ဆန္႔က်င္မႈကိုရင္ဆိုင္ရျခင္း l4

သင္ခန္းစာ (၄)

 ဆန္႔က်င္မႈကိုရင္ဆိုင္ရျခင္း

 ေအာက္တိုဘာ ၁၉ – ၂၅

 ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၉ 
 ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ဧဇရ ၄း၁-၅။ ၂ေကာ ၆း၁၄။ ဧဇရ ၅း၁-၅။ ဟဂၢဲ ၁။ ဧဇရ ၄း၆-၂၄။ ေနဟမိ ၄။ ေနဟမိ ၆း၁-၁၃။
 အလြတ္က်မ္းခ်က္
 ‘ဒါရိမင္းအမိန္႔ေတာ္မေရာက္မီ အလုပ္အကိုင္မျပတ္ေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ ယုဒအမ်ိဳးအသက္ႀကီးသူတို႔ကိုေထာက္႐ႈေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍ အထံေတာ္သို႔ေလွ်ာက္စာကိုေပးလိုက္ၾက၏’ (ဧဇရ ၅း၅)။
 ဧဇရ ၃-၆ ၏ေရးသားတည္ေဆာက္ထားပံုမွာ ေယ႐ုရွလင္ျုမ ိ႕ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရာ၌ ရင္ဆိုင္ရေသာဆန္႔က်င္မႈအသြယ္သြယ္ကို အခ်ိန္ကာလ ႏွင့္အညီ မွတ္တမ္းျုပထားသည္။ ထိုမွတ္တမ္းမွတ္ရာကိုလက္ခံေလ့လာျခင္း ျဖင့္ သိရွိရမည့္သတင္းစကားအားလံုးကို ရွင္းလင္းစြာနားလည္သြားရသည္။
 ပထမတစ္ႀကိမ္ဧဇရ၏အစီရင္ခံခ်က္၌ နာမည္စာရင္းဇယားျဖင့္ ဧဇရ ၁း၁း မွေရးမွတ္ထားသည္။ ဘီစီ ၄၅၇ တြင္ သူျပန္ေရာက္လာသည္။ အရာအားလံုးေျပာင္းလဲသြားသည္။ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးကို စတင္ျုပျပင္သည္။ အစရွိမွတ္တမ္းမွတ္ရာအတိအက်ျုပလုပ္ထားသည္။ (၁၃) ႏွစ္ေနာက္မွာ ေနဟမိျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။ (အာေတေဇရဇ္မင္းႀကီးမွ ဘီစီ ၄၄၄ တြင္ ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။) ျုမိ႕႐ိုးကိုဆက္လက္ျုပျပင္သည္။ ရန္သူတို႔၏ဆန္႔က်င္ တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျပင္းစြာခံရသည္။ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးကို ရက္ေပါင္း (၅၂) ရက္အတြင္း အၿပီးသတ္ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ (ေနဟမိ ၆း၁၅)။
 ဘုရားရွင္၏အမႈေတာ္အတြက္ ခုခံကာကြယ္ေပးျခင္းအေၾကာင္းကို မွတ္စာႏွစ္အုပ္လံုးမွေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ (ဧဇရ၊ ေနဟမိ) ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ႏွင့္ဗိမာန္ေတာ္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာ၌ ဆန္႔က်င္မႈ၊ လာေရာက္ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားျဖစ္လာရသည္မွာ အဆန္းမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ကမၻာအရပ္ရပ္ကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္သည္ ကန္႔ကြက္ တားဆီးဆန္႔က်င္ခံေနရေၾကာင္း ျမင္ၾကရသည္။ စာတန္သည္ ဧဝံေဂလိ သတင္းစကားလ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမရွိေစရန္ အထူးျုကိးစားလ်က္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူ၏ပလႅင္ကိုေျခာက္လွန္႔ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ဧဇရႏွင့္ ေနဟမိ၌ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားမည္သို႔ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ခဲ့သနည္း။

 တနဂၤေႏြ ေအာက္တိုဘာ ၂၀

 ဆန္႔က်င္မႈအစျုပပံု

 ဧဇရ ၄း၁-၅ ကိုဖတ္ပါ။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္ကို ျပန္လည္ျုပျပင္ရာ၌ အျခားတစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ား၏ကူညီမည္ဟု ကမ္းလွမ္း ခ်က္ကိုအဘယ့္ေၾကာင့္ယတိျပတ္ျငင္းဆိုရသနည္း။
 အျပင္ပန္း၌ၾကည့္လွ်င္ ကမ္းလွမ္းခ်က္တို႔သည္ ေစတနာပါလွသည္ ဟုထင္ရသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းျဖစ္၍ ႐ိုင္းပင္းကူညီျခင္းသေဘာဟုျမင္ႏိုင္ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ထိုကူညီမႈကမ္းလွမ္းျခင္းကို လက္မခံခဲ့ၾကသနည္း။ အေျဖအတိအက်ကို ဖတ္႐ႈခဲ့ၿပီးေသာအထက္ပါက်မ္းခ်က္၌ ပါရွိၿပီးသားျဖစ္ ေနသည္။ ‘ရန္သူတို႔’ သည္လာ၍ကူညီပါရေစဟုကမ္းလွမ္းသည္။ ‘ရန္သူတို႔’ ဟုဆိုရာ၌ မည္သို႔ရွိသနည္း။ ထိုအခ်က္တစ္ခ်က္တည္းျဖင့္ ဣသေရလတို႔ သည္ ခိုင္ခံ့ေသာစိတ္ျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားတံု႔ျပန္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
 ထိုသူတို႔ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ ‘ရန္သူတို႔’ ဟုေခၚဆိုရသနည္း။ ၄ရာ ၁၇း၂၄-၄၁ ၏ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ ထိုသူတို႔သည္ အျခားေသာျပည္ မွရွမာရိသို႔စိမ့္ဝင္လာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းဣသေရလႏိုင္ငံႏွင့္ အနီး ဝန္းက်င္ေဒသမွမေနရဟု ျပည္ႏွင္ထားျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ အာ႐ႈရိ ရွင္ဘုရင္မွ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ကိုေစလႊတ္ေပး၍ ဣသေရလတို႔၏ဘုရား ေဒသယံုၾကည္ခ်က္အရ၊ ေျမပိုင္ဘုရားကိုကိုးကြယ္တတ္ရန္ သင္ၾကားေစပါ သည္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစေတာ့ အဆံုး၌ေဒသတြင္းဘာသာေရး၏ရလဒ္သည္ ခါနနိလူမ်ိဳးတို႔၏ဘုရားမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီးသားျဖစ္သည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္ ဣသေရလမ်ားသည္ ေဒသတြင္းဘာသာေရးအယူမ်ား ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း ဝတ္ျုပကိုးကြယ္ျခင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ပါလာမည္ကို အထူးစိုးရိမ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္အပါးနပ္ဆံုးအေျဖကို ဣသေရလလူတို႔တံု႔ျပန္ ေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ ‘မလိုပါဘူး၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္’ ဟု ယတိျပတ္ ျပန္၍တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။
 သတိရေစေသာအရာမွာလည္း ကိစၥအားလံုးမည္သို႔အစျုပခဲ့ရျခင္းျဖစ္ သည္။ ေရွးဘိုးေဘးတို႔၏အုတ္ေရာေရာေက်ာက္ေရာေရာယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားကိုမကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားအားလက္ခံခဲ့ရာမွ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီး ပ်က္စီးရသည္အထိ ဣသေရလလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလံုး၊ တိုင္းတစ္ပါးသို႔ပါသြားရ ေသာအျဖစ္သို႔ေရာက္သြားရသည္။ ကနဦးဗိမာန္ေတာ္အသစ္စက္စက္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခ်ိန္၌ ပတ္ဝန္းက်င္လူမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးစြာ ေအးအတူပူအမွ် ေနထိုင္လိုသည့္သေဘာဟုေတြးကာ အုတ္ေရာေက်ာက္ေရာျုပလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 က်မ္းခ်က္ပါအေၾကာင္းအရ၊ ထိုသို႔လက္မခံျခင္းသည္မွန္ကန္ေၾကာင္း မည္သို႔ေဖာ္ျပသနည္း။ (ဧဇရ ၄း၄-၅)။
 ကူညီေပးရန္ကမ္းလွမ္းမႈကို လြယ္လြယ္ကူကူလက္ခံႏိုင္စရာအေၾကာင္း ရွိပါသည္။ ၂ေကာ ၆း၁၄ မွ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေဖာ္ျပ သနည္း။

တနလၤာ ေအာက္တိုဘာ ၂၁

 ပုေရာဖက္တို႔၏အားေပးမႈ

 အေၾကာင္းမလွခဲ့၍ ဧဇရ ၄-၆ တြင္ေဖာ္ျပပါေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ရန္သူတို႔၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုေၾကာက္ရြံ႕၍ ဗိမာန္ေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းအမႈ ၌ စိတ္ပ်က္သြားၾကရသည္။
 အထက္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဧဇရ ၄း၆-၆း၂၂ ၏မွတ္တမ္းတင္ ထားပံုမွာ သမိုင္းေၾကာင္း၏အစဥ္အတိုင္း အစဥ္လိုက္ေရးမွတ္ျခင္းမဟုတ္ ေခ်။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အခန္းႀကီး (၄) ကိုမဖတ္မီ၊ အခန္းႀကီး (၅) ကိုေရွးဦးစြာဖတ္ရလိမ့္မည္။
 ဧဇရ ၅း၁-၅ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ပုေရာဖက္ဟဂၢဲႏွင့္ပုေရာဖက္ဇာခရိကို ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားထံေစလႊတ္ခဲ့သနည္း။ သူတို႔၏ပုေရာဖက္ျုပထားခ်က္ရလဒ္သည္ မည္သည့္အက်ိဳးဆက္ရရွိလာသနည္း။
 ယုဒလူတို႔သည္ တည္ေဆာက္ျခင္းအမႈကို ရပ္တန္႔ခဲ့ၾကရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထာဝရဘုရား သည္ ဤလူမ်ိဳးတို႔ကို ယုဒတိုင္းျပည္သို႔ျပန္ေစၿပီး ဗိမာန္ေတာ္ကိုျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေစျခင္းအမႈတြင္ ထာဝရဘုရား၌အၾကံအစည္ေတာ္ရွိၿပီးသားျဖစ္ သည္။ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားေၾကာက္ရြံ႕ေနေသာ္လည္း ဘုရားရွင္သည္ ထိုသူတို႔အား အားေပးရန္အစီအစဥ္ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အေၾကာင္းဖန္လာေသာ ေၾကာင့္လည္း ေနာက္ထပ္ပုေရာဖက္ႏွစ္ပါးထပ္မံေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ လူသားတို႔၏ဆန္႔က်င္မႈသည္ စိုးစဥ္းမွ်ဘုရားသခင္၏အၾကံေတာ္ကိုမရပ္တန္႔ ေစႏိုင္။ ယုဒလူမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္မႈကို လူသား၏သဘာဝအတိုင္း ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ္လည္း၊ ဘုရားရွင္သည္ သူတို႔ကိုစြန္႔ပစ္၍မထား။ ပုေရာဖက္ ကိုအသံုးျုပၿပီး ငွင္းတို႔သည္ မူရင္းစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးျပန္လည္ရရွိ၍ ေတာင့္တင္း ခိုင္မာလာရန္ ကိုယ္ေတာ္ျုပေပးေတာ္မူ၏။
 ဟဂၢဲ (၁) ကိုဖတ္ပါ။ သူတို႔အတြက္မည္သည့္သတင္းစကားပါရွိ သနည္း။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္သင္ခန္းစာယူၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကို အေဝးသို႔ထုတ္ပစ္ႏိုင္သနည္း။
 ပုေရာဖက္ဟဂၢဲႏွင့္ဇာခရိတို႔သည္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကိုရင္ဆိုင္ရန္ ထြက္ေပၚလာသည္။ လူမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာအခက္အခဲကို ေဖာ္ျပၫႊန္ၾကား ရန္ သတင္းသယ္ေဆာင္သူအျဖစ္ေရာက္လာသည္။ ဘုရားရွင္၏အလိုကို ဦးစားေပးရန္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းသည္ လတ္တေလာအဆင္မေျပမႈမ်ားအျဖစ္ ရလဒ္ေပၚထြက္ရသည္ဟု ပုေရာဖက္မ်ားေျြကးေၾကာ္သတိေပးခဲ့သည္။ ဣသေရလတို႔သည္ ဘုရားရွင္ကိုဂုဏ္ျုပခဲ့ပါသလား။ ႐ိုေသေလးစားယဥ္ေက်း စြာျုပခဲ့ပါသလား။ အိမ္ေတာ္ကိုဦးစြာစတင္ျပန္လည္ျုပျပင္ခ်ိန္၌ ဘုရားရွင္ကို ဖိတ္ေခၚကာ ကိုယ္ေတာ္ပါရွိရန္ႏွင့္ ေကာင္းခ်ီးခ်ေပးရန္ကိုျုပလုပ္သင့္ပါသည္။ Ellen G. White, Prophets and Kings, pp. 573, 574.

 အဂၤါ ေအာက္တိုဘာ ၂၂

 လုပ္ငန္းရပ္စဲသြားရျခင္း

 ေယ႐ုရွလင္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြား ေအာင္ ‘ရန္သူတို႔’ သည္ မည္သို႔ျုပလုပ္ေၾကာင္း ဧဇရ ၄း၆-၂၄ မွေဖာ္ျပ ထားသနည္း။
 ပတ္ဝန္းက်င္ ‘နယ္ခံေျမခံလူမ်ိဳး’ မ်ားသည္ ဒါရိမင္းႀကီးထံသို႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈအေပါင္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ တိုင္စာ တစ္ေစာင္ေရးပို႔တိုင္ၾကားသည္။ (ဧဇရ ၅ ႏွင့္ ၆)။ ယင္းေနာက္တြင္ အလားတူစာမ်ိဳးကို ေဇရဇ္မင္းအာေရႊ႐ုထံသို႔လည္း ေရးသားေပးပို႔တိုင္ၾကား သည္။ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေျမခံေရခံနယ္ခံ လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ခြန္အားကိုသံုးၿပီး ရပ္တန္႔ပ်က္စီးသြားေအာင္ ျုကိးစား လုပ္ေဆာင္သည္။
 ျုမိ႕နီးခ်ဳပ္စပ္တိုင္းျပည္မ်ားသည္ ရွင္ဘုရင္ကိုကုန္းေခ်ာစကားေျပာ ရာတြင္ အကယ္၍သာေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ႀကီးျပန္လည္တည္ေထာင္ျုပျပင္ၿပီးစီးခဲ့ပါ ေသာ္ ဣသေရလတို႔သည္ တစ္မင္းတစ္ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ၿပီး ဘုရင္ မင္းႀကီး၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိပါးကာ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚရွိေသာတန္ခိုး ဣဒၶိပါဒ္က်ဆင္းၿပီး ထိုဣသေရလလူတို႔ကိုအုပ္စိုးရသည့္အခြင့္အာဏာ ဆံုး႐ံႈး သြားပါမည္။ အေၾကာင္းမွာ ေယ႐ုရွလင္သည္ ရာဇဝင္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ ပုန္ကန္ျခားနားဒုကၡအျမဲေပးေသာေနရာျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ရွင္ဘုရင္ကိုကုန္းေခ်ာတိုင္တန္းၾက၏။ အေၾကာင္း မလွျဖစ္ခဲ့၍ ရွင္ဘုရင္အာေတေဇရဇ္သည္ ထိုကုန္းေခ်ာစကားမ်ားကို ယံုစား သြားမိၿပီး ယုဒလူမ်ိဳးတို႔သည္ လြတ္လပ္ရန္ျုကိးစားၿပီးၾကံစည္ေနသည္၊ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကိုခိုင္ခံ့ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္းေခ်ာစကားအတိုင္းယံုကာ လုပ္လက္စအလုပ္မွန္သမွ် ‘ရပ္ေစ’ ဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်လိုက္၏။ ေျမခံေရခံလူမ်ားသည္လည္း စစ္တပ္ႀကီး၊ စစ္တပ္ ငယ္ကိုေစလႊတ္ဝန္းရံေစကာ ျုမိ႕ေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းတားဆီးေရး ကို ၾကပ္တည္းစြာတားျမစ္ဟန္႔တားၾက၏။ ထိုမွ်ႀကီးက်ယ္ေသာအင္အားစု ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ရည္ရြယ္စီစဥ္ထားေသာအလုပ္ကို ရပ္တန္႔ သြားေစရန္ျုကိးစားၾကသည္။
 ဧဇရ ၄း၂၃၊၂၄ ကိုဖတ္ပါ။ ယုဒလူမ်ားသည္ တည္ေဆာက္ျခင္း ကိုအဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ရပ္တန္႔ထားသနည္း။ ျုမိ႕ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ရန္ ဘုရားရွင္အလိုရွိေၾကာင္း သူတို႔မသိေပဘူးလား။ မည္သို႔ျဖစ္လာသနည္း။
 အမွန္ေပၚလြင္ထင္ရွားေနေသာျဖစ္စဥ္မွာ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိ၍ ေယ႐ုရွလင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဗိမာန္ေတာ္ကို ျုပျပင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိရွိေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေနလင့္ကစား၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈအင္အားႀကီးမားလြန္းေသာအခါ သူရဲေဘာေၾကာင္သည့္ စိတ္၊ ေၾကာက္စိတ္မ်ားဝင္ေရာက္လာသည္။ သူတို႔၏စိတ္ထဲ၌ ‘မေတာ္အခ်ိန္ မတန္ေသး’ သို႔မဟုတ္ ‘ဘုရားရွင္အမွန္တကယ္ငါတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ေစလို ေတာ္မူသည္မွန္လွ်င္ အျခားေသာနည္းလမ္းကိုရွာၾကံရန္’ သို႔မဟုတ္ ‘ငါတို႔ ျပန္လာတာမွားၿပီ၊ ငါတို႔ျပန္လာဖို႔မဟုတ္’ စသည့္ဒြိဟစိတ္မ်ား တဖြဲဖြဲအေတြး ထဲသို႔စိမ့္ဝင္လာသည္။ ဘုရားသခင္ေစခိုင္းသမွ်ကိုလုပ္ေဆာင္စဥ္ ဝင္ေရာက္ လာေသာဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလာလွ်င္ ဘုရားရွင္လမ္းျပမႈအေပၚ ေစာဒက ျုပသံသယဒြိဟစိတ္မ်ားဝင္လာတတ္၏။ ဘုရားသခင္အေပၚ ေမးခြန္းမ်ား ဝင္လာတတ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆင္ျခင္စရာမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အမွားျုပတတ္ ၾကသည္။ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အေတြးအေခၚကို ခ်ည့္နဲ႔ႏံႈးေခြ ေစတတ္သည္။ ယင္းေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏စိတ္ကူးစိတ္သန္းအားလံုးသည္ လြဲေခ်ာ္ကာ မလံုမျုခံျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားရွင္၏တန္ခိုးေတာ္ကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ရမည့္ အစား ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈကိုေၾကာက္ရြံ႕ေနေတာ့သည္။
 သင္သည္ အလားတူအျဖစ္မ်ိဳးျုကံဖူးဆံုဖူးပါသလား။ ဘုရားရွင္ေခၚ ေတာ္မူေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္သိေနရေသာ္လည္း၊ ခက္ခဲျခင္းျုကံလာရ၍ သံသယဒြိဟစိတ္ဘုရားရွင္အေပၚသို႔ရွိခဲ့ဖူးပါသလား။ ျုကံခဲ့ဖူးပါသလား။ (ဗတၲိဇံဆရာေယာဟန္၏အသက္တာပံုစံကို သင္ခန္းစာယူဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။) ထိုအေတြ႕အျုကံမ်ိဳးမွ သင္သည္ မည္သည့္သင္ခန္းစာကိုသင္ယူႏိုင္သနည္း။

ဗုဒၶဟူး ေအာက္တိုဘာ ၂၃

 ေနဟမိ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၄၄၄ ဘီစီ)

 ေနဟမိ (၄) ကိုဖတ္ပါ။ ယုဒလူမ်ိဳးအားလံုး ေနဟမိ၏ဦးေဆာင္ မႈေအာက္၌ ဆန္႔က်င္လာသမွ်ကို မည္သို႔ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ခဲ့သနည္း။ တိုက္ပြဲ ဝင္ရန္ မိမိကိုယ္ကိုျပင္ဆင္ရမည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္အလြန္အေရးႀကီးသနည္း။ အျခားအရာမ်ားမျုပလုပ္မီ ဘုရားသခင္သည္သာ သူတို႔ကိုကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ယံုၾကည္ရန္လိုပါသနည္း။
 ျုမိ႕ေတာ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစတင္ၿပီး ရပ္ဆိုင္းသြား ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ လူမ်ားတို႔သည္ ေနာက္တစ္ဖန္ျပန္လည္စတင္မႈကိုျုပလုပ္ျပန္ သည္။ ယုဒတစ္မ်ိဳးသားလံုး ဆုေတာင္းျခင္းကိုျုပၾကသည္။ ေနဟမိသည္ လည္း အေစာင့္အၾကပ္မ်ားကို ေနရာတက်စီစဥ္ထားရွိသည္။ လူမ်ားတို႔သည္ လည္း ေန႔ဆိုင္း၊ ညဆိုင္းဟူ၍ တာဝန္ခြဲခန္႔ထားကာ သူ႔အလွည့္၊ ကိုယ့္အလွည့္ ဝင္လာမည့္ရန္သူကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ေနဟမိသည္ ျုမိ႕႐ိုးပတ္လည္ရွိ မိသားစုအားလံုးကို လက္နက္တပ္ဆင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ ရန္သူ ကိုတိုက္ခိုက္ရန္ အသင့္အေနအထားျဖင့္ အဆင္သင့္ေနရာသတ္မွတ္ေပးထား ၏။ ထိုထက္ပို၍ေစ့စပ္ေသာအစီအမံမွာ မိမိ၏လူတို႔ကိုႏွစ္စုခြဲၿပီး တစ္ဖြဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္ တစ္ဖြဲ႕သည္လက္နက္ကိုအဆင္သင့္ကိုင္ေဆာင္ထားကာ ေစာင့္ေရွာက္မႈျုပသည္။ ျုမိ႕႐ိုးပတ္လည္အလုပ္လုပ္ေနရသူမ်ားသည္ ရန္သူႏွင့္ အနီးဆံုးအေနအထား၌ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျုမိ႕႐ိုးပတ္ပတ္လည္ကို ျပန္လည္ျုပျပင္ရာ၌ ပန္းရံကိုင္ေသာသူတိုင္း၏လက္တစ္ဖက္သည္ ရန္သူကို တိုက္ခိုက္ခုခံရန္ ဓားတစ္လက္အျမဲကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး၊ က်န္လက္တစ္ဖက္ ျဖင့္ အုတ္စီ၊ မဆလာေဖ်ာ္၊ ျုမ ိ႕႐ိုးကိုျပန္လည္ျုပျပင္ရသည္။ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ လာမည့္အခ်ိန္တိုင္းကို အသင့္အေနအထားျဖင့္ အဆင္သင့္သတိႀကီးႀကီးထား ကာ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ လူတို႔သည္ မိမိက်ရာတာဝန္ကို ေလးစားစြာ တာဝန္ယူၾကသည္။ က်န္ရွိေသာအပိုင္းကို ဘုရားရွင္မွစီစဥ္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ ေနဟမိ၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အေပၚလံုးလံုးလ်ားလ်ားပံုအပ္ထား ၏။ မည္သို႔မည္ပံုရွိေနျငားလည္း သူသည္ ထိုင္ခံုေပၚဇိမ္ႏွင့္ထိုင္ေနၿပီး၊ ဘုရားသခင္စီစဥ္ေပးမည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေပ။ ရွိသမွ်စြမ္းအားကိုသံုးၿပီး၊ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
 က်မ္းအဆိုႏွစ္ခ်က္၏ေရးသားထားပံုမွာ ‘ရန္သူတို႔ကိုမေၾကာက္ၾက ႏွင့္။ ႀကီးျမတ္၍ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားကိုေအာက္ေမ့ ၾကေလာ့။ ညီအစ္ကို၊ သားမယား၊ အိမ္ရာအဖို႔ တိုက္ၾကေလာ့’ (ေနဟမိ ၄း၁၃၊၁၄)။ ‘ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ဘက္၌စစ္ကူေတာ္မူမည္’ (ေနဟမိ ၄း၂၀)။ ယင္းက်မ္းခ်က္ႏွစ္ခ်က္သည္ အလြန္ခြန္အားေပးေသာက်မ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
 ယုဒလူတို႔သည္ ဤတစ္ႀကိမ္၌မည္သည့္ဆန္႔က်င္တားဆီးမႈကိုမွ် ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ပါ။ ျုပျပင္ေဆာက္လုပ္မႈကို အားသြန္ခြန္စိုက္ျုပလုပ္ၾက၏။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ျခင္းအစား ဘုရားရွင္၏ကတိေတာ္ အေပၚ လံုးလံုးလ်ားလ်ားပံုအပ္ကိုးစားလ်က္ ဘုရားရွင္သာလွ်င္ သူတို႔ဘက္ ၌ဝင္ေရာက္စစ္ကူမည္ကို အလြန္ယံုၾကည္ၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားရွင္၏နာမေတာ္အတြက္ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဘုရားရွင္ေစခိုင္းေသာအမႈအရာအတြက္ ဆန္႔က်င္ခံခဲ့ ရပါမူ၊ ထိုက်မ္းခ်က္ကိုေအာက္ေမ့သတိရရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ ‘ထာဝရ ဘုရားသည္ ငါတို႔ဘက္၌စစ္ကူေတာ္မူမည္။’
 ေနာက္ဆံုးတြင္ ယုဒလူတို႔သည္ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ ေနာက္ကြယ္၌ ဘုရားရွင္ရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို လံုးဝသိရွိသြားခဲ့သည္။ ထိုအသိ တရားသည္ပင္ သူတို႔၏စိတ္ဓာတ္အားအင္ရဲရင့္ျခင္းအတိျဖစ္ေစၿပီး ေ႐ွ႕ဆက္ လွမ္းကာခ်ီတက္ႏိုင္ေတာ့သည္။
 သင္ျုပေသာအမႈ၌ ဘုရားရွင္ပါရွိေၾကာင္းသိထားရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အထူးအေရးႀကီးသနည္း။ သို႔ျဖစ္ေနပါ၍ အေရးႀကီးေမးခြန္းတစ္ခြန္းျဖစ္ေသာ ‘ဘုရားရွင္အလိုေတာ္က်ေသာငါ၏လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္’ ဟု မည္သို႔သိရွိႏိုင္ မည္နည္း။

 ၾကာသပေတး ေအာက္တိုဘာ ၂၄

 ‘ႀကီးျမတ္ေသာ’ အလုပ္တစ္ခုကိုလုပ္ျခင္း

 ေနဟမိ ၆း၁-၁၃ ကိုဖတ္ပါ။ ေနဟမိသည္ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕တည္ေဆာက္ျခင္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ ‘ႀကီးျမတ္ေသာအလုပ္’ ဟုျမင္ပါသနည္း။ (ေန ၆း၃)။ ထိုႀကီးျမတ္ေသာအလုပ္ရပ္တန္႔သြားေစရန္ မည္သည့္အရာက ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားခဲ့သနည္း။
 အခန္းႀကီး (၆) ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရာအေၾကာင္းမ်ားစြာက ေနဟမိ ၏အသက္တာကို ေႏွာင့္ယွက္တားဆီးခဲ့သည္။ သမၻာလတ္ႏွင့္ေဂရွင္တို႔သည္ ေနဟမိထံၿခိမ္းေျခာက္စာေပးပို႔ၿပီး ငွင္းတို႔ထံသြားေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ရာဇသံ ေပးခဲ့သည္။ မည္သို႔ျဖစ္လင့္ကစား ေတြ႕ဆံုပြဲသည္ ရန္သူတို႔ပိုင္နက္အတြင္း ျဖစ္ေသာ ‘ဩေနာခ်ိဳင့္’ ေခဖိရိမ္ရြာ၌ ေတြ႕ဆံုရန္ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုဖိတ္ေခၚ ပြဲသည္ စစ္မွန္ေသာအၾကံအစည္မဟုတ္။ သမၻာလတ္၊ ေတာဘိႏွင့္ေဂရွင္တို႔ သည္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးၿပီးစီးၿပီး ျုမိ႕တံခါးပိတ္ထားကာ ယုဒလူတို႔လံုျုခံေသာ ျုမိ႕ထဲ၌ေနရသည္အထိ ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္အကြက္ေခ်ာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ယုဒလူမ်ိဳးကိုပါ အရွင္မင္းႀကီးက ကာကြယ္ေပးေနသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔၏ရန္သူမ်ားသည္ စိတ္ထင္သေရြ႕ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို မလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ၾက။ ရဲရဲတင္းတင္းတိုက္ခိုက္မႈမျုပႏိုင္ၾက။ သို႔ေသာ္ ဦးေဆာင္သူကို ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ေသာ္ အဖ်က္လုပ္ငန္းကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္၊ ဂ်ဴး (ယုဒ) လူမ်ားကို အၿပီးအပိုင္ဟန္႔တားႏိုင္ေကာင္း၏ဟု အထင္ရွိၾကသည္။ ရန္သူတို႔သည္ လံုးဝလက္မေလွ်ာ့ၾကပါ။ ေနဟမိမွတံု႔ျပန္မႈအေျဖလံုးဝမေပး သည့္တိုင္ သူတို႔ဆက္လက္ျုကိးစားဆဲျဖစ္သည္။ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွရန္သူ မ်ားသည္ ေနဟမိ၏အလုပ္ကို ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္ေန၏။ ေနဟမိ၏အေျဖ မွာမူ တည္ၿငိမ္လွသည္။ ‘ငါသည္ ႀကီးေသာအမႈကိုေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ဆင္းမလာႏိုင္’ (ေနဟမိ ၆း၃)။
 ေလာကပုထုဇဥ္၏အဆင့္အတန္းအေနျဖင့္ ေနဟမိသည္ စပ်စ္ရည္ ခြက္ဆက္ရေသာ စားပြဲထိုးအဆင့္ဟူ၍သာ လူအမ်ားျမင္ၾကမည္။ သို႔ေသာ္ ေနဟမိသည္ ရွင္ဘုရင္မင္းႀကီး၏တာဝန္အႀကီးဆံုးေပးခံရေသာ ဖလားေတာ္ ဝန္တစ္ဦး၊ ဂုဏ္သမာဓိသိကၡာျပည့္ဝေသာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦး၊ သူ႔ေခတ္သူ႔အခ်ိန္အခါ၌ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာအၾကံေပးပုဂိၢဳလ္အႀကီးဆံုးအျဖစ္ ဘုရင္ႀကီးကိုအျမဲအၾကံေပးရေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျုပိပ်က္ေနေသာ ျုမိ႕႐ိုး၊ အုတ္ပံုၾကား၌ အလုပ္လုပ္ရေသာသူတစ္ဦးအတြက္မွာမူ ေလာကအျမင္ ၌သိကၡာမရွိလွပါ။ လူထင္ႀကီးျခင္းလကၡဏာရွိပါမည္လား။ သို႔ျဖင့္ ယင္းအလုပ္ ကိုအဘယ့္အတြက္ ‘ႀကီးျမတ္ေသာအလုပ္’ ဟု ကိုယ္တိုင္သမုတ္ထားပါ သနည္း။ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ႀကီးျမတ္သည္ဟု ေနဟမိခံယူသည္။ ထိုထက္အေရးႀကီးသည့္အလုပ္မရွိဟုထင္ကာ ေယ႐ုရွလင္ ျုမိ႕ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုထင္ရွားျပသခဲ့သည္။
 တဲေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကိစၥအဆင့္ဆင့္ကို ဘုရားရွင္ ခ်မွတ္ခဲ့စဥ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႏြယ္ကိုသတ္မွတ္ထားသည္။ တဲေတာ္ကို သန္႔ရွင္းေစရန္ႏွင့္ လူအမ်ား၏စိတ္ထဲ၌ အထူးသန္႔ရွင္းျခင္းေနရာဟု စြဲမွတ္ သြားေစရန္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကိုသာ တဲေတာ္အတြင္းဝင္ေရာက္အမႈေဆာင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိအေျခအေန၊ မိမိအဆင့္အတန္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းျခင္းကိုျမင္ႏိုင္ခဲလွသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘုရားရွင္မွက႐ုဏာထားကာ ကိုယ္ေတာ္၏ေ႐ွ႕ေမွာက္ ေတာ္သို႔ ခစားရေသာအခြင့္၊ ႐ိုေသေလးျမတ္ျခင္းေပးရေသာအခြင့္ကို စီစဥ္ ေပးသည္။ ေနဟမိအေနျဖင့္ ဗိမာန္ေတာ္ပရဝဏ္သည္ လူတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ သည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းဝင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အတြင္းခန္းမ်ားမွာမူ လူတိုင္းလူတိုင္းဝင္ေရာက္ရန္အခြင့္မရွိ။ ဗိမာန္ေတာ္တြင္း စည္းေဝးတိုင္ပင္ ခ်ိန္၌ ေနဟမိေျပာေသာစကားမွာ ေရွမာယသည္ မိမိကိုယ္ကိုမွားယြင္းေသာ ပုေရာဖက္အတုျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပ႐ံုမက ဘုရားသခင္၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေသာအၾကံေပးျခင္းကို ျုပလုပ္သူျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ မိမိကိုယ္ကို လွည့္စားသူအျဖစ္လည္း အတည္ျုပေနသည္။
 ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေလာက၌တဲေတာ္မရွိေတာ့ေသာအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းေတာ္မူျခင္းကို မည္သို႔ဝန္ခံျပသႏိုင္မည္နည္း။ ဘုရားရွင္ ၏သန္႔ရွင္းေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ညစ္ထည္းေပေရေသာအျပစ္အၾကား ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မိေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ကပ္တိုင္ေတာ္သို႔ေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ မည္သို႔ အႏိုင္အထက္ျုပေနသနည္း။

 ေသာၾကာ ေအာက္တိုဘာ ၂၅

 ထပ္ဆင့္ေလ့လာရန္

 အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္ေရးသားေသာ ပုေရာဖက္ႏွင့္ဘုရင္မ်ားစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၃၅-၆၆၀ မွ “The Builders on the Wall” “A Rebuke Against Extortion,” and “Heathen Plots” ကိုရွာေဖြဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။
 ေနဟမိအခ်ိန္အခါကဲ့သို႔ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈျဖစ္ ေစရန္ အတိုင္အခိုက္မ်ားသည္ ထင္ထင္ရွားရွား၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျဖင့္တစ္မ်ိဳး၊ ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳး မထင္မရွားအားျဖင့္တစ္ဖံု ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ိဳး သည္ ယေန႔အခ်ိန္အခါမ်ိဳး၌လည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဘုရားရွင္၏အမႈ ေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္ေသာသူတိုင္း ထိုအေတြ႕အျုကံမ်ိဳးကိုရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။ ခရစ္ယာန္တို႔သည္ စံုစမ္းျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုကိုခံေနရေသာအခါ၊ ေဒါသအမ်က္ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္လ်က္ ရန္သူတို႔၏ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံရသလို၊ တစ္ဖက္မွလည္း ပ်င္းရိျခင္း၊ သဟဇာတမရွိျဖစ္ျခင္း၊ မပူမေအး ေႏြးေႏြးေလး ျဖင့္ မၾကမ္းမႏု သစၥာမတည္မႈမ်ား၊ မိတ္ေဆြဟန္ေဆာင္ၿပီး ကူညီလိုသေယာင္ ျုပကာ ဒုကၡေပးမည့္စံုစမ္းျခင္းမ်ိဳးလည္း ျုကံရလိမ့္မည္။ Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 644.
 ေနဟမိ၏ရဲရင့္ခိုင္ခံ့ျခင္းစိတ္ ဘုရားရွင္အေပၚထားရွိျခင္းသည္ ဘုရား ကိုမွီခိုျခင္းႏွင့္လံုးလံုးညီမွ်မႈရွိသည္။ ရန္သူတို႔၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုေလ့လာၿပီး ခြန္အားျဖစ္ေအာင္သင္ခန္းစာယူတတ္သည္။ ပ်င္းရိထံုထိုင္းေသာသေဘာသည္ စံုစမ္းျခင္း၏သားေကာင္အျဖစ္ က်ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာပန္းတံုး တိုင္ထားရွိသည့္ အသက္တာ၌ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေရာက္ေစၿပီး၊ မေကာင္းမႈမ်ား ေျခခ်ရန္ေနရာမရွိပါ။ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေ႐ွ႕သို႔လွမ္းခ်ီၿပီး ယုတ္ေလ်ာ့ အားနည္းျခင္းမရွိ။ အထက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေအာက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ထိုေနရာမ်ားထက္လြန္၍ အတိုင္းအဆမရွိေသာေမတၲာေတာ္ကို ခံယူမွတ္က်ံဳ ကာ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ေတာ္အတိုင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ ဘုရားရွင္၏အေစခံအစစ္အမွန္ဟူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ စိတ္၊ စိတ္ဒုန္းဒုန္းခ်ကာလုပ္ေဆာင္တတ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က႐ုဏာပလႅင္ေတာ္သည္ သူတို႔အဖို႔အမွီအတြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Page 660.
 -ဝ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *