ဣသေရလလူမ်ိဳးထဲမွေခါင္းေဆာင္မ်ား l13

သင္ခန္းစာ (၁၃)

 ဣသေရလလူမ်ိဳးထဲမွေခါင္းေဆာင္မ်ား

 ဒီဇင္ဘာ ၂၁ – ၂၇

 ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၁ 
 ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ၃ရာ ၁၂း၁-၁၆။ တမန္ ၁၅း၇-၁၁။ ေယာဟန္ ၁၁း၄၆-၅၃။ ေနဟမိ ၄း၇-၂၃။ ဧဇရ ၈း၂၁-၂၃၊၃၁၊၃၂။
 အလြတ္က်မ္းခ်က္
 ‘လူအေပါင္းတို႔သည္ ေဟာေျပာေသာစကားမ်ားကိုနားလည္ ေသာေၾကာင့္ စားေသာက္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးတို႔အားေဝမွ်ျခင္း၊ အလြန္ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းကိုျုပအံ့ေသာငွာသြားၾက၏’ (ေနဟမိ ၈း၁၂)။
 ဧဇရႏွင့္ေနဟမိတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္ေစခိုင္းသမွ်ကို ဆက္ကပ္ လုပ္ေဆာင္ေသာနမူနာယူထိုက္သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ကိုခ်စ္ေသာစိတ္ထားသည္ သစၥာရွိငယ္သားဘဝကိုရရွိေစပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေၾကာင့္ သူတို႔၏သစၥာရွိျခင္းအေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ေလ့လာရန္ အေၾကာင္းအရာ၏အခ်က္အခ်ာျဖစ္လာသည္
 ယခုအပတ္တြင္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွေတြ႕ရေသာနမူနာယူစရာေကာင္း ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာသြားၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဧဇရ ႏွင့္ေနဟမိတို႔အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ျပည့္စံုေစ့စပ္ေသာသင္ခန္းစာမဟုတ္ေသာ္ လည္း၊ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ရန္အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ယခုေရြးခ်ယ္ထား ေသာသင္ခန္းစာအေၾကာင္းအရာမွာ အထူးသျဖင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိ၍ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ သင့္အတြက္ ဤတစ္သက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာရန္လမ္းမရွိဟု ထင္ေၾကးရွိလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ အခ်ိဳ႕ေသာသူ၏အထင္ႀကီးမႈခံေနရၾကသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေနလွ်င္ ယခုသင္ခန္းစာသည္ လူတိုင္းအတြက္အသံုးဝင္စရာျဖစ္လာ လိမ့္မည္။
 ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔၏အေၾကာင္းကို ဗဟိုျုပေသာအရာမွာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သူတို႔ ၏အေတြးအေခၚ၊ သူတို႔၏အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေပးၿပီးေနာက္ ရရွိလာ သည့္ရလဒ္အေျဖမွာ ျပန္လည္ႏိုးၾကားျခင္းႏွင့္ျုပျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ လာၾကသည္။ ဘုရားရွင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ ေတြ႕ရွိေသာသြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သူတို႔အက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ေနပါေစ၊ မည္သည့္အလုပ္ကို လုပ္ေနပါေစ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုဗဟိုျုပထား၍ ေမွ်ာ္လင့္ ျခင္းသတၲမေန႔အသင္းသား/သူခရစ္ယာန္ပီပီ ေနထိုင္အသက္ရွင္ၾကရမည္။
 တနဂၤေႏြ ဒီဇင္ဘာ ၂၂
 ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ဩဇာလႊမ္းမိုးျခင္း
 သမၼာက်မ္းအစအဆံုးေရးသားထားခ်က္မ်ားမွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္ေသာ နမူနာပံုစံေကာင္းသည့္ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားရွိသည္။ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုးဒြန္တြဲပါဝင္ျခင္းလည္းရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ထိုအေကာင္းႏွင့္အဆိုး ေရာေႏွာေရာယွက္ေနျပန္သည္။ ဆိုးေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလုပ္ခဲ့ဖူးျပန္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ေကာင္းေသာေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ားတို႔သည္လည္း ဆိုးေသာအမႈကိုလုပ္ခဲ့ဖူးျပန္ပါသည္။ အားလံုးကို ျုခံၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္သည္လည္း လူသားပင္ျဖစ္သည္။ အေကာင္း ႏွင့္အဆိုးကိုလည္းေကာင္း၊ အမွန္ႏွင့္အမွားကိုလည္းေကာင္း အျမဲဒြန္တြဲ၍ အသက္ရွင္ရေသာသူပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အေတြ႕အျုကံမ်ိဳးမျုကံခဲ့ဖူးသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ရွိပါမည္လား။
 ျပႆနာမွာ သင္သည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာခ်ိန္၌ သင္၌ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အေကာင္းဘက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆိုးဘက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ျုပလုပ္ႏိုင္ေသာဩဇာရွိၿပီျဖစ္သည္။ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ ဩဇာလႊမ္းျခင္းမ်ိဳးမွာမူ သင္၏အိမ္ေထာင္ႏွင့္ သင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာေနရာတြင္ မေကာင္းျခင္းသေဘာကိုျဖစ္ေစသည္။ သင္မည္သည့္ေနရာ၌ေရာက္ရွိေနပါေစ ထိုသို႔အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာဩဇာ လႊမ္းျခင္းကိုအသံုးျုပလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးကိုသာရရွိခံစားရမည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လာသည္ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးသေဘာျပည့္မည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးကိုေ႐ွး႐ႈမည္ဆိုလွ်င္ လုပ္ေဆာင္သမွ်တိုးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းရွိလိမ့္ မည္။ သင္ဦးေဆာင္ရေသာက႑၌ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ရွိေနလွ်င္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏သြန္သင္သမွ်အတိုင္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစပါ။
 ေအာက္ပါက်မ္းခ်က္တို႔ကို ဖတ္႐ႈေလ့လာၾကည့္ပါ။ မည္သို႔မည္ပံု ေသာေခါင္းေဆာင္မႈသေဘာမ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သနည္း။ ေကာင္းပါသည္ဆိုခဲ့ ေသာ္၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ေကာင္းရသည္၊ ဆိုးပါသည္ဆိုခဲ့ေသာ္ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ဆိုးရသည္ကိုရွင္းျပပါ။
 ေရာေဗာင္မင္း (၃ရာ ၁၂း၁-၁၅)
 ေပတ႐ု (တမန္ေတာ္ ၁၅း၇-၁၁)
 ေယာရွိမင္း (၄ရာ ၂၃း၁-၁၀)
 ေဒေဗာရ (တရားသူ ၄း၁-၁၆)
 အာဟပ္မင္း (၃ရာ ၂၁း၁-၁၆)
 သူတို႔၏ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္၌ ျဖစ္ခဲ့ေသာရာဇဝင္၏အေကာင္းႏွင့္ အဆိုးကို သင္ခန္းစာယူၿပီး၊ မည္သို႔ေသာေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ိဳးကိုလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည္နည္း။
တနလၤာ ဒီဇင္ဘာ ၂၃
 ဘုရားရွင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌မေကာင္းေသာအမႈအရာ
 ေအာက္ေဖာ္ျပပါက်မ္းခ်က္တို႔ကိုဖတ္ပါ။ လူမ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈအေၾကာင္း မည္သို႔ေဖာ္ျပထားပါ သနည္း။
 ၃ရာ ၁၅း၂၆၊၃၄
 ၄ရာ ၁၃း၁-၃
 ေယာဟန္ ၁၁း၄၆-၅၃
 ေခါင္းေဆာင္၏လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္သည္ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္ေသာလူမ်ား ၏ဘဝဆုတ္ယုတ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာတိုးတက္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာက်မ္းခ်က္မ်ားမွျပႆနာတို႔သည္ ဖြတ္ဖြတ္ ညက္ညက္ေၾကေစသည့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
 ထိုထက္သာ၍အထူးအေရးႀကီးေသာအရာမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏စာရိတၲႏွင့္ ဆက္ကပ္ျခင္းစိတ္ကို ခရစ္ေတာ္၏႐ုပ္လံုးေပၚလြင္ေစရန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေသာသူမ်ားႏွင့္ ထူးျခားမႈကိုျဖစ္လာေစသည္။ ဝိညာဥ္ေရးရွိေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူမ်ားအားဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ သာမက ဘုရားရွင္ကိုအမွန္ရွာေဖြသူမွန္လွ်င္ ဘုရားရွင္၏ႏွစ္သက္ျခင္းကို ရရွိမည္။ မေကာင္းမႈကိုေရွာင္ၿပီး၊ အေကာင္းကိုေဆာင္ေသာသူတစ္ဦးအတြက္ ေကာင္းခ်ီးရရွိမည္ျဖစ္သည္။
 ယေန႔အခ်ိန္အခါျမင္ေတြ႕ေနရေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ ေသာ္၊ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိတို႔သည္ ရဲရင့္ခိုင္မာေသာေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ဦးေဆာင္ ၿပီး ဘုရားသခင္ကိုဖက္တြယ္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုဖြယ္ရာမရွိပါ။ သမၼာ က်မ္းမွေဖာ္ျပထားေသာ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိတို႔၏အစာေရွာင္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း အမႈသည္ ေခါင္းေဆာင္အားလံုးအတုယူဖြယ္လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သားတို႔ သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူေလွ်ာက္လွမ္း၍ သူတို႔၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ အရာရာတိုင္းမျပည့္စံုခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္းဆံုးတက္ညီလက္ညီေ႐ွ႕သို႔လွမ္း သြားၾကသည္။ သူတို႔၏လမ္းၫႊန္မႈအားလံုးမွာ ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားၾကရန္ အတြက္သာျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္၌လည္း ဧဇရႏွင့္ေနဟမိ၏ဦးေဆာင္မႈကို မခံယူမနာခံ၊ မယံုၾကည္သူတို႔၏လမ္းဆံုးသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ေသာလမ္းအတိုင္းသာျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္သကဲ့သို႔ ရလဒ္ ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အဆံုးစြန္ေျပာဆိုၾကပါစို႔။ ေယ႐ႈဘုရားကို အေသြး အသားျဖင့္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသူ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ေဟာေျပာျခင္းကိုၾကားနာခဲ့ရသူ၊ ၾကားခဲ့ ရသမွ်ကို သက္ေသခံျပန္၍ေဝငွရသူ၊ ကိုယ္ေတာ္ျပေတာ္မူေသာ နိမိတ္လကၡဏာ အံ့ဖြယ္ရာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕သက္ေသခံရသူ၊ ေနာက္ဆံုး၌ကိုယ္ေတာ္ကိုျငင္းပယ္ သြားခဲ့သည္။ အမွန္ပင္ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌လုပ္ေဆာင္ရန္က႑တာဝန္ကိုယ္စီ ဘဝ အသက္တာ၌ရွိၾကသည္။ အေကာင္းဘက္၌ဩဇာေညာင္းသြားႏိုင္သကဲ့သို႔၊ အဆိုးဘက္သို႔လည္း ဩဇာေညာင္းသြားႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးေန႔၌ လူတိုင္း၊ ဘုရားသခင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ အေျဖေပးရလိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။
 သင္၏ပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူမ်ားကို သင္မည္သို႔ဩဇာလႊမ္းမိုးေနသည္ကို သတိျုပပါ။ သင္၏ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈကို မည္သို႔မည္ပံုပို၍ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္နည္း။
 အဂၤါ ဒီဇင္ဘာ ၂၄
 ရဲရင့္ျခင္းသတၲိႏွင့္အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း
 ေနဟမိ ၄း၇-၂၃ ကိုဖတ္ပါ။ ေနဟမိသည္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ သတၲိရွိရဲရင့္ေၾကာင္းျပသခဲ့သနည္း။ ထိုသတၲိကိုမည္သို႔ရရွိခဲ့သနည္း။
 ေနဟမိသည္ ရန္သူမ်ားကိုထရပ္၍ရင္ဆိုင္သည္။ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား အားၿခိမ္းေျခာက္သူမ်ားကိုရင္ဆိုင္သည္။ ေနဟမိသည္ ‘ေကာင္းပါၿပီဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္အားလံုးၾကည့္စီစဥ္ပါ’ ဟူ၍လည္းမေျပာ။ လူတိုင္းကိုတာဝန္ ကိုယ္စီခန္႔အပ္ထားသည္။ လက္တစ္ဘက္ျဖင့္လက္နက္ကိုင္ထားၿပီး၊ က်န္လက္ တစ္ဘက္ျဖင့္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးကိုျုပျပင္တည္ေဆာက္သည္။ ေနဟမိ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားညီညာစြာလိုက္ေလွ်ာက္သည္။ လံုးဝ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ သူရဲေဘာေၾကာင္ျခင္းမရွိ။ လက္နက္ဆြဲၿပီးရန္သူကိုတိုက္ခိုက္ ရန္၊ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္ အဆင္သင့္ျုပလုပ္သည္။ ေနဟမိသည္ မိမိ လူတို႔ကိုအားေပး၏။ မိမိလူတို႔ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်၏။ မိမိလူတို႔ႏွင့္အတူတကြ အလုပ္လုပ္၏။ တာဝန္ကိုယ္စီေပးထား၏။ သူလုပ္ေဆာင္ရန္အလုပ္ရွိသည္ တို႔ကို အာဏာလႊဲၿပီး၊ မိမိ၏လူတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ေစသည္။ ေနဟမိသည္ မိမိ၏လူမ်ားကို ‘လုပ္ၾကေလာ့’ ဟုေျပာၿပီး၊ မိမိ၏အခန္းတြင္းျပန္ပုန္းေအာင္း ေနသူမ်ိဳးမဟုတ္။ မိမိလူတို႔ႏွင့္အတူယွဥ္လ်က္၊ ကပ္လ်က္ ခက္ခဲေသာအလုပ္ မ်ားကို လိုလွ်င္လိုအပ္သလို ၿပီးေအာင္ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သူျဖစ္သည္။
 သမၼာက်မ္းစာ၌ ဘုရားသခင္မွ သင္တို႔သည္ ငါစစ္တိုက္ေပးေန သည္ကို ရပ္၍ၾကည့္ေနၾကပါဟုေျပာေသာစကားရွိသကဲ့သို႔ ‘သင္တို႔စစ္တိုက္ ရန္ျပင္ဆင္ၾကေလာ့၊ ငါသည္ သင္တို႔ကိုႀကီးစြာေသာေအာင္ျမင္ျခင္းကိုေပး မည္’ ဟူ၍လည္းေျပာထားသည္။ ဘုရားသခင္၏ကယ္ႏုတ္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုျမင္ေတြ႕လိုပါေသာ္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိ၏အငန္းအတာ ကို ျုကိးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္။
 ‘ေနဟမိသည္ ထာဝရဘုရားကိုခိုင္ခံ့စြာကိုးစားလ်က္၊ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သမွ်ေသာတာဝန္ကိုလည္း ထာဝရဘုရားအားမွီခိုကိုးစားလ်က္ လုပ္ေဆာင္တတ္သည္။ ရန္သူတို႔၏က်ဆံုးျခင္းအေၾကာင္းကိုဆင္ျခင္၍ သူ႔အတြက္ခြန္အားျဖစ္ေစသည္။ ပ်င္းရိျခင္းသေဘာသည္ စံုစမ္းျခင္း၌က်ဆံုး ရန္လြယ္ကူလွသည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျမင့္ျမတ္ေသာအသက္တာသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုျုကိးစားေလွ်ာက္လွမ္းသြားေသာေၾကာင့္ မာရ္နတ္ေျခခ်စရာ ေနရာမရွိေအာင္နည္းပါးလွသည္။ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေ႐ွ႕သို႔သာစူးစိုက္ ေနေသာေၾကာင့္ ခြန္အားယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းမရွိေပ။ အထက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေအာက္အရပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ထိုထက္သာလြန္ေသာအရပ္သို႔လည္းေကာင္း လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး ထာဝရဘုရား၏ေမတၲာေတာ္ကိုသိမွတ္လ်က္၊ ကတိေတာ္ ထားရွိသည့္အတိုင္း ကိစၥမွန္သမွ်ကိုေအာင္ျမင္သည္အထိလုပ္ေဆာင္သည္။ ထာဝရဘုရားရွင္၏အေစခံအစစ္အမွန္သည္ မက်ဆံုးရဟူေသာသႏၷိဌာန္စိတ္ ျဖင့္ အလုပ္ဟူသမွ်ကိုလုပ္ေဆာင္တတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ သူတို႔၏မွီခိုရာသည္ က႐ုဏာေတာ္ပလႅင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္လ်က္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။’ အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္၊ Prophets and Kings, p. 660.
 ေနာက္ဆံုးတြင္ ေနဟမိသည္ ရဲရင့္ျခင္းစိတ္ကို ထာဝရဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္၌ ေသခ်ာစြာယံုၾကည္လ်က္ထားရွိႏိုင္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ လည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည့္အတိုင္း သူသည္ ထာဝရဘုရားကိုယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ အတူ ဖက္ယမ္းလ်က္၊ အမႈကိစၥမွန္သမွ်ကို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
 အေျခအေနခ်င္းမတူခဲ့လွ်င္လည္း ေနဟမိကိုကြ်ႏု္ပ္တို႔ပံုပမာယူၿပီး တည္ၾကည္ရဲရင့္ႏိုင္ပါသည္။ ‘တစ္နည္းကား၊ သင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းရွိ၏။ ငါသည္အက်င့္ရွိ၏။ သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္ အက်င့္မရွိဘဲ သင္၏ယံုၾကည္ ျခင္းကိုျပေလာ့။ ငါမူကား အက်င့္အားျဖင့္ ငါ၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုျပမည္ဟု ေျပာစရာရွိ၏’ (ယာကုပ္ ၂း၁၈)။
ဗုဒၶဟူး ဒီဇင္ဘာ ၂၅
 ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္စိတ္ျပင္းျပမႈ
 ေအာက္ပါက်မ္းခ်က္မ်ားမွ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိႏွစ္ဦးစလံုးကို တြန္းအား ေပးေသာအရာသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေနသနည္း။ (ေနဟမိ ၂း၁-၁၀။ ဧဇရ ၇း၈-၁၀)။
 ေနဟမိႏွင့္ဧဇရတို႔သည္ ျုပေလသမွ်တို႔၌ ဘုရားသခင္မွမိမိ၏လူမ်ိဳး မ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ လူတို႔သည္ နားေကာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပ်က္စီးခဲ့ၾကသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ဒဏ္ ခ်ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္သည္ မိမိ၏ကတိေတာ္ကို အစဥ္ ျပည့္စံုေစပါသည္။ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္လာၿပီး ကတိေတာ္ထားရာျပည္သို႔ ဝင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ လူတို႔သည္ သစၥာရွိခဲ့ပါလွ်င္ ဘုရားရွင္မွလည္း မိမိထားရွိ ခဲ့သည့္ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ သည္ မိမိ၏ဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ အလြန္ဆက္ကပ္ေသာပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ သည္။ ေမာေရွကဲ့သို႔ေသာပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အထူးေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ အထူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရန္ ေမာေရွကိုအသံုးျုပသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။
 ဤကဲ့သို႔ေသာေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွစ္ဦးသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ရွိ ၾကသည္။ ျုပေလသမွ်အရာအားလံုးကို ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိသည္။ ဧဇရႏွင့္ ေနဟမိသည္ အသက္တာ၌ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္ ၏လူမ်ိဳးမ်ား မည္သို႔ျဖစ္လာရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရွိသည္။ ယင္းေနာက္မွာ ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။
 ဧဇရသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုေလ့လာျခင္း၊ လူမ်ားကိုသြန္သင္ျခင္း အမႈကိုလုပ္ေဆာင္သည္။ ေနဟမိသည္ လူမ်ားတို႔အမွန္တရားအတိုင္းေနထိုင္ ရန္ႏွင့္ ဘုရားရွင္အတြက္ရဲရင့္စြာရင္ဆိုင္ရပ္တည္ၾကရန္ အားေပးသည္။ ပုဂိၢဳလ္ ႏွစ္ဦးလံုးသည္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ျပန္လည္ေကာင္းစားျခင္းကို ျမင္လိုၾကသည္။ ပစၥည္းဥစၥာျပန္လည္ျြကယ္ဝျခင္းကိုသာမဆိုလိုပါ။ လူမ်ိဳးတို႔၏ဝိညာဥ္ေရး ျပန္လည္ႏိုးၾကားျုပျပင္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕လိုၾကသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျုပျပင္ သည္၊ အျပစ္ေဖာ္ျပသည္၊ အေရးယူခဲ့ရသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟူသည္ သာမညလူေတြထက္သာလြန္ရသည္။ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိသည္ ဘုရားရွင္ကိုခ်စ္ ၍၊ တန္ခိုးေတာ္ကိုယံုၾကည္သည္ႏွင့္အမွ် လူတိုင္းဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ ရန္ သူတို႔အလိုရွိသည္။
 ေနဟမိအခန္းႀကီး (၁) တြင္ ဖတ္႐ႈရသူတိုင္းအတြက္ ေနဟမိ၏ ဆက္ကပ္စြန္႔စားျခင္းႏွင့္ သူ၏လူမ်ိဳးမ်ားအက်ဥ္းအက်ပ္အတိဒုကၡကိုလည္း ေကာင္း သိရွိၾကရမည္။ အခန္းႀကီး (၁) ၌ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားဒုကၡေရာက္ေန ရျခင္းသတင္းကိုၾကားရေသာအခါ သူငိုေျြကးရသည္ဟုေရးသားထားသည္။ ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းလ်က္ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္ရွိသည့္အတိုင္း သူအသံုးေတာ္ ခံပါမည္ဟု အသနားခံခဲ့သည္။ ေနဟမိသည္ ကမၻာေပၚ၌ထူးျခားေသာပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးအျဖစ္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာသည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သူ၊ ဘုရားရွင္ အတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေသာသူတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။ လစာေကာင္းၿပီး၊ မ်ားမ်ားရရွိေနျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္။ ရာထူးႀကီးႀကီးရရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္းမဟုတ္။ (ထိုအရာအားလံုးကို ပါရွန္ႏိုင္ငံ၌ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။) ယခုမွာ ယုဒျပည္သို႔ ျပန္သြားၿပီး သူေကာင္းစားေရးအတြက္မဟုတ္ပါ။ ေျခလွမ္းတိုင္း၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျုပခံရသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ေ႐ွ႕ဆက္လွမ္းရသည္။ ေ႐ွ႕၌ကာဆီးထားေသာ အတားအဆီးအေႏွာင့္အယွက္မွန္သမွ် ဘာတစ္ခုမွ်သူမမႈပါ။
 ၾကာသပေတး ဒီဇင္ဘာ ၂၆
 ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္မဆုတ္မနစ္ေသာလံု႔လ
 ဧဇရ ၈း၂၁-၂၃၊၃၁၊၃၂ ကိုဖတ္ပါ။ ဧဇရသည္ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္စကား ေျပာဆိုရာတြင္ တံုးတိ႐ိုင္းစိုင္းစြာေျပာဆိုရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါသလား။ ဧဇရ ႏွင့္လူမ်ားတို႔သည္ မည္သို႔ေသာႏွိမ့္ခ်မႈမ်ိဳးကိုျပခဲ့သနည္း။
 ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ေနဟမိသည္ ရွင္ဘုရင္၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းကိုလက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဧဇရမွာမူ ဘုရားသခင္၏ကာကြယ္ေစာင္မ ျခင္းကိုသာ အလွ်င္းယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ထံမွေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ မည္သည့္အကူအညီကိုမွ်မေတာင္းပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ယုဒျပည္သို႔အႏၱရာယ္ကင္း စြာျပန္ေရာက္ရွိသြားေသာအခါ ထာဝရဘုရားကိုခ်ီးမြမ္း၏။ မေတာ္အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပလိမ့္မည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုလံုးလံုးဦးေဆာင္လမ္းျပ ေပးသည္ထက္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိန္အခါ၌ လူကိုမွီခိုအားကိုးလြန္းျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဧဇရအဖို႔မွာမူ ဘုရားသခင္ကိုသာဦးေဆာင္လမ္းျပေစေသာ ေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္အတြက္လက္ေတြ႕ျဖစ္ေစသည့္ ထာဝရဘုရားသည္တန္ခိုး ႀကီးေၾကာင္းသက္ေသျုပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 ဧဇရသည္ ထင္ရာစိုင္းၿပီးလုပ္တတ္သူမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ လူအားလံုးကို ေခၚၿပီး အစာေရွာင္ေစသည္၊ ဆုေတာင္းေစသည္။ အေျခအေနကိုသံုးသပ္ၾက သည္။ ဘုရားသခင္ကိုအတူတကြအခ်ိန္ယူမေခၚဖိတ္ဘဲ မိမိတို႔၏ခရီးစဥ္ကို ဆက္သြားျခင္းမျုပၾက။ ဘုရားရွင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသေဘာကိုျပ၏။ ကာကြယ္ေစာင္မျခင္းကိုေတာင္းေလွ်ာက္၏။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္းျပသေသာအခါ ဘုရားရွင္သည္ သူ၏ဆုေတာင္းသံကိုအေျဖ ေပးခဲ့သည္။
 ေနဟမိ ၅း၁၄-၁၉ ကိုဖတ္ပါ။ ေနဟမိသည္ မည္သည့္ႏွိမ့္ခ်မႈ မ်ိဳးကိုျပခဲ့သနည္း။
 ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မွန္မည္သည္ ႏွိမ့္ခ်ရမည္။ အေစခံႏိုင္ရမည္။ လူမ်ား၏႐ိုေသေလးစားျခင္း၊ ဂုဏ္ျုပျခင္းကို ခံယူလို စိတ္မရွိရပါ။ ေနဟမိသည္ လူတိုင္းကိုလက္ကမ္းျုကိဆိုဖိတ္ေခၚေသာသူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ေၾကာင္းျပသသည္။ သူ၏ဆက္ကပ္ျခင္း သာဓကသည္ လူမ်ားအတြက္အလြန္ေကာင္းေသာဥပမာပံုစံျဖစ္သည္။ မိမိ ကိုယ္ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်တတ္သူႏွင့္ အဓိပၸါယ္မဲ့ေသာစိတ္ထားမ်ိဳးမရွိေခ်။ အရာခပ္သိမ္းကိုအုပ္စိုးေတာ္မူေသာသူ၏အထက္၌ မိမိကိုယ္ကိုမခ်ီးေျမႇာက္ပါ။ ယုဒျပည္၌ သူရရွိထားေသာရာထူးသည္ အျမင့္ဆံုးရာထူးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အလြဲသံုးစားမျုပ၊ ဤသို႔ေသာနည္းျဖင့္ ေယ႐ႈရွင္၏သြန္သင္ျခင္းအသက္တာ မ်ိဳးကို လင္းလက္ေစပါသည္။ ေယ႐ႈရွင္၏သြန္သင္ခ်က္မွာ သူတစ္ပါး၏ အေစကိုခံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္လည္းျုပက်င့္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရာထူးဂုဏ္ေမာက္ျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေယ႐ႈရွင္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္လို ပါသည္။
 ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ထိုင္လ်က္၊ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါးတို႔ကိုေခၚေတာ္ မူ၍ အလ်င္အဦးျဖစ္ေစလိုေသာသူမည္သည္ကား၊ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရမည္။ အလံုးစံုတို႔၏အေစခံလည္းျဖစ္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (မာကု ၉း၃၅)။ ထာဝရဘုရားသခင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ မွန္ေသာေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေစရန္ ေယ႐ႈဘုရားရွင္မည္သို႔သြန္သင္ခဲ့သနည္း။
 ေသာၾကာ ဒီဇင္ဘာ ၂၇
 ထပ္ဆင့္ေလ့လာရန္။
 Ellen G. White ၏ Steps to Christ စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၃- ၁၀၄ တြင္ “The Privilege of Prayer” ပါေခါင္းစဥ္မွအေၾကာင္းအရာကို ရွာေဖြဖတ္ပါ။
 ‘ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျုပျပင္ျခင္းအလုပ္သည္ ေဇ႐ုဗေဗလ မွစတင္၍ ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားလက္ဆင့္ကမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကလ်က္ ဧဇရ၊ ေနဟမိ တို႔သည္ ဝိညာဥ္ေရးျပန္လည္ျုပျပင္ျခင္းပံုလႊာကိုေဘာင္ခ်ကာ ယခုေနာက္ဆံုး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေနထိုင္ေသာအခ်ိန္အခါအထိ ကမ ၻာ ့ရာဇဝင္၏အဆံုးပိုင္း၌ ဝိညာဥ္ ေရးျုပျပင္ေျပာင္းလဲၾကရန္ သြန္သင္ထားပါသည္။ က်န္ျြကင္းေသာဣသေရလ အမ်ိဳးတို႔သည္ အားနည္းၿပီးမ်က္စိသငယ္နားသငယ္ရွိခဲ့ရသည္။ ရန္သူမ်ား လာေရာက္ဖ်က္ဆီးမည္တကဲကဲအေျခအေနကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးကိုအသံုးျုပၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္းမွလူမ်ား သူ၏ဥပေဒပညတ္ေတာ္ကို သိရွိေစခဲ့သည္။ သူ႔ကိုလည္းသိရွိေစခဲ့သည္။ စစ္မွန္ေသာကိုးကြယ္မႈကို ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားျဖစ္လာသည္။ သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္ ေသာအရာကို ေစာင့္ထိန္းသူမ်ားျဖစ္လာသည္။ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးႏွင့္ ဗိမာန္ ေတာ္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ေသာအေတြ႕အျုကံထူးကို ခံစားခဲ့ရသည္။ ေတ ြ႕ျုကံရသမွ်အတားအဆ ီးက ိ ု ရ ဲရင ္ ့ခ ိ ုင ္မာစ ြာရင ္ဆ ိ ုင ္တတ ္လာသည ္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ တာဝန္ေလးလံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပုဂိၢဳလ္တို႔သည္ မယိမ္းမယိုင္ေသာယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈျဖင့္ ႏွိမ့္ခ်ေသာသေဘာေဆာင္လ်က္ ထာဝရဘုရားကိုျမဲျမံစြာမွီခိုၾကသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အမွန္တရားအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈေပးမည္ဟု တထစ္ခ်ယံုၾကည္ၾကသည္။ ေဟဇကိမင္းႀကီးကဲ့သို႔ ေနဟမိသည္ ထာဝရဘုရား၌ဖက္ယမ္းလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္မခြဲမခြာေတာ့ပါ။ ပညတ္တို႔ကိုလည္းေစာင့္ထိန္း၏။ ကိုယ္ေတာ္လည္း သူႏွင့္အတူရွိေတာ္မူ သည္။ ‘ထာဝရဘုရား၌ဆည္းကပ္၍ ေနာက္ေတာ္သို႔အစဥ္အျမဲလိုက္သျဖင့္ . . . ပညတ္တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ေလ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ သူႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူသျဖင့္’ ၄ရာ ၁၈း၆၊၇။ Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 677.
 -ဝ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *