Nehemiah

Isifundo 2 * 5–11 Octoba
Nehemiah

NgeSabatha Ntambama

Kuleli viki funda ku:
Nehemiah 1–2, Deut. 7:9, Hub. 23:1–6, Num. 23:19.

Indimana Yekhanda:
“Kwathi lapho ngizwa lawo mazwi, ngahlala phansi, ngakhala izinyembezi, ngalila
izinsuku ezithile, ngazila ukudla, ngakhuleka phambi kukaNkulunkulu wezulu, ngathi:
‘Ngiyanxusa, Jehova Nkulunkulu wezulu, wena Nkulunkulu omkhulu nowesabekayo,
ogcina isivumelwano nomusa nabakuthandayo nabagcina imiyalo yakho’ ” (Nehemiah
1:4, 5, NKJV).

Kuze kube manje, amaqembu amabili ababethunjwe asebuyele kwaJuda
ekufezekeni okungaphelele kwezithambiso zikaNkulunkulu kwisizwe
samaHeberu. Kepha kusekhona elinye iqembu labadingisiweyo
uNkulunkulu alilungisayo. Leliqembu lokugcina labathunjiwe lithunyelwa
ukuba liyolungisa inkinga. Nakuba amaqembu amabili okuqala abuyela
ukuyokwakha kabusha iJerusalema kanye nokuqedela ingxenye yomsebenzi ngokwakha
ithempeli, okusele ukuba kwakhiwe kwayekelelwa njengoba abaphikisayo bakwezinye
izizwe ezabakakile bequbuka. Abantu bakwezinye izizwe babengafuni abakwaIsrayeli
bakhe idolobha kanye nezindonga zalo ngoba babesaba ukuthi abakwaIsrayeli bangase
babeyisizwe ezinamandla futhi njengasekuqaleni (Ezra 4:6-24). Ngalokho, ukubuya
kwabukeka kwesabisa, kuyinto ababzimisele ukuyiqeda. Kodwa uNkulunkulu akazange
abize abantu Bakhe ukuze azobalahla lapho benza lokho ayebabizele kona. Ngalokho,
wayelungisa enye Indoda ukuba izokwenza intado Yakhe futhi ifeze izinhloso zakhe.
Igama lawo lalingu-Nehemiah, futhi kuye kanye nomsebenzi wakhe sibheka kuJehovah.

*Funda isifundo saleliviki ukulungiselela iSabatha lika-October 12.

OlokuQala 6 Octoba
U-Nehemiah Wamukela Izindaba Ezimbi

Incwadi ka-Nehemiah ivula ngendlela efanayo nencwadi kaDaniyeli (funda Dan. 1:1, 2),
okungukuthi ngezindaba ezimbi. Yebo, iningi laselibuyele ezweni lokhokho babo, kodwa
izinto zazingezinhle kubo lapho.

Funda u-Nehemiah 1:1-4. Kungani u-Nehemiah ayekhathezeke kangaka na?
Wabhekana kanjani nalezizindaba ezimbi na?

Amanye amaJuda ayethunjwa ekuqaleni ayelethwe lapha e-Shushan, esinye sezizinda
ezine zombuso wase-Persia, lapho u-Nehemiah eysebenza khona esigodlweni
njengomphathi wenkomishi yenkosi. Itemu elisetshenzisiwe lika “Hanani omunye
wabafowethu” kungenzeka libhekiswe kumfowabo ngokuzalwa, ngoba kukhona okunye
okufanayo okukhomba emndenini ngokubhekiswe ku-Hanani ku-Nehemiah 7:2, nakuba
kungabhekiswa kumIsrayeli mumbe. Ingxoxo Phakathi kuka-Hanani kungenzeka yenzeka
Phakathi kuka-November kanye no-December ka-445 B.C., iminyaka engu-13 emuva
kokuba u-Ezra ebuyele eJerusalema. U-Hanani ubika ukuthi isimo eJerusalema sibucayi.
Abantu abakwazanga ukwakhe kabusha iJerusalema, futhi isitha sasidilize izindonga
zedolobha, lilishiye lingavikelekile.

Kusenokuba u-Nehemiah wayewazwile amahlebezi okuthi abaseSamariya ayedilize izidonga
zedolobha, kodwa engenazo izimpendulo eziqondile kuze kube yilesisikhathi. Kusenjalo,
neNkosi u-Artaxerxes wayeshabalise amathemba ngokumisa inqubekela ekhwakhiweni
ngemuva kokukhononda kwabantu abangaphesheya komfula (Ezra 4). Nakuba ithempeli
lalakhiwe kabusha, lalingasebenzi ngokugcwele ngoba abantu babedingeka ekesebenzeni
kwalo babengakwazi ukuhlala eJerusalema. Lesisimo samdabukisa u-Nehemiah njengoba
imithelela yalezizindaba ihlaba umphefumulo: amaJuda ayengadumisanga uNkulunkulu
nakuba ayebuyele emuva ngalenhloso. Kunalokho ayeshiye budedengu indlu kaNkulunkulu
kanye neDolobha eliNgcwele, ngenxa yokwesaba kwabo isitha. Ngalokho, ngokujwalekile
u-Nehemiah uphendukela kuNkulunkulu. Akakhonondi ngokuthi abantu bakwaJuda
abanalo ukholo noma ababiza ngamagwala, futhi akasamukeli isimo sinjebo sinjalo.
U-Nehemiah uwa ngamadolo aqale ukukhuleka nakuzila.

Kulezizindaba ezimbi, u-Nehemiah walila, wazila, futhi wakhuleka. Lokhu
kumele kuthini kithi ngendlela okumele, ikakhulu ngesikhathi zenhlupheko,
sibheke kuJehovah?

OlwesiBili 7 Octoba
Umkhuleko Ka-Nehemiah

Funda umkhuleko ka-Nehemiah ku-Nehemiah 1:5-11. Yiziphi izigaba ezehlukile
zalomkhuleko na? Kungani ezibala nabanecala kulomkhuleko na?

1. Nkulunkulu umkhulu futhi unesihawu (Neh. 1:5).
2. Ngizwe (Neh. 1:6).
3. Ukuvuma izono (Neh. 1:6, 7).
4. Khumbula izithembiso Zakho (Neh. 1:8, 9).
3. Usihlengile Wena (Neh. 1:10).
2. Ngizwe (Neh. 1:11).
1. Nkulunkulu nikeza impumelelo nesihawu (Neh. 1:11).

Umkhuleko muhle ngokubala ubukhulu bukaNkulunkulu, ngokubala izono zabo, kanye
nokuphetha ngesililo sosizo. Lomkhuleko ufana nomkhuleko kaDaniyeli kuDaniyeli 9,
futhi kusenokwenzeka ukuthi u-Nehemiah wayewazi lowomkhuleko. Kuyancomeka ukuthi
u-Nehemiah akaqali ngokukhalela usizo, kunalokho ubika iqiniso lokuthi uNkulunkulu
ungubani, Mkhulu futhi Uyesabeka. Uveza futhi ukuthi uNkulunkulu ugcina isivumelwano
Sakhe futhi unesihawu kulabo abamthandayo Yena, sengathi ukhumbuza uNkulunkulu
ngokukwethembeka Kwakhe njalo futhi ingekho enye into angaba Iyona.

Lomkhuleko uhleke ngendlela ekhethekile (njengoba kuboniswe ngenhla) egxile
kwindimana 8, lapho u0Nehemiah acacias ngezithembiso zikaNkulunkulu. U-Nehemiah
uthi: Khumbula, Nkulunkulu, ukuthi uthembise ukusibuyisela emuva kanye nokubuyisa
konke. Njengoba okokuqala sekwenzekile, manje sekuyisikhathi sokufeza okulandelayo
ngoba sibuyela Kuwe. U-Nehemiah akesabi ukubanga izithembiso zikaNkulunkulu kanye
nokukhumbuza uNkulunkulu ngazo. Nembala, akukona ukuthi uNkulunkulu akazazi
noma akazikhumbuli izithembiso Zakhe. Kunalokho, uNkulunkulu uyakuthokozela
ukuvuma kwethu ukubanga izithembiso Zakhe. Ufuna sikholwe kuzo futhi siziphimise
kakhulu Kuyena. Ngokusho kuzwakale lokho uNkulunkulu, siqinisa ukuzimisela
kwethu ukwethembela kulezozithembiso, ikakhulu ngesikhathi lapho konke kubukeka
kungathembisi.

Yiziphi ezinye zezithembiso zikaNkulunkulu ongazibangela zona wena
njengamanje na? Kungani kubalulekile ukungadikibali ekubangeni
lezozithembiso na? (Futhi ke, uma upheka Amandla, yini esalayo na?)

OlwesiThathu 8 Octoba
U-Nehemiah Ukhuluma Obala

U-Nehemiah 1:11 uthi u-Nehemiah ungumphathisitsha wenkosi. Kithina lokhu kungabukeka
kungumsebenzi ongabalulekile, kodwa abaphathizitsha kwakungaba ngamadoda anethonya
elikhulu, njengoba babehlezi njalo bexhumana nenkosi. Abaphathizitsha babenambitha
iziphuzo zenkosi ukuze kugwemeke ukugula boma ukufa kwenkosi. U-Heroditus uphawula
ukuthi abase-Persia babebahlonipha kakhulu abaphathizitsha, njengoba babethathwa
njengezikhulu eziphakemeyo. Isibonelo, umphathisitsha weNkosi u-Esarhaddon waseAssyria wayeyiskhulu esiphakeme sombuso. Ngalokho, u-Nehemiah unesikhundla
esphezulu embusweni, futhi ngenxa yokuxhumana kwakhe nenkosi, uncenga uNkulunkulu
ukuba amsebenzi ekhulumeni nenkosi ngesimo sakwaJuda.

Funda u-Nehemiah 2:1-8. Yini eyenzeka ngenxa yokukhuleka nokuzila kukaNehemiah na?

Umkheleko uphendulwe ngenyanga ka-Nisan, okungaba yinyanga ka-April ku-444
B.C. sekudlule izinyanga ezine selokhu u-Hanani kanye namaJuda aletha izindaba
eziphazamisayo mayelana neJerusalema ku-Nehemiah. Izinyanga ezine, u-Nehemiah
wakhuleka futhi wazila, futhi zonke izinsuku kwakubonakala kuye sengathi uNkulunkulu
akaphenduli. Kodwa isikhathi sikaNkulunkulu silokhu silungile ngaso sonke isikhathi.
UNkulunkulu walungisela inkosi ukuba ilalele u-Nehemiah futhi iphendule ngokufanele.
Kwakungeyona into evamile ukuba umphathisitsha adedelwe izikhashana emsebenzi
wakhe futhi ayoba ngumbusi kwelinye izwe. UNkulunkulu wakhuluma ngo-Nehemiah
futhi wathinta Inkosi u-Artaxerxes I wase-Peraia ekuba abeke u-Nehemiah njengombusi
wesifunda sakwaJuda. Ukubalulwa kwendlovukazi kungase kusho ukuthi kwakuyidili
langasese, njengoba kwakungavamile ukuba indlovukazi ibekhona kumadili asemthethweni.
U-Nehemiah akakhulumi ngalesosikhathi ngeJerusalema, ukuze angenzi inkosi ibe
nemidlinzo, kunalokho wenza isicelo esinomunyu enkosi esimayelaba nokuthile okuthinta
yena uqobo. Lapho indawo ibalulwa, inkosi isizuziwe.

Yiziphi izindlela esina kuzo ukuhambisana kwesikhundla sika-Nehemiah
kulesisigodlo kanye nesikaDaniyeli eBhabheli na? Lokhu kucazani ngesimilo
sika-Nehemiah okwenza abe nogazi enkosini na?

OlwesiNe 9 Octoba
U-Nehemiah Uyathunyelwa

Inkosi yathumela u-Nehemiah nezincwadi eziya ku-Sanballat um-Horonite kanye nakuTobiah um-Ammonite, izikhulu zesifunda ngaphesheya komfula, ukuze kuphendleke
indlela yalokho u-Nehemiah okwakumele akufeze. Ngaphezu kwalokho, inkosi yayaleza
u-Asaph, umlondimahlathi enkosi, ukuba ahlinzeke u-Nehemiah ngolo lonke ukhuni
olwaluzodingeka ekwakheni kabusha idolobha, izindonga, kanye namasango ethempeli.

Funda u-Nehemiah 2:9, 10. Lezizindimana zisitshelani ngempikiswa u-Nehemiah
kanye namaJuda ayezobhekana nayo na?

U-Nehemiah wafika eJerusalema eminyakeni ka-445/444. Ukuphkisana kubonakala
kuqubuka engakaqala nokwenza noma yini, njengoba isicelo esethulwa kubaphathi sivusa
izinkinga. Nakuba u-Tobiah enegama lesiJuda, elichaza “uJehovah ulungile” (indodana
yakhe u-Jehohanan naye wayenegama lesiJuda, “uJehovah unomusa”), wayengumbusi
wakwa-Ammon. Ngalokho, iJerusalema yayikakwe yizitha: u-Sanballat, umbusi
waseSamariya enyakatho, u-Tobiah umbuso wakwa-Ammon empumalanga, kanye noGeshem um-Arab (Neh.
2:18, 19) eningizimu, owayephethe u-Edom no-Moab. Kuyishwa
ukuthi ubuholi kulesisifunda samgwema u-Nehemiah ngenxa yokukhathazeka kwakhe
“ngesimo” sabacindezelekile. Iziqhwaga azithokozi ngenhlanhla yalabo ezibacindezele.

Ukufika kuka-Nehemiah “eJerusalema, nokho, ehamba namabutho, okwakukhombisa
ukuthi wayeze ngomsebenzi obalulekile, kwavusa umhobholo ezizweni zabahedeni
ezazihlala eduze kwedolobha, ezazivame ukuzitika ngobutha bazo ngakumaJuda
ngokuwethuka. Ababephambili kulomsebenzi wobubi kwakungamakhosi athile alezizizwe,
u-Sanballat um-Horonite, u-Tobia u-Ammon, kanye no-Geshem um-Arab. Kusukela
ekuqaleni lababaholi babuka ngeso elinensolo ukwenza kuka-Nehemiah futhi bazama
ngazo zonke izindlela ezisemandleni azo ukuchitha izinhlelo zakhe kanye nokuvimbela
umsebenzi wakhe.”—Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 635.

Yiziphi ezinyeizindaba zeBhayibheli ongazithola eziveza ukuthi labo ababizwe
nguNkulunkulu ukwenza intando Yakhe babhekana nempikiswano na? Woza
nezimpendulo zakho eklasini ngeSabatha.

OlwesiHlanu 10 Octoba
U-Nehemiah Ulungiselela Umsebenzi Wakhe

Ngokungangabazi, uJehovah wayembizele kulomsebenzi u-Nehemiah futhi
wayezomhlinzeka ngakho konke ayezokudinga. Ehlome ngolwazi lwezithembiso
sikaNkulunkulu kanye nesiqiniseko sokubizwa nguNkulunkulu, u-Nehemiah waqhubeka
ngokuqikelela nangokukhuleka. Ngamanye amazwi, nakuba azi ukuthi uNkulunkulu waye
naye, lolulwazi alumenzanga wangacabangisisa ngalokho okwakumele akwenze.

Funda u-Nehemiah 2:11–20. Yini eyenziwa ngu-Nehemiah ukulungiselela umsebenzi
wokwakha kabusha izindonga na?

Izifundo Zobuholi: Isifundo 1: U-Nehemiah akatsheli muntu ukuthi zithini izinhlelo
“uNkulunkulu azifake enhliziyweni yami ukuzifeza eJerusalema” (Neh. 2:12). Akatsheli
nasitha nje kuphela, kepha ufihlela nabaholi bamaJuda futhi. Usemkhankasweni wokuhlola
ukuza abone ukuthi yini edinga ukwenziwa. Isifundo 2: Ngaphambi kokuba ethule
nomayini, u-Nehemiah wenza owakhe umsebenzi futhi ahlele wonke umsebenzi ozodingeka.
Isifundo 3: Lapho esekhuluma ngomsebenzi, u-Nehemiah uqala ngokuveza lokho
uNkulunkulu asekwenzile kuze kube manje ohambeni lwakhe, bese enezezela ngamazwi
enkosi. Uyakhuthaza ngaphambi kokuba afuna ukuzinikela. Kuyisimangaliso ukuthi
amaJuda aphendule ngokuvama futhi anqume ukwakha, nakuba kukhona okuphikisayo.
UNkulunkulu wayelungise hhayi kuphela inkosi ngemikhuleko kanye nokuzila kukaNehemiah, kepha nabantu bakwaJuda, ukuza bavumele phezulu nangesibindi.

Funda u-Nehemiah 2:19, 20. Lezizindimana zisitshelani ngokholo luka-Nehemiah na?
Izindimana ezinjengo-Deuteronomy 7:9, AmaHubo 23:1–6, noNumberi 23:19 zamsiza
kanjani na?

Izingxoxo zethu ziveza esiyiko nalokho esikholwa yiko ngempela. U-Nehemiah unomkhuba
wokukhuluma amazwi akhuthazayo. Akesabi ukufaka uNkulunkulu kukho konke akushoyo
kanye nokumtusa futhi, nakuba abantu bemgcona futhi bemhleka. Nakuba u-Nehemiah eyazi
inzondo yezitha zakhe ngakuye, akangathekisi noma akhiphe uNkulunkulu enkulumeni.
NjengoJosefa eGibhithe eminyakeni eminingi edlule, u-Nehemiah akesabi ukuphakamisa
uNkulunkulu wakhe Phakathi kwabantu abangakholelwa Kuye.

OlokuLungisela 11 Octoba
Cabanga Kabanzi:

Zindla nge-“A Man of Opportunity,” pp. 628–634, in Prophets and Kings. U-Nehemiah
wayeyindoda yomkhuleko: “U-Nehemiah wayevamile ukwethula umphefumulo wakhe
ngabantu bakhe. Kodwa manje lapho ekhuleka inhloso engcwele yakheka emoqndweni
wakhe. Wanquma ukuthi uma enako ukuthola imvume yankosi, kanye nosizo oludingekayo
lokuthola Izinsiza, yena uqobo wayezothwala umsebenzi wokwakha kabusha izindonga
zaseJerusalema futhi abuyise Amandla obuzwe bakwaIsrayeli. Wayesecela uJehovah ukuba
amenze athandeke phambi kwenkosi, ukuze lelicebo lifezeke. ‘Mayiphumele, ngiyakhuleka
Kuwe, inceku Yakho namuhla,’ enxusa, ‘uyinikeze umusa phambi kwalendoda.’ Izinyanga
ezine u-Nehemiah walinda ithuba elifanele lokwethula isicelo sakhe enkosini.”—Ellen G.
White, Prophets and Kings, pp. 629, 630.

Imibuzo Yokuxoxisana:

1. Ekuphenduleni umbuzo wangoLwesithathu, kusho ukuthini ukuthi kulo
lonke iBhayibheli—Itestamente Elidala, Itestamente Elisha—labo ababizwe
nguNkulunkulu babhekana nempikiswano enkulu na? Empeleni, kusho ukuthini
ukuthi kuzo zonke izikhathi lokho kwenzeka na? Mhlawumbe umbuzo ongcono
ungaba yilo: Yiziphi izibonelo ongazithola zothile owabizwa nguNkulunkulu ukuba
enze intando Yakhe ongazange abhekane nempikiswano na? Lokhu kusitshelani
ngokuthi akumele sidikibale lapho, nakuba senza intando kaNkulunkulu,
sibhekana nezihibe eziqinileyo ekufezeni lokho esikholwa ukuthi uJehovah
usibizele kona na?

2. Funda u-Nehemiah 2:18. Kusitshelani lokhu mayelana namandla okufakaza
ngawe, futhi nokubaluleka kwako ekwenzeni amaJuda avumele phezulu kuNehemiah na?

3. U-Ezra noma u-Nehemiah babengeke bafeze noma yini ngaphandle kokusizwa
yinkosi. Ngamanye amazwi, lamadoda kaNkulunkulu asebenza ngokubambisana
namagunya ezepolitiki, futhi ayengabahedeni. Yisiphi isifundo esingatomula
kulokhu ngokuthi kunini lapho njengebandla singasebenzisana namandla
ezepolitiki akhona, noma kuyimaphi na? Kusenjalo, uma senza lokho Kungani
kumele ibandla liqikelele kakhulu na?

4. Buyekezani eklasini umkhuleko ka-Nehemiah (Neh. 1:1–11). Yini esingayithatha
kuwo engasiza ekudephiseni ubudlelwane bakho noNkulunkulu na? Usifundisani
mayelana nokuzinikela, ukuvuma, kanye nokubanga izithembiso na?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *