ဘုရားသခင္ကိုဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း l10

သင္ခန္းစာ (၁၀)

 ဘုရားသခင္ကိုဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း

 ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ – ဒီဇင္ဘာ ၆

 ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ 
 ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁၂း၂၇-၄၇။ ၅ရာ ၂၅း၆-၈။ ၁ေယာ ၁း၇-၉။ ေယာ ၁း၂၉၊၃၆။ ၁ေကာ ၅း၇။ ေဟျဗဲ ၉း၁-၁၁။
 အလြတ္က်မ္းခ်က္ 
 ‘ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး ၌ျပေတာ္မူေသာက႐ုဏာေတာ္အစဥ္အျမဲတည္ပါသည္ဟူ၍ ဂုဏ္ေတာ္ ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုဝန္ခံလ်က္ အသံျုပိင္၍အလွည့္လွည့္ သီခ်င္းဆိုၾက၏’ (ဧရ ၃း၁၁)။
 ယခုအပတ္၌ ေဟျဗဲလူမ်ိဳးမ်ား ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းေထာမနာျုပ ပံု၊ ဝတ္ျုပျခင္းပံုစံကိုေလ့လာၾကရမည္။ ဘီစီ ၅၁၅ တြင္ ဗိမာန္ေတာ္အသစ္ ဆက္ကပ္ပြဲကို သူတို႔က်င္းပၾကသည္။ (ဧဇရ ၆း၁၅-၁၈)။ ေနာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) အၾကာ၌ လူမ်ားတို႔သည္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးၿပီးစီးၿပီး၍ ဆက္ကပ္ျခင္းအမႈကို ထပ္မံျုပလုပ္ၾကသည္။ (ေနဟမိ ၆း၁၅-၇း၃။ ၁၂း၂၇)။
 ေနဟမိမွတ္စာအခန္းႀကီး ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ မွ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္စာရင္း အရ၊ ေရးသားသူသည္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးဆက္ကပ္ျခင္းအခ်ိန္ကို မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ ငွင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ထံုးစံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ထာဝရဘုရား ကိုဦးထိပ္ထားဆက္ကပ္တတ္သည့္အက်င့္စ႐ိုက္ပင္ျဖစ္သည္။ ဗိမာန္ေတာ္၊ ျုမိ႕႐ိုး၊ အိမ္မ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ားပါမက်န္ ဆက္ကပ္ၾကသည္။ ထိုဆက္ကပ္ မႈတိုင္းတြင္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းဆိုျခင္း၊ တူရိယာတီးမႈတ္ျခင္း၊ ပြဲျုပလုပ္ျခင္း၊ ဆက္ကပ္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးကခုန္ျခင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ လူမ်ားမိမိကိုယ္ ကိုသန္႔ရွင္းေအာင္ျုပလုပ္ၾကသည္။ ဒါဝိဒ္မင္းသည္ ဆက္ကပ္ျခင္းကိုစတင္ က်င္းပျခင္းျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းဣသေရလေခါင္းေဆာင္မ်ား လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ ၾကသည္။ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးမွစ၍ ပဋိညာဥ္ေသတၲာေတာ္ကို ဗိမာန္ေတာ္ အတြင္းသို႔သယ္ေဆာင္လာေသာအခါ ဆက္ကပ္ျခင္းကိုအထူးျုပလုပ္ခဲ့သည္။ (၃ရာ ၈း၅)။
 ယခုအပတ္မွာ သူတို႔၏ကိုးကြယ္ဝတ္ျုပပံုႏွင့္ တစ္ပါးတည္းသာျဖစ္ ေသာဘုရားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေခတ္အခ်ိန္တြင္ ဝတ္ျုပကိုးကြယ္ပံုကိုအတုယူႏိုင္ရန္ ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
 တနဂၤေႏြ ဒီဇင္ဘာ ၁
 သခင္ဘုရားကိုခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းမ်ားသီဆိုျခင္း
 ေနဟမိ ၁၂း၂၇-၂၉ ကိုဖတ္ပါ။ သူတို႔၏ခ်ီးမြမ္းသီဆိုေသာစကားလံုး မ်ားကို ေသခ်ာစြာမွတ္သားၿပီး၊ သင့္အေနျဖင့္ မည္သို႔ခ်ီးမြမ္းေသာစကားမ်ား ကိုျုပမည္နည္း။
 ဣသေရလတိုင္းျပည္၌ ဝတ္ျုပျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္တာဝန္ ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ေလဝိသားမ်ားအား ေတးသံရွင္၊ သီခ်င္းဆိုသူ၊ တူရိယာ တီးမႈတ္သူမ်ားအျဖစ္ခန္႔ထားသည္။ အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးကို ဘုရားသခင္ မွၫႊန္ၾကားထားခဲ့သည္။ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္းဝတ္ျုပျခင္း၌ ေသသပ္လွပၿပီး အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။
 ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးအခ်ိန္ေရာက္လာေသာအခါ ဗိမာန္ေတာ္ဝတ္ျုပျခင္း အစီအစဥ္ကို နဂိုမူလအစီအစဥ္မ်ားထက္ ပို၍ေကာင္းၿပီး၊ ေသသပ္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးမွခန္႔ထားခဲ့ေသာ ေလဝိ အမ်ိဳးသား အာသပ္၏အမ်ိဳးအႏြယ္အေပါင္းတို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္တြင္ဦးေဆာင္ ကာ ‘အာသပ္အမ်ိဳးသားသီခ်င္းသည္တို႔သည္လည္း ဘုရားသခင္၏အိမ္ ေတာ္အမႈကို ၾကည့္႐ႈစီရင္ရၾက၏’ (ေနဟမိ ၁၁း၂၂)။
 ၅ရာ ၂၅း၆-၈ ကိုဖတ္ပါ။ ဝတ္ျုပခ်ိန္၌ ေတးသီခ်င္း၊ တူရိယာ သည္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္းကို မည္သို႔သြန္သင္ထားသနည္း။ ‘ထာဝရ ဘုရား၏သီခ်င္း’ ကို မည္သို႔သီဆိုမည္နည္း။
 သီခ်င္းသီဆိုရသူမ်ားသည္ ေလဝိသားမ်ားျဖစ္ရကာ၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ အထူးတာဝန္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဗိမာန္ေတာ္၌သီဆို ရန္ သီခ်င္းကိုစီစဥ္ရန္မွာ သူတို႔၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ ဒါဝိဒ္မင္း၏အခ်ိန္အခါ ၌ ေတးဂီတေက်ာင္းဖြဲ႕စည္းထားခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းကို သူကိုယ္တိုင္ကြပ္ကဲ ခဲ့သည္။ ဆရာႏွင့္တပည့္မ်ားရွိသည္။ အသက္အရြယ္အစံုပါဝင္သည္။ ဗိမာန္ ေတာ္အတြက္ အခ်ိန္ပိုင္းကန္႔သတ္၍ သီခ်င္းတူရိယာအတြက္တာဝန္ထမ္း ရသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ တူရိယာတီးမႈတ္ရသလို၊ အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ သီခ်င္း ဆိုၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕တို႔မွာ တူရိယာမ်ားကိုထိန္းသိမ္းျုပျပင္ရေသာအလုပ္ႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း ဝတ္စားဆင္ယင္ေသာဝတ္လံုမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရသည္။ ထိုသို႔စီစဥ္ဖြဲ႕စည္းရေသာရည္ရြယ္ခ်က္ကား အဘယ္သို႔နည္း။ နဂို မူလစြမ္းရည္မ်ားကိုျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဝတ္ျုပကိုးကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္အလြန္႔အလြန္ ေကာင္းေစရန္ အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဝတ္ျုပျခင္း အစီအစဥ္အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာအေျမာ္အျမင္ပန္းတိုင္ကို အျမဲထား ရမည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသေဘာသည္ ႏွလံုးသားအတြင္းမွထြက္ေပၚလာၿပီး ျပင္ပ အမူအရာကိုလႊမ္းမိုးကာ လူတိုင္း၏ဝိညာဥ္ေရးကိုျမင့္မားေစပါ။ ေသခ်ာသည္ မွာ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္းသီဆိုတီးမႈတ္မည့္သီခ်င္းမ်ားကို သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျုပခဲ့ၾကသည္။
 ေတးဂီတျဖင့္ သင္၏ဝတ္ျုပျခင္းအစီအစဥ္ကို စိုေျပေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ ေသာအေတြ႕အျုကံမ်ိဳးရွိဖူးပါသလား။ သင့္အတြက္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာျပႏိုင္မည္လား။
တနလၤာ ဒီဇင္ဘာ ၂
 သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေစျခင္း
 ေနဟမိ ၁၂း၃၀ ၌ ျုမိ႕႐ိုးကိုဆက္ကပ္ၿပီးသည့္ေနာက္မွာ သီခ်င္း သည္မ်ားႏွင့္တူရိယာပညာရွင္မ်ားကိုစု႐ံုးေစၿပီး၊ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ျခင္းအမႈကိုျုပ ၾကသည္ဟု ပါရွိလာသည္။ ‘ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ေလဝိသားတို႔သည္လည္း ကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လူမ်ား၊ ျုမိ႕တံခါး၊ ျုမိ႕႐ိုးကိုလည္းေကာင္း စင္ၾကယ္ ေစၾက၏။’
 ေဟျဗဲေဝါဟာရ၌ ‘စင္ၾကယ္ေစသည့္’ စကားကို ‘သရ္’ (ႊ့မ) ဟုအသံုးျုပသည္။ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈမွာ၊ ေဆးေၾကာသုတ္သင္ျခင္း၊ ‘ျဖဴစင္ေအာင္ျုပျခင္း၊’ ထိုစကားကို ဓမၼေဟာင္း၌အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေတြ႕ရ သည္။ သေဘာသက္ေရာက္မႈမွာ ဘုရားသခင္၏ေ႐ွ႕၌ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း စြာေနျခင္းကို သေဘာေဆာင္၏။
 ‘ဘုရားသခင္သည္ အလင္း၌ရွိေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ငါတို႔သည္ အလင္း ၌က်င္လည္လွ်င္၊ အခ်င္းခ်င္းမိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းရွိၾကသည္ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္၊ ေယ႐ႈခရစ္၏အေသြးေတာ္သည္ ငါတို႔အျပစ္ရွိသမွ်ကိုေဆးေၾကာ ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္အျပစ္မရွိဟု ငါတို႔သည္ဆိုလွ်င္၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္လွည့္ျဖား ၾက၏။ ငါတို႔၌သစၥာတရားမရွိ။ ကိုယ္အျပစ္တို႔ကိုေဖာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ ဒုစ႐ိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ကင္းစင္ေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္ သည္ သစၥာႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္လည္းေကာင္း ျပည့္စံု ေတာ္မူ၏’ (၁ေယာ ၁း၇-၉)။
 ဤက်မ္းခ်က္မွ မည္သည့္သင္ခန္းစာကိုေပးသနည္း။ (၁) လူ႔သဘာဝ၊ (၂) ဘုရားရွင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ (၃) ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသက္တာ၌ ဘုရားရွင္ တန္ခိုးေတာ္ရွိျခင္းမ်ားကို ျပသေနပါသလား။
 ေရွးေခတ္ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဗိမာန္ေတာ္၌သတ္မွတ္ထား ေသာကိစၥမွန္သမွ်သည္ အလြန္အေရးပါလွသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ဗိမာန္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်သည္ အဆံုးစြန္ဆံုးေသာ ရလဒ္ကိုေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးအတြက္သာမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပဋိညာဥ္ဖြဲ႕ႏိုင္ျခင္းကိုေဖာ္ျပသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ မႈျုပျခင္းကိုေဖာ္ျပသည္။ လူတို႔၏အသက္တာ၌ ခရစ္ေတာ္ရွင္၌စင္ၾကယ္ သန္႔ရွင္းေစေသာတန္ခိုးေတာ္ရွိေၾကာင္းကိုျပသသည္။ ထိုအသိတရားသည္ ဘုရားရွင္မည္သည့္အမႈကိုေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသိရွိေသာအသိတရား ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုမည္သည့္အထဲမွကယ္တင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္ကိုသိျမင္၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်စ္ႏိုင္ရန္၊ ကိုးကြယ္ ႏိုင္ရန္အေၾကာင္းပါရွိသည္။ ဣသေရလူတို႔သည္ ေနာက္ေၾကာင္းသမိုင္းကို ျပန္လည္ေတြးေတာဆင္ျခင္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တျမည့္ျမည့္ သိရွိနားလည္လာၾကသည္။ ဘုရားရွင္၏ေမတၲာေတာ္ႏွင့္ေကာင္းျမတ္ျခင္း အေၾကာင္းကို နားလည္လာရသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ စြာ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ ဝတ္ျုပျခင္း၏အရသာကိုျမည္းစမ္းၾက ရသည္။
 ယေန႔ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းကိုဆင္ျခင္ လ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုအသိအမွတ္ျုပၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္လန္းဆန္းၾကရမည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာေတာ္မ်ားကိုၾကည့္႐ႈလွ်င္ ဖန္ဆင္းရွင္ကိုခ်ီးမြမ္းသီဆိုရန္ အလြန္႔အလြန္လြယ္ကူလွပါသည္။ သာ၍ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာအေၾကာင္းမွာ ကပ္တိုင္ထက္မွခရစ္ေတာ္အေသခံေတာ္မူျခင္း သည္ ဘုရားရွင္၏စာရိတၲေတာ္ကိုေဖာ္ျပေနသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ခံရမည့္အျပစ္ ေျြကးကို ကိုယ္ေတာ္သည္ ဝင္ေရာက္ခံေတာ္မူသည္ကိုသိရွိလွ်င္ ေက်းဇူးတင္ ရျခင္းအေၾကာင္းကို သာ၍နက္နဲစြာနားလည္သြားလိမ့္မည္။ လြန္ခဲ့ေသာအတိတ္ မွသင္ျုပခဲ့သမွ်အျပစ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္သင္၏စာရိတၲအက်င့္အလံုးစံုကို ကိုယ္ေတာ္သည္ ကပ္တိုင္ထက္၌လံုးလံုးလ်ားလ်ားခြင့္လႊတ္ေတာ္မူသည္။ ယခုေလာေလာလတ္လတ္ျုပခဲ့သမွ်ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူသည္။ ေယ႐ႈရွင္ေပးေနေသာခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ယခုသင္လက္မခံဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနမည္နည္း။
 အဂၤါ ဒီဇင္ဘာ ၃
 ေက်းဇူးတင္သံစံုဓမၼေတးသီခ်င္းရွည္ႀကီးႏွစ္ပုဒ္
 ေနဟမိ ၁၂း၃၁-၄၂ ကိုဖတ္ပါ။ ေအာင္ပြဲက်င္းပရာ၌ ေတးဂီတ သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာက႑၌ အဘယ္ေၾကာင့္ပါဝင္သနည္း။
 ေနဟမိအခ်ိန္၌ ဝတ္ျုပကိုးကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ကြာယာသီခ်င္း ျဖင့္ ေက်းဇူးတင္သီဆိုမႈႏွစ္ပုဒ္ျဖင့္ ဖန္တီးထားရွိသည္။ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကို လွည့္ပတ္ရင္းသီဆိုရသည္။ တူရိယာပစၥည္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ တစ္ေနရာ တည္းတြင္စတင္ထြက္ၿပီး ႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲသြားသည္။ တစ္ဖြဲ႕စီသည္ တစ္ဖက္ဆီသို႔ ခြဲထြက္ၿပီး၊ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးႀကီးကိုပတ္ၾက၏။ ဧဇရမွတစ္ဖြဲ႕ကိုဦးေဆာင္၏။ က်န္တစ္ဖြဲ႕ကိုမူ ေနဟမိမွဦးေဆာင္ၿပီး၊ ေ႐ွ႕ဆံုးမွဧဇရက မိမိအဖြဲ႕ကိုေခၚေဆာင္ ကာသြားၿပီး ေနဟမိမွလည္း မိမိ၏အဖြဲ႕ကိုေ႐ွ႕၌သြားေစ၍ သူကေနာက္မွ လိုက္၏။ သီခ်င္းဆိုရင္းသြားၾကေသာ ကြာယာသီဆိုသူႏွစ္ဖြဲ႕သည္ ခ်ိဳင့္ဂိတ္ တံခါးနားတြင္ဆံုၾကသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ခ်ီတက္သြားၾကသည္။ တံပိုးကိုမႈတ္ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၿပီးေျမာက္ေစ သည္။ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္းသို႔ဝင္လာေသာ ကြာယာသီဆိုသူအားလံုးသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထေနၾကျပန္သည္။ ထိုအေနအထားသည္ ဝတ္ျုပကိုးကြယ္ ျခင္းအစီအစဥ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖစ္သြားသည္။
 ေတးဂီတသည္ ဝတ္ျုပကိုးကြယ္မႈ၌ အဘယ္ေၾကာင့္လြန္စြာအေရးႀကီး ေၾကာင္းကိုေျဖဆိုရလွ်င္၊ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္းသီဆိုေသာသီခ်င္း၏အဓိပၸါယ္ကို သံုးသပ္ၾကရမည္။ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း သီဆိုတီးမႈတ္ေသာသီခ်င္းသည္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၌ အေပ်ာ္သေဘာသီဆိုေသာသီခ်င္းႏွင့္မတူပါ။ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၌ ဆူညံ ပြက္ေလာေအာ္ဟစ္ကခုန္ပံုမ်ိဳးမဟုတ္။ ဂီတပညာရွင္မ်ားတီးမႈတ္လိုက္သည္ ႏွင့္အမွ် လူတိုင္း႐ိုေသစြာဦးၫြတ္ခ်ၾကရသည္။ ဆုေတာင္းေနၾကရသည္။ ငွင္းမွာ သူတို႔၏ဝတ္ျုပကိုးကြယ္သည့္က႑တြင္ပါဝင္သည္။
 ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း ဝတ္ျုပကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ဆက္ကပ္ ပူေဇာ္ျခင္း၊ ႐ိုက်ိဳးသိမ္ေမြ႕ေသာအမူအရာျဖင့္ေပၚလြင္ရမည္။ ဗိမာန္ေတာ္ အတြင္းျုပလုပ္သမွ်ေသာအရာအားလံုး၏အဆံုး၌ အျပစ္မဲ့ေသာတိရစၦာန္ကေလး ၏လည္မ်ိဳကို လွီးရျခင္းပင္ျဖစ္ပါသလား။ သာယာေသာေတးဂီတသီခ်င္း မ်ားသည္ လူတို႔၏စိတ္အေတြးကို ေကာင္းကင္သို႔ျြကခ်ီျခင္းခံရသည္။ ဝတ္ျုပ ျခင္းကိုပို၍စိုေျပေသာအရသာကိုရေစသည္။
 သမၼာက်မ္းစာမွေတးဂီတသည္ ဝတ္ျုပကိုးကြယ္မႈအစီအစဥ္၌အေရး ႀကီးေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည့္ အထူးသျဖင့္ ထြက္ ၁၅း၁။ ၆ရာ ၂၀း၂၁ ႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္ ၁၅း၂-၄ တို႔၌ေတြ႕ရသည္။
 ေျမႀကီးမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္ထက္မွာေသာ္လည္း ေကာင္း သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ဝတ္ျုပျခင္းတြင္အျမဲပါဝင္ရသည္။ ေဖာ္ျပ ၿပီးေသာအထက္ပါက်မ္းခ်က္မ်ားမွ သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတြင္ ဘုရားရွင္ မည္သို႔လူမ်ားအတြက္ျုပေပးေတာ္မူေသာအေၾကာင္း၊ ‘သားရဲႀကီးကိုေအာင္ရ ေသာအခြင့္’ အပါအဝင္၊ (ထိုေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးမည္သို႔မည္ပံုရရွိခဲ့ပံု) သည္ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအမႈအရာကို ခ်ီးမြမ္းသီဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
 သင့္အတြက္ဘုရားရွင္ျုပေပးေတာ္မူေသာကိစၥမ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေရးခ်ပါ။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားသည္ သင္သီဆိုခ်ီးမြမ္းရန္အတြက္ အေကာင္း ဆံုးေသာသီခ်င္းစာသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဟူး ဒီဇင္ဘာ ၄
 ဝတ္ျုပျခင္း၌ပူေဇာ္မႈက႑
 ေနဟမိ ၁၂း၄၃ ကိုဖတ္ပါ။ အထူးအလႉ ‘ပူေဇာ္ပြဲႀကီးကို ဝတ္ျုပ ျခင္းအစီအစဥ္က႑တြင္ ထည့္သြင္းက်င္းပပါသလား။
 ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ဝတ္ျုပျခင္းအစီအစဥ္၌မရွိမျဖစ္ပါဝင္ပါသည္။ ဗိမာန္ ေတာ္အတြင္းဝတ္ျုပျခင္းယဇ္က႑ကို အထူးတလည္ထည့္သြင္းထားသည္။ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ိဳးစံုပါဝင္သည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၏ကတိေတာ္အတြက္၊ သို႔မဟုတ္ ဘုရားရွင္ကိုဝမ္းေျမာက္ရႊင္ျမဴးစြာေက်းဇူးတင္ေသာသက္ေသျပခ်က္အျဖစ္ ပါဝင္ ေနပါသည္။ ပူေဇာ္ေသာအရာမ်ားသည္ ဝတ္ျုပကိုးကြယ္ျခင္း၌လိုအပ္သမွ်ကို ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ဝတ္ျုပကိုးကြယ္သူမ်ားမွ မိမိတို႔ကိုးကြယ္ေနသည့္ ဘုရားစစ္ ဘုရားမွန္ကိုသတိရေစရန္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကိုသတိရ ေစပါသည္။ ကတိေတာ္ထားရာေမရွိယကိုလည္းၫႊန္ျပသည္။ ထိုေမရွိယသည္ ထိုဝတ္ျုပကိုးကြယ္ေနသူမ်ားအတြက္ အပူေဇာ္ခံမည့္သူျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္ ၏သိုးသငယ္ေတာ္ျဖစ္သည္။
 ေယာဟန္ ၁း၂၉၊၃၆။ ၁ေကာ ၅း၇ ႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္ ၅း၆၊၁၂၊၁၃ ကို ဖတ္ပါ။ ပူေဇာ္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္အမွန္ကို မည္သို႔သြန္သင္ထားသနည္း။ မည္သည့္အရာကိုၫႊန္ျပသနည္း။ ေရွးေခတ္ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပူေဇာ္ တင္လႉေသာတိရစၦာန္ကိုအေသသတ္ျခင္းအတြက္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရသည္ဟု ေက်နပ္ေနၾက၍၊ ထိုတိရစၦာန္ေသဆံုးျခင္းသည္ အမွန္တရားမ်ားစြာေဖာ္ျပေန သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္အေသခံခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ရွိေနၿပီျဖစ္၍၊ ေရွးေခတ္ ဣသေရလမ်ားထက္ ဝမ္းေျမာက္ေနၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟု နားလည္မည္လား။
 မွတ္သားစရာအေၾကာင္းမွာ ေနဟမိ ၁၂း၄၃ တစ္ပိုဒ္တည္း၌ပင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအႀကိမ္မည္မွ်ပါရွိပါသနည္း။ ထာဝရဘုရားအား ႐ိုေသေလးျမတ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသေဘာကို လူတို႔သည္ ျမည္းစမ္းၾကရသည္ မွာ၊ သူတို႔၏အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ တိရစၦာန္ကေလးမ်ားကိုသတ္ရသည္အျဖစ္၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကရသည္။ ထာဝရ ဘုရားကိုခ်ဥ္းကပ္ေသာအခါ ႐ိုေသသမႈရွိရသည္။ ဝမ္းေျမာက္မႈရွိရမည္။ ဆာလံ (၉၅) ၏ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ စစ္မွန္ေသာဝတ္ျုပျခင္းအစီအစဥ္၌ သီခ်င္း ဆိုျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္စြာဟစ္ေျြကးျခင္း၊ ေ႐ွ႕ေတာ္၌က်ဴးေအးေသာအသံကိုျုပ ၾကျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ (ဆာ ၉၅း၁)။ ထာဝရဘုရား၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ဒူးေထာက္ ပ်ပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ (ဆာလ ၉၅း၆)။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္အတူ ႐ိုေသ ေလးျမတ္ျခင္းကိုေပါင္းစပ္ထားရသည္။ သို႔ျဖင့္ ၾကည္ၫိုျခင္းသေဘာ၊ ခ်ီးမြမ္း ျခင္းသေဘာႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ကိုဝတ္ျုပကိုးကြယ္ရ၏
 ကပ္တိုင္ေတာ္အေၾကာင္းကိုဆင္ျခင္မိေသာ္၊ ဖန္ဆင္းရွင္သည္ (ေယာ ၁း၁-၃) သစ္တိုင္မွခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းခံရသည္။ သူကိုယ္တိုင္ဖန္ဆင္း ခဲ့ေသာအရာမ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ရသည္။ ပထမဦးစြာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ခံစား ခ်က္မည္သို႔ေပၚလာသနည္း။ ကပ္တိုင္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္မည္သည့္ က႑၌ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ မည္သို႔ျဖစ္သင့္သနည္း။
 ၾကာသပေတး ဒီဇင္ဘာ ၅
 ဝတ္ျုပျခင္းက႑၌ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ေလဝိမ်ား
 ေနဟမိ ၁၂း၄၄-၄၇ ကိုဖတ္ပါ။ ဘုရားရွင္၏အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ေလဝိသားမ်ားေၾကာင့္ ေယ႐ႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ရသနည္း။ ထိုသူတို႔သည္ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္အေရးပါရ သနည္း။
 ယဇ္ပုေရာဟိတ္ (ေလဝိသားမ်ား) တို႔၏အလုပ္သည္ မည္သည့္ အရာကိုပံုေဆာင္သနည္း။ ေဟျဗဲ ၉း၁-၁၁ ကိုၾကည့္ပါ။
 လူတစ္ဦး၏ကိုယ္စား ခရစ္ေတာ္ၾကားဝင္လုပ္ေဆာင္မႈပံုေဆာင္ေသာ တဲေတာ္အတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းစီမံကိန္း၌ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ကပ္တိုင္ေပၚအေသခံျခင္းအေၾကာင္းကို ရည္ၫႊန္းသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေသခံျခင္းျဖင့္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္းအလုပ္ ကိုအစျုပသည္။ ကိုယ္ေတာ္ထေျမာက္ရွင္ျပန္ေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုအလုပ္ ကိုအဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ ေကာင္းကင္သို႔ျပန္ျြကသြားခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လည္း ယံုၾကည္ျခင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ မျမင္ရေသာအရာကိုစြဲလမ္းၾကရမည္။ ‘ငါတို႔အတြက္ ထိုအတြင္းအရပ္ထဲသို႔ေ႐ွ႕ေဆာင္၍ဝင္ေသာသူ’ (ေဟျဗဲ ၆း၂၀)။ အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္၏ “The Great Controversy,” P. 489.
 ေရွးေခတ္ဣသေရလအခ်ိန္အခါမွလူတို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေခတ္အခ်ိန္ အခါကဲ့သို႔ အလင္းတရားမရရွိခဲ့ေသးေခ်။ သူတို႔၏အခ်ိန္အခါ၌ရွိေသာ ေလဝိတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ကိုသာ နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ သူတို႔အတြက္ မွာ ေလဝိသားတစ္ဦးသည္ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္းအမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟုသာ ခံယူထားသည္။ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္သည္ ေလဝိမ်ားအားျဖင့္သာၿပီးေျမာက္မည္ဟု စိတ္ေဇာႀကီးစြာခံယူၾကသည္။
 လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္အခ်ိန္ယူကာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကား ေတာ္ကိုဖတ္ရြတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဝတ္ျုပကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ ထံသို႔မိမိတို႔ကိုယ္ကိုျပန္လည္ဆက္ကပ္ျခင္းမ်ားျုပၾကသည္။ ထိုအမႈအရာ အားလံုးကိုျုခံ၍ၾကည့္ၾကေသာအခါ၊ ဗိမာန္ေတာ္၌လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းခံေနရ၍ ျပန္လည္ျုပျပင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ၾကသည္။ ယခုတြင္မူ တစ္ဖန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္သားတို႔သည္ ေလဝိသားမ်ားမွ မိမိတို႔အတြက္ကိုယ္စားလုပ္ေဆာင္ေပးေနမႈမွန္သမွ်ကို အားရ ေက်နပ္ေနၾကသည္။ ထာဝရဘုရားရွင္သည္လည္း ျပည္သားတို႔အား ဗိမာန္ ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအမႈအရာအလံုးစံုတို႔သည္ ဝတ္ျုပကိုးကြယ္ျခင္း၏က႑၌ ပါရွိေၾကာင္း ႏွလံုးသြင္းေစသည္။
 အေၾကာင္းမေကာင္း၍ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သင္ၾကားသူမ်ား၊ ေတးသီခ်င္းဂီတပညာရွင္မ်ားတို႔သည္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရာ ၌ ဆက္ကပ္ၾကရသည္။ ေနဟမိအခ်ိန္အခါမွာပင္ ေလဝိသားမ်ားလည္း တစ္ခါတစ္ရံေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားစြာရရွိၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေထာက္ပံ့ျခင္း နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ေလဝိသားမ်ား မိမိတို႔မိသားစုအတြက္ အျခားအလုပ္ ရွာေဖြၿပီး စားဝတ္ေနေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းၾကရသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူမ်ား တို႔သည္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္အလႉေငြကိုမေပးၾကေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္အလႉေငြသာမရွိလွ်င္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအသင္းေတာ္ ကို ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္အားမရွိေတာ့ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား အား အမႈေတာ္ကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစလိုလွ်င္ ေငြေၾကးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခ်ီးမြမ္းေသာႏႈတ္စကားအားျဖင့္လည္းေကာင္း အားေပးေထာက္ပံ့ရမည္။ အသင္းေတာ္သည္ အျမဲမျပည့္စံု၊ အားနည္းခ်က္ရွိေသာအခါလည္းရွိမည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ကိုျပန္လည္ေပးျခင္းအမႈအေပၚ၌ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းရန္ မလိုပါ။ ကမၻာတစ္ဝန္းကိုယ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္သာ စိတ္ထဲ စြဲလမ္းမႈရွိပါ။
 ေသာၾကာ ဒီဇင္ဘာ ၆
 ထပ္ဆင့္ေလ့လာရန္
 အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္ေရးေသာ “Steps to Christ” စာအုပ္မွ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၇-၇၅ မွ “Growing up into Christ” ကိုရွာေဖြဖတ္ပါ။
 ‘ခရစ္ေတာ္ရွင္၏ကပ္တိုင္ေတာ္သည္ သိပၸံပညာႏွင့္ထာဝရကာလ ေရြးႏုတ္ျခင္း၏သီခ်င္းတစ္ပုဒ္လိုျဖစ္လိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္ရွင္၏ဘုန္းေတာ္ အတြက္ သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အေသခံေတာ္မူျခင္းကို ျမင္ၾကရလိမ့္မည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းတန္ခိုးေတာ္ကိုပိုင္သေတာ္မူ၍ မေရတြက္ႏိုင္ေသာၿဂိဳဟ္နကၡတ္ တာရာမ်ားကို အာကာသအတြင္းထားရွိေသာသူကို မည္ေသာအခါမွ်ေမ့ႏိုင္ လိမ့္မည္မဟုတ္။ သူသည္ ထာဝရဘုရား၏ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္၊ ေကာင္းကင္သားတို႔၏အရွင္သခင္၊ ေကာင္းကင္တမန္သရပ္ႏွင့္ေခ႐ုဗိမ္တို႔ ေလးစား႐ိုေသျခင္းခံရေသာသူသည္ မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်လ်က္ က်႐ံႈးေနေသာ လူသားမ်ားကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္ အျပစ္၏ရြံရွာဖြယ္ရာႏွင့္ ရွက္ဖြယ္အလြန္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးအျပစ္ကို ယူတင္ေတာ္မူသည္။ ခမည္းေတာ္၏မ်က္ႏွာ ေတာ္ကိုလည္း မျမင္ရမေတြ႕ရပါ။ က်႐ံႈးသြားေသာကမၻာႀကီး၏အျပစ္ေျြကး သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ႏွလံုးသားကိုယ္ခႏၶာႏွင့္အသက္ကို ကရာနိကုန္းထက္ ကပ္တိုင္ေပၚတြင္ ေၾကမြပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ အရာအားလံုးကိုဖန္ဆင္းေသာအရွင္၊ အဆံုးကိုစီရင္ပိုင္သသူသည္ မိမိ၏ဘုန္းစည္းစိမ္အားလံုးကိုခ်န္ထားကာ ႏွိမ့္ခ် လ်က္၊ လူသားကိုခ်စ္ေသာေမတၲာေတာ္တစ္ခုတည္းကိုသာထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ ျုပမူေတာ္မူျခင္းကို စၾကဝဠာတစ္ခြင္သတၲဝါအေပါင္း အံ့ဩမိန္းေမာခဲ့ရၾက သည္။ ကယ္တင္ခံရေသာလူသားမ်ားသည္ ေရြးႏုတ္ရွင္ကိုေမာ္ၾကည့္လ်က္ ထာဝရဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူလ်က္၊ ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူ ေရာင္ဝါ ထြန္းလင္းေတာက္ပေနသည္ကို ျမင္ၾကရသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ပလႅင္ေတာ္ကို ၾကည့္႐ႈၾကေသာအခါ၌လည္း ထာဝရမွအစဥ္ထာဝရတည္ျမဲေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အဆံုးမရွိပါ။ ႏႈတ္မွလည္း ခ်ီးမြမ္းျခင္းသီခ်င္း ကိုသီဆိုၾကသည္မွာ ‘ထိုက္တန္၊ ထိုက္တန္၊ သိုးသငယ္ သတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီ။ အကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ထာဝရဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ေရာက္ရွိေစရန္ ကယ္တင္ ေရြးႏုတ္မူၿပီ။ သူ၏အဖိုးထိုက္လွေသာအေသြးေတာ္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုေရြးႏုတ္ ေတာ္မူၿပီ။’ အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္၊ The Great Controversy, pp. 651, 652. -ဝ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *