သမိုင္း၏ရသ။ ေဇ႐ုဗေဗလႏွင့္ဧဇရ l1

သင္ခန္းစာ (၁)

 သမိုင္း၏ရသ။ ေဇ႐ုဗေဗလႏွင့္ဧဇရ

 စက္တင္ဘာ ၂၈ – ေအာက္တိုဘာ ၄

 ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း စက္တင္ဘာ ၂၈ 
 ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေယရမိ ၂၅း၁၁၊၁၂။ ဒံေယလ ၉း၁၊၂။ ဧဇရ ၄း၁-၇။ ေဟရွာယ ၅၅း၈၊၉။ ဧဇရ ၇း၁-၂၈။
 အလြတ္က်မ္းခ်က္
 ‘ေပရသိရွင္ဘုရင္ကု႐ုမင္းမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေကာင္းကင္ဘံ ု ၏အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာတိုင္းႏိုင္ငံရွိ သမွ်တို႔ကို ငါ့အားေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ယုဒျပည္ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕၌ အိမ္ေတာ္ကိုငါတည္ေဆာက္ရမည္အေၾကာင္း မွာထားေတာ္မူၿပီ’ (ဧဇရ ၁း၂)။
 ေယရမိမွတ္စာကိုေရးသားထားရာ၌ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ၿပီးေနာက္၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရေသာဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဗာဗုလုန္ျပည္မွ ယုဒျပည္သို႔ ျပန္လာရမည္ဟု ျုကိတင္ေျပာထားသည္။ ထိုသို႔ျပန္လာႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္ သည္ ကု႐ုမင္းႀကီးကိုႏိႈးေဆာ္ျခင္းေၾကာင့္ ဣသေရလလူတို႔ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ သို႔ျပန္လာၾကရသည္။ ဘုရားသခင္၏ဘိသိက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ (ေဟရွာယ ၄၅း၁)၊ ကု႐ုမင္းႀကီးသည္ ဘီစီ ၅၃၈ ၌အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ဘုရားသခင္ ၏လူမ်ားကို လြတ္လပ္ေရးေပးကာ၊ ဗိမာန္ေတာ္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ မိမိတို႔၏တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ေျပာေသာစကား ‘ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕တည္ေဆာက္ေစ၊ ဗိမာန္ေတာ္တိုက္ျမစ္က်ေစ’ (ေဟရွာယ ၄၄း၂၈) သည္ ဘုရားသခင္မွေျပာ ေသာစကားျဖစ္သည္။ ကု႐ုမင္းေျပာေသာစကားမဟုတ္ပါ။ ကု႐ုမင္း၏စိတ္ႏွလံုး ကိုႏိႈးေဆာ္၍သာ ကု႐ုမင္းမွအမိန္႔ေတာ္ခ်မွတ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
 ဘုရားသခင္၏ျုပေတာ္မူေသာအေၾကာင္းအရာကို ကိုယ္ေတာ္၏လူမ်ိဳး ေတာ္စုမွတံု႔ျပန္မႈကိုရရွိရန္ အစဥ္တိုက္တြန္းျခင္းခံၾကရသည္။ ထိုအခါ ယုဒ အေဆြအမ်ိဳးႏွင့္ဗယၤာမိန္အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးမ်ား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသား မ်ားႏွင့္တကြ ဘုရားသခင္ႏိႈးေဆာ္ေတာ္မူေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ေယ႐ုရွလင္ ျုမိ႕၌ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေစျခင္းငွာ ထၾက၏။ (ဧဇရ ၁း၅)။
 ဤတြင္လူမ်ားတို႔သည္ ဘုရားသခင္ျုပေတာ္မူေသာအမႈကိုတံု႔ျပန္ရာ ၌ တညီတၫြတ္တည္းျုပၾက၏။ အေကာင္းဆံုးေသာတံု႔ျပန္မႈမွာ ဘုရားရွင္ သည္မည္သူျဖစ္၍၊ ဘုရားရွင္သည္ မည္သည့္အမႈကိုျုပေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ျခင္းႏွင့္အတူ ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈျုပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ သည္ မိမိ၏လူမ်ိဳးေတာ္ကို မည္ေရြ႕မည္မွ်ခ်စ္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိ နားလည္ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။

 တနဂၤေႏြ စက္တင္ဘာ ၂၉

 ျပည္ေတာ္ျပန္ပထမအသုတ္

 ေယရမိ ၂၅း၁၁၊၁၂ ႏွင့္ ၂၉း၁၀ ႏွင့္ ဒံ၊ ၉း၁၊၂ ကိုဖတ္ပါ။ ျပည္ေတာ္ျပန္ပထမအသုတ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ခဲ့သနည္း။ မည္သည့္ ပုေရာဖက္ျုပစကားမွ ျပည္ေတာ္ျပန္ရန္အတြက္ျပည့္စံုခဲ့သနည္း။
 ပထမအသုတ္ျပည္ေတာ္ျပန္ရန္အခြင့္ကို ဘုရားသခင္သည္ ကု႐ု မင္းႀကီးအားႏိႈးေဆာ္၍ ေယရမိ၏ႏွစ္ (၇၀) ပုေရာဖက္ျုပစကားကို ျပည့္စံုသြား ေစခဲ့သည္။ ေယရမိသည္ ယုဒႏိုင္ငံအႏွစ္ (၇၀) ဗာဗုလုန္တိုင္းျပည္၏ လက္ေအာက္၌ အထီးက်န္ေနရမည့္အေၾကာင္းကို ျုကိတင္ေရးသားထားသည္။ (ထိုအခ်ိန္ကာလမွာ ဘီစီ ၆၀၆/၆၀၅ မွ ဘီစီ ၅၃၇/၅၃၆ အထိျဖစ္သည္။) သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတစ္ပါးသို႔ပါသြားေသာသံု႔ပန္းမ်ား ျပည္ေတာ္ ျပန္ရန္အခြင့္ကို တံခါးမ်ားဖြင့္ေပးလိုက္သည္။ ဒံေယလသည္ ေယရမိ၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကိုေလ့လာရင္း ျပည္ေတာ္ျပန္ရမည့္အခ်ိန္ကာလကို သတိျုပ မိေတာ့သည္။
 ဒံေယလအခန္းႀကီး (၉) သည္ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားေသာအေၾကာင္း ကိုေရးသားထားျခင္း၌ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ရန္အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီ၊ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲျခင္းအရိပ္အေယာင္မွ်မျမင္ရေသးပါ။ ပါရွန္အင္ပါယာ အသစ္၏တန္ခိုးအင္အားပင္ေပၚထြက္လာၿပီ။ ဒံေယလသည္ ငိုေျြကးျမည္တမ္း လ်က္ ဘုရားသခင္ထံသို႔က႐ုဏာေတာ္က်ေရာက္ေပးေစရန္ႏွင့္ ကတိေတာ္ အတိုင္းျပည့္စံုရန္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ထိုအခန္းႀကီးထဲမွာပင္ (ဒံ ၉း၂၄- ၂၇) ဘုရားသခင္သည္ ဒံေယလကိုေသခ်ာတိက်ေသာအနာဂတ္အၾကံအစည္ ေတာ္ႏွင့္အတူ အခ်င္းအရာတိုင္း၌ ကိုယ္ေတာ္ၾကည့္႐ႈေတာ္မူေၾကာင္း အတည္ျုပ ေပးသည္။ ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ေပးမည့္သူႏွင့္ အေသခံအျပစ္ေျြကးကိုဆပ္ေပး မည့္သူ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကိုယူေဆာင္လာေပးမည့္သူ၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အမႈကိုလည္း အဆံုးသတ္ျပည့္စံုေစမည့္အေၾကာင္း တစ္ပါတည္းျြမက္ၾကား ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိေရာက္ေသာဘုရားရွင္၏စကားေတာ္၌ ‘ဒံေယလ၊ မစိုးရိမ္ ႏွင့္။ ကယ္ႏုတ္မည့္အရွင္ (ေယ႐ႈ) သည္ ဧကန္အမွန္လာမည္။ ယခုသင့္ထံ သို႔လည္း ကယ္ႏုတ္မည့္သူကိုငါေစလႊတ္မည္။’ အခ်ိန္မၾကာမီအတြင္းမွာပင္ ဘုရားသခင္သည္ ကု႐ုမင္းႀကီးကိုႏိႈးေဆာ္ေတာ္မူ၏။ သူသည္ ပါရွန္ဧကၠရာဇ္ မင္းႀကီးျဖစ္သည္။ သံု႔ပန္းမ်ားကိုလြတ္လပ္ခြင့္ေပးရန္ အမိန္႔ကိုထုတ္ျပန္ေစ ခဲ့သည္။ ဘုရားရွင္၏ကတိေတာ္သည္ အစဥ္တည္ျမဲေနသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ မိမိ၏လူမ်ိဳးေတာ္ကို မည္သို႔မည္ပံုမိမိတို႔၏ေနရင္းျပည္၌ ျြကယ္ဝ ခ်မ္းသာခြင့္ေပးေၾကာင္းကို ဒံ၊ ၁၁ တြင္ဖတ္ၾကည့္ပါ။
 ဧဇရမွတ္စာအခန္း (၁) ၌ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး ေယ႐ုရွလင္ သို႔ျပန္သြားရန္ႏွင့္ အိမ္ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ၾကရန္ ကု႐ုမင္းႀကီးမွလြတ္လပ္ စြာခြင့္ေပးေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ထိုအမိန္႔သည္ ခရစ္ေတာ္ မေပၚထြန္းမီ ႏွစ္ ၅၃၉-၅၃၇ စပ္ၾကားတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကု႐ုမင္းသည္ ဣသေရလလူမ်ားကို လက္ခ်ည္းသက္သက္ျပန္ခြင့္ျုပျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားပါထည့္ေပးလိုက္သည္။ ငွင္းအထဲ၌ တစ္ခ်ိန္မွ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကိုသိမ္းပိုက္စဥ္ ဗိမာန္ေတာ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူလာရာမွ ယခုတြင္ျပန္လည္ေပးအပ္လိုက္သည္။ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး သိမ္းယူခဲ့ေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအခ်င္းအရာမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုအမွတ္ ရေစေသာအေၾကာင္းတစ္ခုသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား အဲဂုတၲဳျပည္မွထြက္ခြာ လာေသာအခါ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားစြာရရွိလာခဲ့ျခင္းကို အမွတ္ရေစပါသည္။ ယုဒျပည္သို႔ျပန္လာေသာလူပထမအသုတ္မွာ လူေပါင္းငါးေသာင္း (၅၀çဝ၀ဝ) ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ နယ္စံုပယ္စံုမွကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။
 အျခားေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွေဖာ္ျပသည့္ ကတိေတာ္ဆိုင္ရာအနာဂတၲိ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ျပည့္စံုခဲ့ျခင္းရွိပါသလား။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္စိတ္သက္သာ ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ ဥပမာမ်ိဳးကိုရယူႏိုင္ပါသလား။ ဘုရားသခင္သည္ အနာဂတ္ ကိုျုကိတင္သိျမင္ၿပီး၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ကတိေတာ္ကိုစိတ္ခ် ႏိုင္ပါမည္လား။

တနလၤာ စက္တင္ဘာ ၃၀

 မင္းစိုးရာဇာႏွင့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုျုခံငံုၾကည့္ျခင္း

 ျပည္ေတာ္ျပန္ပထမအသုတ္မွလူမ်ားသည္ ဗိမာန္ေတာ္ကိုျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ တာဝန္ေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ လာမည့္သင္ခန္းစာ၌ ဗိမာန္ ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ရာ၌ ဆန္႔က်င္မႈျုပခံရပံုကို ေလ့လာသြားပါမည္။ ယခု ေလ့လာမည့္အေၾကာင္းအရာမွာ ပါရွန္ဘုရင္မ်ားတို႔၏ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ဗိမာန္ ေတာ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကိုတည္ေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္း ကို ေလ့လာသြားရပါမည္။ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိမွတ္စာကိုေလ့လာရင္း အျဖစ္ အပ်က္၏ေနာက္ခံသမိုင္းကိုသိရွိထားရန္ အထူးအေရးႀကီးလွပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုက်မ္းမ်ားမွနက္႐ိႈင္းေသာသတင္းစကားမ်ားပါရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 ဧဇရ ၄း၁-၇ ကိုဖတ္ပါ။ ဗိမာန္ေတာ္ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္၌ မည္သည့္ ဘုရင္မ်ားက တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သနည္း။
 ဧဇရႏွင့္ေနဟမိမွတ္စာအရ ပါရွန္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏အတၳဳပၸတၲိ ကိုေရးမွတ္ထားသည္။ ကု႐ုမင္းႀကီးအေၾကာင္းမွစတင္ခဲ့သည္။ ပါရွန္အင္ပါယာ ကိုတည္ေထာင္သူ ဗာဗုလုန္ျပည္ကို ဘီစီ ၅၃၉ ၌ ေအာင္ေတာ္မူပံုကိုေရးသား ထားသည္။
 ‘မဟာ’ ကု႐ုမင္း (၂) – (၅၅၉-၅၃၀ ဘီစီ)
 Cambyses ဘုရင္ – (၅၃၀-၅၂၂ ဘီစီ)
 ဒါရိမင္း (၁) – (၅၂၂-၄၈၆ ဘီစီ)
 ေဇရဇ္မင္းႀကီး (၁) – (၄၈၅-၄၆၅ ဘီစီ) အာေရႊ႐ုရွင္ဘုရင္ဟုလည္း ဧသတာက်မ္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။
 အာေတေဇရဇ္မင္းႀကီး (၁) – (၄၆၅-၄၂၄ ဘီစီ)
 ဧဇရႏွင့္ေနဟမိမွတ္စာကိုေလ့လာရာတြင္ ရွင္ဘုရင္မ်ားတို႔၏ရာဇဝင္ သမိုင္းကို ဧဇရမွတ္စာမွ ေန႔စြဲအစီအစဥ္အတိုင္းျုပစုထားျခင္းမရွိပါ။ ဥပမာ၊ ဧဇရ ၄း၆-၂၄ သည္ အခန္းႀကီး (၅) ၏ေ႐ွ႕တြင္ေရးမွတ္ထားျခင္းမွာ ဗိမာန္ေတာ္ကိုေဆာက္လုပ္ရာ၌ ဆန္႔က်င္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအေၾကာင္းကို တစ္ဆက္တည္းေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွတ္စာ၌ ေဇရဇ္မင္းႀကီး (၁) (အာေရႊ႐ု) ႏွင့္ အာေတေဇရဇ္ (၁) အေၾကာင္းကို ဧဇရအခန္းႀကီး (၄) တြင္ပါရွိေနေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္ အခန္းႀကီး (၅) ႏွင့္ (၆) ၏အေၾကာင္းအရာေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္လာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဒါရိမင္းႀကီး (၁) ၏လက္ထက္မွာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖတ္႐ႈသူ မ်ားအတြက္ သို႔ေလာသို႔ေလာျဖစ္လာႏိုင္သလို ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ဆင့္ကမ္းမွတ္သားလာရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္အခ်ိန္မ်ား ေ႐ွ႕ေနာက္ေျပာင္းျပန္ေရးသားမွတ္သားထားမိျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယခု သံုးလပတ္အတြင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေလ့လာသြားၾကရာတြင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အစဥ္လိုက္သိရျခင္းျဖင့္သာ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိမွတ္စာကိုေလ့လာရာ၌ ယင္းတို႔၏ ေပးလိုေသာသတင္းစကားမ်ားကို ပို၍နားလည္ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ ေစလိမ့္မည္။
 သမၼာက်မ္းစာမွသင့္ကိုစိတ္႐ႈပ္ေထြးေစေသာအေၾကာင္းမ်ား သင္ဖတ္႐ႈ မိဖူးပါသလား။ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားရန္ သင္မည္သို႔သင္ယူမည္ နည္း။ ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ယံုၾကည္လ်က္၊ သင္အလိုမက်ေသာေရးသားခ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရသည့္တိုင္ မည္သို႔ေက်ာ္လႊား သြားမည္နည္း။ ထိုသို႔ျုပလုပ္ရန္ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္အေရးႀကီးေနပါ သနည္း။ (ေဟရွာ ၅၅း၈၊၉)။

 အဂၤါ ေအာက္တိုဘာ ၁

 ျပည္ေတာ္ျပန္ဒုတိယအသုတ္

 ဧဇရမွတ္စာ ၇း၁-၁၀ ႏွင့္ ၈း၁-၁၄ တို႔တြင္ မင္းႀကီးအာေတေဇရဇ္ ဘုရင္ (၁) သည္ ဧဇရအား ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕သို႔ျပန္ရန္ အခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (သကၠရဇ္မွာ ၄၅၇ ဘီစီျဖစ္သည္။) သူႏွင့္အတူျပန္လိုက္လို သူမ်ားကို တစ္ပါတည္းေခၚေဆာင္ခြင့္လည္းေပးခဲ့သည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးႏွင့္ ဧဇရမည္ေရြ႕မည္မွ်ရင္းႏွီးသည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မသိရပါ။ သို႔မဟုတ္ ဧဇရသည္ မင္းႀကီး၏တရားစီရင္ေရးတရားခြင္၌ အမႈေဆာင္ခဲ့ျခင္းရွိမရွိ ေသခ်ာစြာကြ်ႏု္ပ္ တို႔မသိရပါ။ ဧဇရအခန္းႀကီး (၈) ၌၊ ျပည္ေတာ္ျပန္မိသားစုမ်ားစာရင္းကို မွတ္တမ္းျုပထားသည္။ ျပည္ေတာ္ျပန္ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားမွစတင္ကာ နန္းေတာ္ ေတာ္ဝင္ဘုရင္မ်ိဳးႏႊယ္မိသားစုဝင္စာရင္းမွ သည္သာမန္ဂ်ဴးလူမ်ိဳးလူထုလူတန္းစား အေရအတြက္စာရင္းအထိ ျုပစုထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ဣသေရလတစ္ဆယ့္ ႏွစ္မ်ိဳးတို႔၏ေဆြမ်ိဳးအလိုက္စာရင္းကို တမင္ရည္ရြယ္ေသာအားျဖင့္ မွတ္တမ္း ျုပထား၏။
 စာရင္းဇယားျုပရာ၌ ေယာက်ာ္းခ်ည္း (၁၅၀ဝ) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားကိုပါ ထည့္ဝင္ေရတြက္ေသာ္၊ ခန္႔မွန္းေခ် (၅၀ဝ၀) မွ (၆၀ဝ၀) အထိရွိမည္ဟု မွတ္တမ္းရွိသည္။ ဒုတိယအသုတ္ျပည္ေတာ္ျပန္ အေရအတြက္သည္ ပထမအသုတ္ ေဇ႐ုဗေဗလႏွင့္ေယာ႐ႈတို႔ေနာက္ျပန္၍ပါ သြားေသာအသုတ္ႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္ အလြန္နည္းလွပါသည္။ ဧဇရ ၇း၁-၁၀ ကိုဖတ္ပါ။ ဧဇရအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔သြန္သင္ထားသနည္း။
 ဧဇရသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႏြယ္ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ က်မ္းစာကိုႏွံ႔စပ္ ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းႀကီးျဖစ္ေသာ အာ႐ုန္ (ေမာေရွ၏အစ္ကို) ၏အႏြယ္မွ ဆင္းသက္သည္။ ဧဇရ၏မွတ္တမ္းမွတ္ရာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး မ်ားတို႔၏မိ႐ိုးဖလာအရေသာ္လည္းေကာင္း ဧဇရဟူေသာနာမည္သည္ ယေန႔ တိုင္ေရပန္းစားလ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အာေတေဇရဇ္မင္းႀကီး၏႐ံုးေတာ္တြင္ ဧဇရသည္ အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္စာတတ္ေပတတ္တစ္ဦးအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့သည္ မထမ္းခဲ့သည္ကို အတည္ျုပ၍မရပါေသာ္လည္း၊ သူ၏ေရးသားမွတ္တမ္းျုပစု ထားျခင္းကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ပင္လွ်င္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာတာဝန္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သူ၏အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ ယုဒျပည္သို႔ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ ေသာအလုပ္၌ေပၚလြင္ေနသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ဧဇရသည္ ရွင္ဘုရင္ အာေတေဇရဇ္မင္းႏွင့္အလြန္ရင္းႏွီးၿပီး အနီးကပ္အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး သူ၏ အရည္အခ်င္းကို ဘုရင္ႀကီးသည္သိေသာေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္ရန္ဦးေဆာင္သူ ရာထူးႀကီးကို အပ္ႏွင္းျခင္းပင္ျဖစ္ရမည္။
 ဧဇရ ၇း၆ ႏွင့္ ၁၀ ၌၊ ဧဇရသည္ ကြ်မ္းက်င္ေသာပညာတတ္၊ သို႔မဟုတ္ ဆရာတစ္ဆူဟု ရည္ၫႊန္းေရးသားထားသည္။ ကြ်မ္းက်င္ျခင္း ေဝါဟာရသည္ ဖ်တ္လတ္လ်င္ျမန္စြာျုပႏိုင္ျခင္းဟု တစ္နည္းအားျဖင့္အဓိပၸါယ္ ရွိ၏။ ကိုယ္ခႏၶာေရာစိတ္ေရာ သြက္လက္ေပါ့ပါးထက္ျမက္ျခင္းကိုဆိုလိုပါ သည္။ ဧဇရသည္ အလြန္ဥာဏ္ေကာင္းၿပီးထက္ျမက္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ခ်က္ႏွင့္ဆိုင္၍ ႏွံ႔စပ္သူျဖစ္သည္။ ဥာဏ္ပညာႏွင့္အေနအထိုင္ အသြားအလာတြင္ လူရည္လည္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ျပည္ေတာ္သို႔ျပန္ေခၚလာရန္ ရွင္ဘုရင္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည့္အေၾကာင္းမွာ ဧဇရသည္ ရဲရင့္ၿပီးေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္းႏွင့္ကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္
 မွတ္ခ်က္။ ဧဇရသည္ မိမိ၏စိတ္ႏွလံုးကို ‘ထာဝရဘုရား၏တရား ေတာ္အား စစ္ေဆးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွာျပင္ဆင္ထား’ သည္။ (ဧဇရ ၇း၁၀)။ ငွင္းနည္းအတိုင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္လည္း အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ မည္သို႔ျုပရ မည္နည္း။

ဗုဒၶဟူး ေအာက္တိုဘာ ၂

 အာေတေဇရဇ္၏အမိန္႔စာ

 ဧဇရ ၇း၁၁-၂၈ ကိုဖတ္ပါ။ ရွင္ဘုရင္၏အမိန္႔စာ၌ မည္သို႔ပါရွိ သနည္း။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္အလြန္အေရးပါ သနည္း။
 အာေတေဇရဇ္မင္း၏အမိန္႔စာ၌ ကနဦးကု႐ုမင္းႀကီး၏အမိန္႔စာကို ပင္ ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္၏။ ေယ႐ုရွလင္သို႔ျပန္သြားရန္ခရီးကို မည္သူ မဆိုအထူးသျဖင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႏြယ္မွျပန္လိုက ျပန္ႏိုင္ေၾကာင္းပါရွိ၏။ ‘မူရာ႐ႉ’ (Murashu) ရာဇဝင္မွတ္တမ္းအရ၊ အမ်ားစုေသာဂ်ဴးမ်ားသည္ ျပည္ေတာ္သို႔မျပန္ဘဲ ပါရွန္ႏိုင္ငံတြင္သာ ဆက္လက္ေနထိုင္ၾကသည္။ အသစ္ တက္လာေသာရွင္ဘုရင္မွေပးမည့္အခြင့္အေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားကာ ဘဝသစ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္သို႔မျပန္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ (ဧသတာဝတၳဳ၌လည္းေဖာ္ျပသည္။) ရွင္ဘုရင္သည္ ယူဖေရးတီးနယ္ပယ္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဘ႑ာထိန္းမ်ားအားလံုးကို အမိန္႔ထုတ္ၫႊန္ၾကားခ်က္ျုပသည္။ ဧဇရ၌လိုအပ္သမွ် ျုမိ႕ေတာ္ကိုျပင္ဆင္ရန္စရိတ္၊ ‘ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္ ကို လွပတင့္တယ္ေစရန္ ေဆာက္လုပ္မည့္စရိတ္မ်ားကို’ လိုေလေသးမရွိ ကူညီေထာက္ပံ့ရမည့္အမိန္႔စာပါရွိသည္။ (ဧဇရ ၇း၂၇)။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ဧဇရအား တရားေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ခ်က္ႏွင့္ ေျမႀကီးေပၚရွိဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္း ရန္ အခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းရာ၌ အစီအစဥ္တက် စည္းကမ္းရွိရန္အမိန္႔သည္ အထူးအေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္သည္။ ဘုရင္မင္းႀကီး သည္ ဧဇရႏွင့္ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား မိမိတို႔၏တိုင္းျပည္ကိုျပန္လည္ထူေထာင္ ရာ၌ ပို၍လြယ္ကူေစရန္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
 ျုမိ႕ေတာ္ႏွင့္ဗိမာန္ေတာ္ကိုျပန္လည္ျုပျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာရွင္ဘုရင္ သည္ ဧဇရ၏ဘုရားကိုယံုၾကည္သက္ဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသလား။ အာေတေဇရဇ္မင္းႀကီးသည္ ထာဝရဘုရားကို ‘ေယ႐ုရွလင္ မွာကိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္’ (ဧဇရ ၇း၁၅) ဟုေခၚ၏။ ဣသေရလတို႔၏ဘုရားဟု မင္းႀကီးေခၚဆိုရျခင္း၌ ေဒသဝန္းက်င္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၌ ဘုရားမ်ားစြာရွိၾကသည္။ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာေဒသတြင္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ား သူ႔အေပၚစိတ္ကြက္သြားမည္ကို ဘုရင္မင္းႀကီးမလိုလား ေသာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားကို ဣသေရလတို႔၏ဘုရားဟု ခြဲျခားေခၚေဝၚျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးႏွင့္မင္းႀကီး၏သားေတာ္မ်ားကို အျခားသတ္မွတ္ ထားေသာဘုရားတို႔၏အမ်က္ေဒါသထြက္ျခင္းကိုလည္း မလိုလားျခင္းျဖစ္သည္။ (ဧဇရ ၇း၂၃)။ ထပ္ေလာင္းသတိခ်ပ္စရာအေၾကာင္းတစ္ခုမွာလည္း ဘီစီ ၄၅၇ တြင္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားက ပါရွန္အစိုးရကိုေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေသာႏွစ္ျဖစ္ သည္။ ထိုကိစၥေၾကာင့္လည္း ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ေသာေဒသနယ္ပယ္၌ မိမိ၏လက္ေအာက္၌ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတည္တံ့ရန္ ယုဒလူမ်ိဳးတို႔၏ေလးစားျခင္း ကိုလည္း ရယူျခင္းသေဘာရွိသည္။
 အေၾကာင္းမလွခဲ့၍ ဘုရင္ႀကီးသည္ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိတို႔ကို ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေပါင္းသင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားကိုယံုၾကည္သူတစ္ပါးျဖစ္မလာ ခဲ့ပါ။ က်မ္းစာပါရည္ၫႊန္းခ်က္အရ၌လည္း ကမၻာေပၚရွိဘုရားရွင္၏အလို ေတာ္ကို လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္အသံုးခံရေသာ မေျပာင္းလဲခဲ့သူမ်ားစာရင္း တြင္လည္း မပါရွိခဲ့ပါ။
 နာက်င္မႈဒုကၡခံစားရေသာအခါ၌ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္အုပ္စိုးေနေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔မည္သို႔သိရွိႏိုင္မည္နည္း။

 ၾကာသပေတး ေအာက္တိုဘာ ၃

 ပညာေရး၏အေရးႀကီးပံု

 ဧဇရ ၇း၆ ႏွင့္ ၁၀ ကိုဖတ္ပါ။ ဘာသာတရားႏွင့္ဆိုင္ေသာပညာ သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း က်မ္းခ်က္မွမည္သို႔သြန္သင္ထားသနည္း။
 ဧဇရသည္ မိမိ၏စိတ္ႏွလံုးတစ္ခုလံုးကို ဘုရားရွင္ထံအပ္ႏွံကာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း ေလ့လာဖတ္႐ႈက်င့္ေစာင့္သင္ၾကားေပးရန္ စိတ္ဆံုးျဖတ္ ထားသည္။ (ဧဇရ ၇း၆၊၁၀)။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးအတြက္ အမႈေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာင္းစြာျပင္ဆင္မႈျုပထားႏိုင္ခဲ့သည္။ က်မ္းခ်က္ပါ စကားလံုးမ်ား၏တိုက္႐ိုက္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ေဆာင္ခ်က္မွာ၊ ဧဇရသည္ မိမိကိုယ္ကို ဘုရားရွင္ထံဆက္ကပ္၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုေလ့လာဆည္းပူး၊ က်င့္ေဆာင္ လိုက္ေလွ်ာက္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကို သြန္သင္ေပးသည္ဟုေဖာ္ျပ ထားသည္။
 အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္မွ အေရးပါေသာ႐ႈေထာင့္တစ္ခုကိုေရးသားခဲ့သည္မွာ၊ ‘ဧဇရသည္ အာ႐ုန္၏အႏြယ္မွေပါက္ဖြားသည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သင္တန္း ေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ ေမွာ္ဝိဇၨာအတတ္၊ နကၡတ္ေဗဒင္ အတတ္ႏွင့္လည္းရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေသာ ေမဒိ-ေပရသိေခတ္ပညာရွိတစ္ဦးျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဝိညာဥ္ေရးရာ၌စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိဘဲ၊ ဘုရားသခင္ ႏွင့္တစ္လံုးတစ္ဝတည္းရွိေစရန္ တမ္းတေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏အလို ေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ဥာဏ္ပညာမ်ိဳးကိုလိုလား၏။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ‘ဧဇရသည္ ထာဝရဘုရား၏တရားေတာ္ကို စစ္ေဆးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ စီရင္ထံုးဖြဲ႕ေတာ္မူခ်က္ကို ဣသေရလအမ်ိဳး၌သြန္သင္ျခင္းငွာ လည္းေကာင္း သေဘာက်ေသာသူျဖစ္၏’ (ဧဇရ ၇း၁၀)။ ထိုအေၾကာင္း ေၾကာင့္ပင္ သူသည္ ဘုရားသခင္၏လူမ်ိဳးတို႔၏ရာဇဝင္သမိုင္းကို ေလ့လာ ခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ]ပုေရာဖက္ႏွင့္ဘုရင္မ်ား} စာအုပ္၌ အက်ယ္ တဝင့္ေရးသားထားၿပီးျဖစ္သည္။ ရာဇဝင္သမိုင္းႏွင့္ ကဗ်ာစာတိုဝတၳဳႏွင့္က်မ္း ကိုးက်မ္းကားမ်ားကိုေလ့လာျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္အခြင့္ေပး၍ ေယ႐ုရွလင္ ပ်က္စီးရျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏လူမ်ိဳးတို႔သည္ တိုင္းတစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ားတို႔ ၏ကြ်န္သေဘာက္အျဖစ္ ေခၚေဆာင္ခံရျခင္းအေၾကာင္းကို နားလည္သိရွိခဲ့ ရသည္။’ (ပုေရာဖက္ႏွင့္ဘုရင္မ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၀၈)။
 ‘ဧဇရ၏အားထုတ္မႈသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သာ၍စိတ္ဝင္စား သြားေစသည္။ သန္႔ရွင္းေသာအေရးအသားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းပြားမ်ားျခင္း မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ ပညတ္ခ်က္ေရးထားသမွ်တို႔ကိုစုစည္းသည္၊ ေဝငွျဖန္႔ခ်ိသည္။ သန္႔ရွင္းေသာႏႈတ္ထြက္စကားမ်ားကို လူအမ်ား၏လက္တြင္း သို႔ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာအသိပညာ၊ အတတ္ ပညာမ်ားကို မွ်ေဝေပးခဲ့သည္။’ စာမ်က္ႏွာ ၆၀၉။
 မွတ္သားဖြယ္ရာအခ်က္မွာ ဧဇရသည္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ နည္းပညာမ်ားကို သင္ယူခဲ့ရသည့္တိုင္၊ သူ၏အျမင္မွာ ထိုအရာမ်ားသည္ မျပည့္စံုေသး။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အမွန္တရား၏မူလဘူတမွလာေသာအမွန္ ကို ရွာေဖြခဲ့သည္။ ငွင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ပညတ္တရား ေတာ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကေရးရာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမွ မသင္ၾကားေပး ခဲ့ရေသာပညာကို သင္ယူခဲ့ရသည္။ ေလာကရွိတကၠသိုလ္ပညာမ်ားသည္ အမွား မကင္းႏိုင္ပါ။ ေမွာ္အတတ္ဝိဇၨာပညာမ်ားသည္ သူ႔အတြက္မည္သို႔အသံုးဝင္ ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာပင္ ေလာကပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔မသင္ယူသင့္ေသာအရာအမ်ားအျပားရွိေနပါသလား။

 ေသာၾကာ ေအာက္တိုဘာ ၄

 ထပ္ဆင့္ေလ့လာရန္

 အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္ေရးသားေသာ “Ezra, the Priest and Scribe,” pp. 607-617, in Prophets and Kings.
 ဧဇရ၏အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈကိုေလ့လာပါ။ ‘ဧဇရသည္ ဘုရားသခင္အတြက္စကားေျပာေပးသူျဖစ္လာသည္။ ေကာင္းကင္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ ေသာနည္းဥပေဒပညတ္မ်ားကို လူတို႔အားပညာေပးဆံုးမသည္။ သူ၏သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္၌ ဘုရင္မင္းႀကီး၏ညီလာခံအတြင္း မီဒိုပါရွန္မွာေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေယ႐ုရွလင္မွာေသာ္လည္းေကာင္း သူသည္ ဆရာတစ္ဆူပင္ျဖစ္ သည္။ သူသင္ယူရရွိေသာအမွန္တရားအတြက္ တျခားသူကိုေဝငွေသာအခါ ၌လည္း သူ၏စြမ္းရည္ဥာဏ္ပို၍ထက္ျမက္လာသည္။ သူသည္ ဘာသာ တရားကိုင္း႐ိႈင္းသူတစ္ဦး၊ လံု႔လဝီရိယရွိသူတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။ ေန႔စဥ္ အသက္တာ၌ ျမင့္ျမတ္ေသာဘုရားသခင္၏သက္ေသခံတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ရသည္။’ အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္ P.K. (Prophets and Kings, p. 609).
 ယေန႔အခ်ိန္အခါျပန္လည္ျုပျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဧဇရလိုပုဂိၢဳလ္ မ်ိဳးလိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္တို႔သည္ အျပစ္ကိုမဖံုး၊ ဘုရားရွင္ကိုဂုဏ္ျုပ ျခင္းအမႈကိုလည္း မလြဲမေရွာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တာဝန္ကိုဝန္ထုပ္တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနသူတို႔သည္ အမွားျုပမိလွ်င္ စိတ္ၿငိမ္သက္မႈ မရွိတတ္။ မေကာင္းမႈကိုလည္း မွားယြင္းေသာမ်က္ကန္းေမတၲာမ်ိဳးျဖင့္ ဖံုးအုပ္ ျခင္းမျုပတတ္။ ဘုရားသခင္သည္ လူကိုမ်က္ႏွာမလိုက္တတ္။ လူနည္းစုကို ဆံုးမၿပီး၊ လူအမ်ားအတြက္က႐ုဏာေတာ္ကိုျပသေတာ္မူတတ္ျခင္းကို သတိရ ေအာက္ေမ့လိမ့္မည္။ မေကာင္းမႈကိုလက္မခံသူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏စိတ္ေန စိတ္ထားကို အျမဲေဖာ္ျပသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတိရၾကလိမ့္မည္။ Page 675.
 -ဝ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *