ဘုရားရွင္၏ဖိတ္ေခၚေတာ္မူျခင္း l3

သင္ခန္းစာ (၃)

 ဘုရားရွင္၏ဖိတ္ေခၚေတာ္မူျခင္း

 ေအာက္တိုဘာ ၁၂ – ၁၈

 ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၂ 
 ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ဧဇရ ၇း၁၀။ ေနဟမိ ၁း၁-၁၁။ ဒံ ၉း၂၄- ၂၇။ ဒံ ၈။ ေရာမ ၈း၂၈၊၂၉။ ေရာမ ၉။ ထြ ၃၊၄။
 အလြတ္က်မ္းခ်က္
 ‘ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕၏ဗိမာန္ေတာ္ကို တင့္တယ္ေစမည္အၾကံကို ရွင္ဘုရင္စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔သြင္းေပးေတာ္မူထေသာ ရွင္ဘုရင္ေ႐ွ႕၊ အတြင္း ဝန္မ်ား၊ ဗိုလ္မင္းမ်ားေ႐ွ႕မွာ ငါ့အားအခြင့္ေပးေတာ္မူေသာ ဘိုးေဘး တို႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း’ (ဧဇရ ၇း၂၇)။
 လူတိုင္းကိုအထူးတာဝန္ေပးရန္ ဘုရားသခင္ေခၚဖိတ္ပါသလား။ ထိုတာဝန္အတြက္ရွိရမည့္အရည္အခ်င္းသည္ အျခားသူမ်ားထက္သာလြန္ရန္ လိုအပ္ပါသလား။ လူေ႐ွ႕ႏွင့္ဘုရားသခင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ လူ၏အရည္အခ်င္း သည္ အျမင္မတူမႈမ်ားရွိပါသလား။ အမ်ားသူငွါ၌ရွိသည္ဟု ေျဖေကာင္း ေျဖဆိုၾကလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းႏွစ္ခုသည္ ထိုသို႔ေျဖဆို ၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားရွင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုျပင္ဆင္ေပးခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကာလ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ ပညာအသိဥာဏ္ႏွင့္အေတြ႕အျုကံလိုအပ္ပါသည္။ အထူးတာဝန္အတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ပညာလိုသည္။ အေတြ႕အျုကံမ်ားရန္လို ပါသည္။ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္မူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုသာမန္သေဘာျဖင့္သာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆႏၵႏွင့္ႏွိမ့္ခ်စိတ္ျပင္းျပျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ေခၚဖိတ္ခံရျခင္း၊ မခံရျခင္းကို အခ်ိန္တိုင္းသိရွိ ရန္မလြယ္ကူလွပါ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သမၼာက်မ္းစာမွလူမ်ားကို ဘုရားရွင္ ေရြးခ်ယ္ေခၚဖိတ္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းမ်ား၊ တာဝန္ေပးျခင္းအေၾကာင္းမ်ား မ်ားစြာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
 စိတ္ဝင္စားစရာမွာ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္မွအထူး တာဝန္အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးအေပါင္းကို ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕သို႔ျပန္လည္ေခၚေဆာင္လာရန္ ျုပိပ်က္ပ်က္စီး လ်က္ရွိေသာျုမိ႕ကို ျပန္လည္ျုပျပင္တည္ေဆာက္ရန္ တည္ေဆာက္မႈ၌ တာဝန္ တစ္မ်ိဳးစီယူၾကရန္ႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္ကိုပါျပန္လည္ျုပျပင္တည္ေဆာက္ရန္တာဝန္ တို႔ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူမ်ားကိုဘုရားရွင္အေၾကာင္းသြန္သင္ ေပးရန္၊ အရာအားလံုးဘုရားရွင္ႏွင့္ဆက္သြယ္၊ ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဘုရားရွင္ေခၚဖိတ္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းကိုေျပာၾကားရန္လည္း အေရးႀကီးေသာ အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

 တနဂၤေႏြ ေအာက္တိုဘာ ၁၃

 ဧဇရႏွင့္ေနဟမိကိုေခၚေတာ္မူျခင္

 ဧဇရသည္ ျခားနားေသာအေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ (၁) သူကိုယ္တိုင္မွသြားရန္ဆႏၵျပင္းျပသည္။ (၂) သူသည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ (၃) သူသည္ က်မ္းစာကိုနားလည္တတ္ကြ်မ္း ေသာဆရာတစ္ဆူျဖစ္သည္။ အျခားအေၾကာင္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္းဆံုးက်မ္းခ်က္တစ္ခ်က္မွ ဧဇရသည္ အဘယ္ေၾကာင့္တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည့္အေၾကာင္းမွာ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနသည္။
 ဧဇရမွတ္စာ ၇း၁၀ သည္ ဧဇရအေၾကာင္းမည္သို႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ဧဇရသည္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ရန္ မည္သို႔ျပင္ဆင္ သနည္း။
 ‘ျပင္ဆင္သည္’ (သို႔မဟုတ္ ‘တပ္ဆင္သည္’ ဟူေသာစကားလံုး ၏မူရင္းေဟျဗဲေဝါဟာရ၌ ‘ခြန္း’ (Kun) ေဝါဟာရကို ျပင္ဆင္သည္၊ တပ္ဆင္ သည္၊ ခိုင္ခံ့ေအာင္ျုပသည္၊ ခိုင္ခံ့ေအာင္စိုက္ထူသည္၊ ေနသားက်ေစသည္၊ လံုျုခံသည္ဟု အနက္ျပန္ဆိုႏိုင္ေသးသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ စကားစု၏ သေဘာတရားကိုျပန္ဆိုရလွ်င္ ဧဇရသည္ ခိုင္ခံ့စြာမိမိစိတ္ႏွလံုးကိုစိုက္ထူကာ ဘုရားရွင္ကိုရွာေဖြ၏ဟု အဓိပၸါယ္ေဖာ္ရပါမည္။
 ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕သို႔ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ ဧဇရသည္ ဘုရားရွင္ထံမည္သို႔ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံရမည့္ပံုစံကိုခ်ေတာ့သည္။ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕၌ ဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကို (၁၃) ႏွစ္ၾကာသင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ယင္း (၁၃) ႏွစ္အတြင္း ဧဇရ၌ထင္ရွားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမရွိဟု အျမင္ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျုမိ႕႐ိုးတည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ေနာက္ လူမ်ားစု႐ံုးၾကရန္ေခၚဖိတ္သည္။ အတင္း အဓမၼစု႐ံုးခိုင္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ငွင္းတို႔၏ဆႏၵအေလ်ာက္သာျဖစ္သည္။ ဧဇရထံမွ ဘုရားရွင္၏ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္သည္ ႏွလံုးတြင္း၌အသီးသီးအျမစ္ တြယ္ေနၿပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 အဘယ္ေၾကာင့္ေနဟမိကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သနည္း။ ေနဟမိ ၁း၁-၁၁ ကိုဖတ္ပါ။
 ေနဟမိသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူတို႔ကိုခ်စ္တတ္ေသာစိတ္ႏွလံုးသား ရွိ၏။ ေယ႐ုရွလင္၌ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႔သြားသည့္သတင္းကိုသိရွိရေသာ အခါ၊ လြန္စြာစိတ္ခံစားရ၏။ ေနဟမိသည္ ဧဇရကဲ့သို႔ပင္ အလြန္စိတ္ထား ျပင္းျပသူျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနေသာအရာမ်ားအတြက္ ေစတနာထားကာပါဝင္ ကူညီသူျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ဆုေတာင္းသံကို ဘုရားသခင္နားေညာင္းေတာ္ မူပါသည္။ သူတို႔၏အလိုဆႏၵကိုလည္း ဘုရားသခင္ျဖည့္ဆည္းေပးေတာ္မူ ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမတ္ႏိုးေသာအရာတစ္ခုခုသည္ ဘုရားရွင္ ထံမွမျဖစ္ရဟု အေတြးအေခၚခံယူခ်က္ရွိတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မလုပ္လိုေသာ ခက္ခဲသည့္တာဝန္ကိုသာေပးမည္ ဟု အထင္ရွိတတ္ၾက၏။ ဘုရားရွင္ႏွင့္သာေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ပါမူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္လိုေသာအရာကို ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္အမွန္ျဖစ္ သည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ မိမိအတြက္အမႈေဆာင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ျပင္းျပ ေသာစိတ္ကိုအလိုရွိေတာ္မူ၏။
 သင္ဆႏၵရွိေသာအလုပ္ကို ဘုရားသခင္ဖိတ္ေခၚေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ ေစသည္ဟု ေတြ႕ျုကံခံစားရဖူးပါသလား။

တနလၤာ ေအာက္တိုဘာ ၁၄

 ပုေရာဖက္ျုပခ်က္အခ်ိန္အတိုင္းအတာ

 ယခုသံုးလပတ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးသင္ခန္းစာတြင္ ေဇ႐ုဗေဗလကို ဘုရားရွင္မည္သို႔ေခၚဖိတ္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း ေလ့လာခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ (ဘီစိ ၅၃၈) ႏွင့္ ဧဇရ (ဘီစီ ၄၅၇)၊ အထူးအမႈေတာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယသင္ခန္းစာမွာ ေနဟမိကိုဘုရားရွင္ေခၚဖိတ္ေစခိုင္းျခင္း အေၾကာင္း ေလ့လာရျပန္သည္။ (ဘီစီ ၄၄၄) ေခၚဖိတ္ေတာ္မူျခင္းအားလံုး သည္ ဘုရားရွင္၏ျုကိတင္သိျမင္ေတာ္မူေသာဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ ေခၚဖိတ္ေစခိုင္း ျခင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာျပရမည္ဆိုလွ်င္ ေဇ႐ုဗေဗလကို ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) အဆံုး ပုေရာဖက္ျုပအခ်ိန္အတိုင္း ေယရမိျုကိတင္ေဟာထားေသာ ပုေရာဖက္စကားျပည့္စံုရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
 ဧဇရသည္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သည့္ႏွစ္၌ေခၚဖိတ္ခံရပါ သနည္း။ ရွင္ဘုရင္အာေတေဇရဇ္မင္းႀကီးအမိန္႔ေတာ္ထုတ္ေသာႏွစ္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ တည္းက်ေရာက္သည္။ ပုေရာဖက္ျုပခ်က္၌ မည္သည့္ထူးျခားခ်က္မ်ိဳး ထိုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သနည္း။ ဒံေယလ ၉း၂၄-၂၇ ကိုဖတ္ပါ။
 ဒံ ၉း၂၅ ၏ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ‘ထိုသို႔ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကိုတစ္ဖန္တည္ေထာင္ ျုပစုေစျခင္းငွာ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ႏွစ္မွစ၍ ခရစ္ေတာ္သခင္၏လက္ထက္တိုင္ ေအာင္ ခုနစ္သီတင္းႏွင့္ (၆၂) သီတင္းၾကာလိမ့္မည္။’ ေနာက္တစ္ခါပုေရာဖက္ ျုပေသာသီတင္းပတ္၏ေနာက္ဆံုးသီတင္းပတ္ကို အခန္းငယ္ (၂၇) ၌ထပ္မံ ေဖာ္ျပသည္။ တစ္သီတင္းမွာ ရက္ (၇) ခုနစ္ရက္ျဖင့္သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ပုေရာဖက္၏သီတင္းတစ္ပတ္ (တစ္သီတင္း) သည္ ခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္ညီမွ်ျပန္သည္။ (ေတာ ၁၄း၃၄။ ေယဇေက် ၄း၅၊၆။) သို႔ပါေသာ ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါအဆိုပါပုေရာဖက္ျုပထားေသာသီတင္းခုနစ္ဆယ္ (၇၀) သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၉၀) ႏွင့္ညီမွ်ေပသည္။ ေျဖဆိုရန္ရွိေနေသာပုစၦာအေမးမွာ သီတင္း ခုနစ္ဆယ္သည္ မည္သည့္ႏွစ္၊ မည္သည့္အခ်ိန္၌ အစျုပပါသနည္း။ က်မ္းခ်က္အရ၊ ယင္းအခ်ိန္မွာ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ေစ ဟု အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေသာႏွစ္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။
 ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ အမိန္႔စာ (၃) ႀကိမ္ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။ ကု႐ုမင္းႀကီး၊ ဒါရိမင္းႀကီးႏွင့္အာေတေဇရဇ္မင္းႀကီးတို႔ ယုဒျပည္ ကိုျပန္လည္ထူေထာင္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အာေတေဇရဇ္မင္းႀကီးအမိန္႔တြင္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ႀကီးအတြက္ႏွင့္ ထိုအမိန္႔စာ ၌သာ ဘုရားရွင္ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျုပေၾကာင္း သိရသည္။ (ဧဇရ ၇း၂၇၊၂၈)။
 သီတင္းခုနစ္ဆယ္ (၇၀) ၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ပုေရာဖက္ျုပထား သည့္အတိုင္း ဘီစီ ၄၅၇ မွစတင္ေရတြက္ရသည္။ အာေတေဇရဇ္မင္း (၁) နန္းစံသတၲမႏွစ္တြင္ျဖစ္သည္ဟု ဧဇရ ၇း၇-၂၆ အရ သိရွိရသည္။ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေသာအခ်က္မ်ားကိုေလ့လာရာ၌ ဘီစီ ၄၅၇ သည္ ႏွစ္ေပါင္း (ရက္ေပါင္း) ၂၃၀ဝ ပုေရာဖက္ျုပထားခ်က္၏စတင္ခ်ိန္ျဖစ္ျပန္သည္။ ဒံ၊ ၈း၁၄ (နက္ျဖန္ေန႔သင္ခန္းစာမွအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါ။) ငွင္းအမိန္႔ စာသည္ ပုေရာဖက္ျုပခ်က္ႏွစ္ရပ္လံုး၏စတင္အစျုပခ်ိန္ကို သတ္မွတ္လိုက္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သီတင္း (၇၀) သည္ ေအဒီ ၃၄ ၌အဆံုးသတ္သြား သည္။ ဧဝံေဂလိသတင္းကို တစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ားထံေဟာေျပာျဖန္႔ခ်ိေသာ အခ်ိန္ကိုဆိုပါသည္။ (ေရွးဦးအသင္းေတာ္ကိုႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္အတူ သေတဖန္၏မာတုရေသျခင္းျဖင့္ အမွတ္အသားျုပသည္။) သီတင္းမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးသီတင္း၏အလယ္သည္ ေအဒီ ၃၁ ပင္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ၌အေသခံေတာ္မူေသာႏွစ္ပင္ျဖစ္သည္။
 ဒံ ၉း၂၄-၂၇ ၏ပုေရာဖက္ျုပခ်က္ကို ျပန္လည္ေလ့လာပါ။ မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ေယ႐ႈရွင္၏အမႈေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအံ့ဩဖြယ္အမႈ သည္ မည္သို႔ျဖစ္သနည္း။ ထိုသို႔ေသာပုေရာဖက္ျုပခ်က္မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို မည္သို႔သာ၍ခိုင္ခံ့ေစသနည္း။

 အဂၤါ ေအာက္တိုဘာ ၁၅

 သီတင္း (၇၀) ႏွင့္ရက္ေပါင္း ၂၃၀ဝ

 ‘ဆံုးျဖတ္ျခင္း’ ဆိုေသာေဝါဟာရကို ဒံ ၉း၂၄ ၌ေတြ႕ရသည္မွာ ‘သီတင္းခုနစ္ဆယ္ကိုဆံုးျဖတ္ျခင္း’ တိုက္႐ိုက္အနက္ျပန္ဆိုေသာ္ ‘သီတင္း ခုနစ္ဆယ္ကိုသီးသန္႔ထားသည္’ ဆံုးျဖတ္ျခင္းဟု ေဝါဟာရစကားကိုအသံုးျုပ ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာ၌ အျခားအျခားေနရာမ်ားတြင္ ထိုသို႔အသံုးမျုပ ေခ်။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏စာေပ၌ ရွည္လ်ားေသာအရာတစ္ခုကိုျဖတ္ေတာက္သည္ ဟု အဓိပၸါယ္ဆိုထားသည္။ ဒံ (၈) ၌ေဖာ္ျပေသာ ရက္ေပါင္း ၂၃၀ဝ ပုေရာဖက္စကားသည္ ထိုအခန္းႀကီး (၈) ၌အစျုပမွတ္ယူျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ ေနာက္ဆက္တြဲလာေသာအခန္းႀကီး (၉) တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၉၀ ကို ‘ဆံုးျဖတ္သည္’ သို႔မဟုတ္ ‘ျဖတ္ေတာက္သည္’ ဟုေဖာ္ျပရာ၌၊ ထိုျဖတ္ေတာက္ ေသာအခ်ိန္သည္ ရက္ေပါင္း ၂၃၀ဝ ပုေရာဖက္ျုပထားေသာအခ်ိန္အထဲမွပင္ ျဖစ္ရမည္ဟု အထက္တြင္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ က်န္ရွိေသာအခ်ိန္မ်ားကို ‘ျဖတ္ေတာက္’ ရန္ အျခားရွည္လ်ားေသာအခ်ိန္ပုေရာဖက္ျုပထားေသာအခ်က္ ရွိပါသလား။
 ဒံ (၈) ကိုဖတ္ပါ။ ရွင္းလင္းခ်က္မရွိေသာ႐ူပါ႐ံု၏အပိုင္းသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ခဲ့ပါသနည္း။
 ဒံ ၉း၂၄-၂၇ မွ သီတင္း (၇၀) ပုေရာဖက္ျုပခ်က္ႏွင့္ ဒံ ၈း၁၄ မွ ညဦးႏွင့္နံနက္ ၂၃၀ဝ ပုေရာဖက္ျုပခ်က္တို႔ဆက္စပ္ပံုအဘယ္ေၾကာင့္ မ်ားစြာသက္ဆိုင္ေနသနည္း။ (၁) ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပုေရာဖက္ျုပခ်က္ျဖစ္သည္။ (၂) ‘ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္’ ႏွင့္ ‘နားလည္ရ ေသာအခြင့္’ ဟုစကားစုႏွစ္ရပ္သည္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ (၃) ပုေရာဖက္ျုပ စကားႏွစ္ရပ္၏အနက္ကိုေဖာ္ျပသူမွာ ဂါေျဗလပင္ျဖစ္သည္။ (ဒံ ၈း၁၆ ႏွင့္ ၉း၂၁)။ (၄) ညဦးႏွင့္နံနက္ ၂၃၀ဝ အေၾကာင္းကို ဒံ (၈) ၌ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းမျုပလုပ္ပါ။ (တစ္ခါတစ္ရံ ‘ရက္’ ဟုဘာသာျပန္ ထားသည္။) ဒံ ၈း၁၄။ (၅) ဒံေယလ (၈) တြင္ ဗ်ာဒိတ္႐ူပါ႐ံုႏွင့္အဓိပၸါယ္ တခ်ိဳ႕တဝက္ကိုေဖာ္ျပသည္။ ဒံ (၉) တြင္မူ အနက္ျပန္ျခင္းသက္သက္ျဖင့္ ေဖာ္ျပၿပီး၊ ဒံ (၈) မွမေဖာ္ျပေသာအနက္အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည့္ ဒံ ၈း၁၄ ၏ ၂၃၀ဝ ရက္အေၾကာင္း ဒံေယလကိုယ္တိုင္နားမလည္ခဲ့သည့္ ဗ်ာဒိတ္႐ူပါ႐ံု ၏အနက္ကိုေဖာ္ျပေပးသည္။ (ဒံ ၈း၂၇)။
 ဒံေယလက်မ္းမွေဟာထားေသာပုေရာဖက္ျုပခ်က္မွ ေပ်ာက္ဆံုးေန သည့္ကြင္းဆက္ကို ဧဇရမွတ္စာမွ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ျပန္၍ျဖည့္စြက္ေပး သည္။ ရာဇဝင္အရ၊ ပုေရာဖက္ျုပထားေသာအခ်ိန္သည္ ျပန္လည္ေရတြက္ ေသာအခါ သခင္ခရစ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ကိုယ္စား ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္မႈကို ေရးမွတ္ရေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။
 သီတင္း (၇၀) ႏွင့္ရက္ေပါင္း ၂၃၀ဝ အေၾကာင္းေရးဆြဲထားေသာ ပံုကားခ်ပ္ကိုျပေပးပါ။

ဗုဒၶဟူး ေအာက္တိုဘာ ၁၆

 ဘုရားသခင္၏ေရြးခ်ယ္ျခင္း

 ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုဘုရားသခင္ေရြးခ်ယ္သည္၊ ေရြးေကာက္ပါသည္ဟူေသာ စကားအဆိုမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ လူမ်ားစြာတို႔၏အေတြးအေခၚ၌ ေရြးခ်ယ္ ေရြးေကာက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိပၸါယ္အနက္၊ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီခံယူ ေတြးေခၚၾကသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သမၼာက်မ္းစာမွ ထိုေရြးေကာက္ေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူျခင္းကို မည္သို႔ေဖာ္ျပပါသနည္း။
 ေရာမ ၈း၂၈၊၂၉ ကိုဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ေခၚဖိတ္ေတာ္မူသည္ဟူ ေသာစကားသည္ အဓိပၸါယ္အနက္မည္သို႔ရွိပါသနည္း။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုေရြးခ်ယ္ ေရြးေကာက္ပါသည္ဟူေသာစကားအဓိပၸါယ္အနက္ မည္သို႔ရွိပါသနည္း။
 အထူးသျဖင့္ဆိုလိုခ်က္မွာ လူသားမ်ားအားလံုး သားေတာ္ဘုရား၏ ႐ုပ္လံုးသဏၭာန္ႏွင့္တူညီရန္ ဘုရားရွင္ျုကိတင္ပံုစံခ်ထားပါသည္။ ျုကိတင္ ပံုစံခ်မႈဆိုင္ရာအၾကံေတာ္မွာ ဤသူသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံဝင္စားရမည္၊ ဤသူသည္ ပ်က္စီးျခင္းငရဲသို႔သြားရမည္ဟု ျုကိတင္ပံုစံခ်ျခင္းမ်ိဳး လံုးဝ (လံုးဝ) မဟုတ္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူသားမ်ား မည္သည့္အရာတစ္ခုေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိရဆိုသည့္သေဘာမ်ိဳးလည္း လံုးဝ (လံုးဝ) မဟုတ္ပါ။ တစ္နည္းဆိုရ ေသာ္၊ ေရြးခ်ယ္ေရြးေကာက္ျခင္းကိစၥသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာေနထိုင္ မႈကို ေျပာင္းလဲျုပျပင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္သက္သက္သာျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသက္တာကို ေျပာင္းလဲျုပျပင္ၿပီး၊ သားေတာ္ဘုရား၏႐ုပ္လံုးသဏၭာန္ေတာ္ ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ထင္ရွားေစရမည္အေၾကာင္းသက္သက္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲ ျခင္းအသက္တာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွကတိေတာ္မ်ား ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။ (ေရာမ ၈း၃၀)။ ရွင္ေပါလုကိုယ္တိုင္ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္၏။ ေခၚေတာ္မူေသာသူမ်ားကိုလည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစေတာ္မူ၏။ (ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုေျဖာင့္မတ္ေစသည္။) ထိုသို႔တည္ေစေသာသူကို ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္ မူ၏။ (သန္႔ရွင္းေစျခင္း။) သို႔ပါ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ျုကိးစား ေျပာင္းလဲရန္ ဘုရားရွင္ထားရွိေတာ္မူျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ ဘုရားရွင္သည္ မိမိ၏ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ေျပာင္းလဲျခင္းအသက္တာကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားေပးပါမည္ဟု ကတိ ထားႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္သည္။
 ေရာမ (၉) ကိုဖတ္ပါ။ ဘုရားရွင္၏ေခၚဖိတ္ေတာ္မူျခင္း၊ ေရြးေကာက္ ေတာ္မူျခင္း၏အမ်ိဳးအစားအဆိုပါက်မ္းခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားပါသလား။
 ေရာမဩဝါဒစာအခန္းႀကီး (၉) တြင္ ရွင္ေပါလုသည္ ဘုရားရွင္ အထူးေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးျခင္းအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးကိုေရြးေကာက္ရာမွာ ကမၻာေပၚရွိလူသားမ်ားအားလံုး ထာဝရဘုရားရွင္၏အေၾကာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာသတင္းေကာင္းကို သယ္ေဆာင္ သြားရန္ ေရြးေကာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စကားစုျဖစ္ေသာ ‘ထိုသို႔ႏွင့္အညီ ယာကုပ္ ကိုငါခ်စ္၏။ ဧေသာကိုမုန္း၏ဟု က်မ္းစာလာသတည္း’ (ေရာမ ၉း၁၃)။ ထိုက်မ္းမွာ ညီအစ္ကိုအရင္းအခ်ာပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္မွခြဲျခား ခ်စ္ေတာ္မူတတ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာနားလည္ေလ့ရွိၾကသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ပါ ေစ၊ ထိုစကားစု၌ပင္ ရွင္ေပါလုမွအတည္ျုပေရးသားထားသည္၌ ယာကုပ္ကို ဘုရားရွင္ေရြးခ်ယ္၏။ ဧေသာကိုမေရြးဟု ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ယာကုပ္ကို ေရြးေကာက္ေရြးခ်ယ္ရျခင္းအေၾကာင္း အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ရွိသနည္း။ ဣသေရလလူမ်ိဳးႀကီး၏ဖခင္ျဖစ္လာရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေရြးခ်ယ္၊ ေရြးေကာက္ျခင္း၌ ဘုရားရွင္ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားသတ္မွတ္ထားသည္။ ပထမအခ်က္ အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေယာက္စီအေယာက္တိုင္း တစ္ဦး မက်န္လူသားအားလံုးကို ကယ္တင္ျခင္းရေစျခင္းအလို႔ငွာ ေျပာင္းလဲျုပျပင္ၾက ၿပီး၊ ေယ႐ႈရွင္၏႐ုပ္လံုးသဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္တူေသာအသက္တာမ်ိဳးရွိရန္ အလို ရွိေတာ္မူသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အထူးတာဝန္ ထမ္းရြက္ေစရန္ အထူးပုဂိၢဳလ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ေရြးေကာက္ေတာ္မူတတ္သည္။
 သင္သည္ ထာဝရအသက္ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အလိုငွာ ဘုရားသခင္ ျုကိတင္ပံုစံခ်ထားႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း ရဲရင့္ေသာသတၲိျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သား သားသိထားသင့္ပါသလား။ ထိုသို႔မဟုတ္ျပန္လွ်င္ သင္သည္ အေကာင္းကို ေရြးသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးေသာအမႈကိုေရြးခ်ယ္ျုပလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ဘုရားရွင္ပံုစံခ် ေပးထားသည့္ ကယ္တင္ျခင္းေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေတာ့ ပါဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ႏိုင္ပါသလား။

 ၾကာသပေတး ေအာက္တိုဘာ ၁၇

 ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏တာဝန္ဝတၲရား

 ဘုရားရွင္ေခၚဖိတ္ေတာ္မူျခင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ခံရပါမူ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌ လြတ္လပ္ေသာေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေနပါသည္။ လက္ခံႏိုင္မည္လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျငင္းဆန္မည္လား။ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပါ။ လက္ခံလိုက လက္ခံႏိုင္သည္။ ျငင္းဆန္လိုက ျငင္းဆန္ခြင့္ရွိေနေသာ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည္ အတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ေပးသနားေတာ္မူသည့္ကယ္တင္ျခင္းကို ရယူလိုက ယူႏိုင္ ၿပီး၊ ဆႏၵမရွိက မယူဘဲႏွင့္ျငင္းဆန္ႏိုင္သည္။ အ႐ိုက္အရာတစ္ခုအေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုထားရွိေပးႏိုင္သည္။ ‘သို႔ေသာ္’ ခ်ထားေပး ေသာအရာကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ေလွ်ာက္ရန္လိုပါေသးသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိအတြက္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အထူးတလည္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အလိုေတာ္ရွိေတာ္ မူသည္။ သူႏွင့္တူညီေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုေခၚဖိတ္၏။ အထူးတာဝန္တစ္ရပ္ ကိုေပးအပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚေတာ္မူျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ကယ္တင္ျခင္းကို စီစဥ္ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ဖိတ္ေခၚေတာ္မူျခင္းကို လက္ခံ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ေပးေသာကယ္တင္ျခင္းကို အမွန္တကယ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသက္တာပံုစံ၌ ျပသေပၚလြင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။
 ေရွာလုမင္းႀကီးသည္ ရွင္ဘုရင္ရာထူးအပ္ႏွင္းခံခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္း မလွ၍သာ ေရွာလုကိုယ္တိုင္မွ မိမိ၏စိတ္ႏွလံုးကို ဘုရားရွင္အားအျပည့္အဝ အပ္ႏွံျခင္းမျုပခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင္ေခၚဖိတ္ေတာ္မူ၍ အမႈတစ္ခုကိုအပ္ႏွင္းျခင္း ခံရေသာသူျဖစ္ရသည္ႏွင့္ ထိုပုဂိၢဳလ္သည္ ဘုရားရွင္ကိုေပြ႕ဖက္ၿပီးအတူအျမဲရွိ ေနသည့္အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေနသည္မဟုတ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏လြတ္လပ္ေသာဆႏၵ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ေနပါသည္။ ဘုရားရွင္ ၏ပို႔ေဆာင္ျခင္းကိုလိုက္နာျခင္းမရွိလွ်င္ အရာရာတိုင္းအရာအားလံုးကို ဆံုး႐ံႈး သြားရမည္။
 ထြက္ ၃၊၄ ကိုဖတ္ပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုဘုရားရွင္ေခၚေတာ္ မူ၍ တာဝန္ေပးျခင္းျုပေသာအခါ၊ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္လာသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို သြန္သင္ပါသနည္း။
 ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေစာဒကတက္ကာ ျပန္လည္၍ေမးခြန္းေမးစရာမလို၊ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိကဲ့သို႔ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ေသာသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ေမာေရွကဲ့သို႔ အတြန္႔တက္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ ဆင္ေျခဆင္လက္ျုပႏိုင္ သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ေမာေရွသြားခဲ့သည္။ ေရွာင္ေျပးရန္လံုးဝမျုကိးစားခဲ့ပါ။ သူသည္ အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုကိုျပၿပီး ဆင္ေျခဆင္လက္ျုပသည္။ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေသာသူမဟုတ္၊ ျပည့္စံုေသာသူမဟုတ္၊ ဘာတစ္ခုမွ်တတ္သူမဟုတ္၊ အေရးပါေသာရာထူးလည္းမရွိ။ ထိုေၾကာင့္ ဖာေရာမင္းအေနျဖင့္ သူ၏စကား ကိုအဖက္လုပ္နားေထာင္မည္လား။ ယုဒလူမ်ားသူ႔ကိုမယံုသကၤာျဖစ္ၿပီး၊ သူ၏ စကားကိုမယံုၾကည္မွာကိုလည္းစိုးရိမ္၏။ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုး အလဟႆ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ထပ္ဆင့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ သူသည္ မိမိကိုယ္ကို အရည္အခ်င္းမမီဟု ဆင္ေျခေပးသည္။ ‘အိုဘုရားရွင္၊ အကြ်ႏု္ပ္သည္ ႏႈတ္သတၲိမရွိပါ။ ႏႈတ္ေလးေသာသူ၊ စကားေႏွးေႏွးေျပာတတ္ေသာသူျဖစ္ပါ ၏’ (ထြက္ ၄း၁၀)။ လိုအပ္ေသာတတ္ကြ်မ္းမႈမရွိ။ ေနာက္ဆံုး၌ အျခား သူတစ္ဦးကိုသာေစလႊတ္ရန္ ဘုရားရွင္ကိုျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေမာေရွ ၏အေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဖတ္ရသည္ႏွင့္ သူ၌အားနည္းခ်က္ရွိေသာ္လည္း အားအင္ျပည့္ဝေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ေမာေရွေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ လာခဲ့သည္။ သူသည္ တာဝန္ကိုသစၥာရွိရွိလုပ္ေဆာင္သူျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ ေခၚဖိတ္ေတာ္မူသည္ႏွင့္ ဦးလည္မသုန္၊ သစၥာရွိရွိမိမိ၏တာဝန္ကို ရဲရဲေတာက္ ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။
 ဘုရားရွင္မွကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုေစခိုင္းေၾကာင္းသိရေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မၾကာခဏဆင္ေျခေပးေရွာင္ဖယ္တတ္ပါသလား။

 ေသာၾကာ ေအာက္တိုဘာ ၁၈

 ထပ္ဆင့္ေလ့လာရန္

 ပုေရာဖက္ႏွင့္ဘုရင္မ်ားစာအုပ္၌ စာမ်က္ႏွာ ၆၉၇-၆၉၉ ကိုေသခ်ာ စြာဖတ္ပါ။ သီတင္း (၇၀) ၏ပုေရာဖက္ျုပခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုလာပံုအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။
 ‘ခရစ္ေတာ္လာမည့္အခ်ိန္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘိသိက္ ခံမည့္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏အေသခံျခင္း၊ ဧဝံေဂလိသတင္း တစ္ပါး အမ်ိဳးသားထံပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျခင္း စသည္စသည္အေၾကာင္းမ်ားသည္ တိက်ေသာ အခ်ိန္အခါျဖင့္ၫႊန္ျပခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ပုေရာဖက္ျုပစကားကိုနားလည္ ႏိုင္ရန္အခြင့္၊ ေယ႐ႈရွင္၏အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း၏ျပည့္စံုလာေသာအခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္အခြင့္ေကာင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ရွင္သည္ မိမိ၏တပည့္ေတာ္ မ်ားကို ပုေရာဖက္ျုပခ်က္ႏွင့္ဆိုင္ေသာေရးသားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရန္တိုက္တြန္း အားေပးခဲ့သည္။ ပုေရာဖက္ဒံေယလအနာဂတၲိ၌ အခ်ိန္ႏွင့္ဆိုင္ေသာပုေရာဖက္ ျုပခ်က္သည္ အေရးပါလွသည္။ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း ‘က်မ္းစာကိုၾကည့္ေသာ သူသည္ နားလည္ပါေစ’ (မႆဲ ၂၄း၁၅)။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ေနာက္ တပည့္ေတာ္တို႔ကိုရွင္းလင္းျြမက္ၾကားေသာစကားတြင္ ‘ပုေရာဖက္ တို႔၏က်မ္းစာမ်ား’ ‘ကိုယ္ေတာ္ကိုရည္မွတ္၍ေရးထားသမွ်ေသာက်မ္းခ်က္’ လုကာ ၂၄း၂၇။ ကယ္တင္ရွင္သည္ ပုေရာဖက္၏စကားအလံုးစံုကို ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ‘သူတို႔အထဲ၌ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္၊ ခရစ္ေတာ္ ခံေတာ္မူရေသာဆင္းရဲကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲခံၿပီးမွဝင္စားေတာ္မူရေသာ ဘုန္းစည္းစိမ္ကိုလည္းေကာင္း ေျပာဆိုထားသည္’ (၁ေပ ၁း၁၁)။ Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 234.
 -ဝ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *