပစၥည္းပစၥယတန္ဆာပလာႏွင့္ လိုအပ္သမွ်ကိုရရွိၿပီး ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ႏွင့္ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ျပန္လည္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းလာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ဘုရားရွင္ကို ဘုရင္မင္းႀကီး ၏စိတ္အားတို႔ထိေစရန္ သူဆုေတာင္း၏။ သူ၏အၾကံအစည္ထေျမာက္ ေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ‘ကိုယ္ေတာ္ကြ်န္ကို ယေန႔ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါ။ ဤလူေ႐ွ႕မွာမ်က္ႏွာရမည္အေၾကာင္း ကယ္မသနားမူပါ’ ဟု ေနဟမိဆုေတာင္း သည္။ ေနဟမိသည္ ဆုေတာင္းေနရင္း ရွင္ဘုရင္ထံမွအခြင့္အေရးကိုေတာင္းဆို ရန္ အခ်ိန္ေလးလေစာင့္ခဲ့ရသည္။ Ellen G. White, Prophets and Kings, pp. 629, 630.
 -ဝ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *