စစ္ေဆးျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းႏွင့္စာရင္းမ်ား l9

သင္ခန္းစာ (၉)

 စစ္ေဆးျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းႏွင့္စာရင္းမ်ား

 ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ – ၂၉

 ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ 
 ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ဧဇရ ၁း၉-၁၁။ ဒံ ၁း၁၊၂။ ဒံ ၅။ တရားေဟာ ၃၀း၁-၆။ ဧဇရ ၈း၁-၂၃။ ေနဟမိ ၁၁း၁၊၂။ ၁၂း၁-၂၆။
 အလြတ္က်မ္းခ်က္
 ‘ညီအစ္ကိုမႉးမတ္တို႔၌မွီဝဲလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ကြ်န္ေမာေရွ အားျဖင့္ထားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏တရားေတာ္အတိုင္းက်င့္ပါ မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါတို႔အရွင္ထာဝရဘုရား၏ပညတ္ေတာ္မ်ား စီရင္ထံုးဖြဲ႕ေတာ္မူခ်က္ရွိသမွ်တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ပါမည္’ (ေနဟမိ ၁၀း၂၉)။
 ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သားစဥ္ေျမးဆက္ဆင္းသက္သည့္ နာမည္စာရင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္မွ ထိုသို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတြင္းထည့္သြင္းထားျခင္းမွာ အေၾကာင္းရင္းရွိ၏။ သမၼာ က်မ္းစာမွေဖာ္ျပေသာ ထာဝရဘုရားသည္ အေသးစိတ္တိက်ေသာဘုရား ျဖစ္သည္။ ေသးငယ္သည့္ကိစၥအထိ မွတ္သားသတိျုပေသာဘုရားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုဘယ္ေသာအခါမွ် ေမ့ေလ်ာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို အာမခံထားပါသည္။
 အနည္းငယ္မွ်သာေဖာ္ျပထားေသာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္စာရင္းကို ၾကည့္လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏မိသားစုအေၾကာင္းကိုေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အေရးမပါေသာအေသးအဖြဲ႕ကိစၥကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဂ႐ုျုပေတာ္ မူေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ရသည္။ ေယ႐ႈရွင္မိန္႔ေတာ္မူခ်က္၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ယံ၌ပ်ံသန္းေသာ စာကေလးတစ္ေကာင္ကိုပင္ ဂ႐ုစိုက္ေတာ္မူ၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆံပင္ခ်ည္တစ္ပင္တိုင္းကိုလည္း ေရတြက္ေတာ္ မူ၏။ ‘စာငွက္ငါးေကာင္ကို အသရိႏွစ္ျပားအဖိုးႏွင့္ဝယ္ရသည္မဟုတ္ေလာ။ ထိုစာငွက္တစ္ေကာင္ကိုမွ် ဘုရားရွင္ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မမူ။ သင္တို႔ဆံပင္သည္ လည္း အကုန္အစဥ္ေရတြက္လ်က္ရွိ၏။ ထိုေၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ သင္တို႔သည္ စာငွက္အမ်ားတို႔ထက္သာ၍ျမတ္ၾက၏’ (လုကာ ၁၂း၆၊၇)။ ထိုမွ်ေလာက္အေသးစိတ္ကို ဂ႐ုထားေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔ကိုလည္းဂ႐ုထားေတာ္မူေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ရမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ခံရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲျပႆနာအေသးစိတ္ကိုလည္း ဘုရားရွင္သိေတာ္မူသည္။
 သို႔ျဖစ္လွ်င္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ၊ ဘုရားရွင္ကိုကိုးစားယံုၾကည္ရန္လို သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသက္တာတစ္ခုလံုးကို ဘုရားရွင္ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ၾကည့္႐ႈ ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာစိတ္ခ်ႏိုင္ရမည္။ ထိုသို႔သိရွိရ၍ စိတ္ေက်နပ္ ျခင္းျဖစ္ေသာအခါ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ဘက္စံုေထာင့္စံုမွအေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုေၾကာင္းကို သြန္သင္ထားပါသည္။
 တနဂၤေႏြ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄
 သမိုင္းရာဇဝင္၏ထာဝရဘုရား
 ဧဇရ ၁း၉-၁၁ ႏွင့္ ဒံ ၁း၁၊၂ ကိုဖတ္ပါ။ ဧဇရအသံုးျုပရည္ၫႊန္း ေသာစကားကိုနားလည္ရန္ ဒံေယလအနာဂတၲိက်မ္းမွ က်မ္းခ်က္မ်ားက မည္သို႔ကူညီရွင္းလင္းထားသနည္း။
 မွတ္သားရန္မွာ ဧဇရသည္ အေသးစိတ္ေပးထားျခင္းခံရေသာ အေၾကာင္းအရာကို ဒံေယလ၌႐ုပ္ပံုလႊာႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ တင္ဆက္ထားသည္။ တစ္ျုပိင္တည္း ႏွစ္ဦးလံုး၏မွတ္ခ်က္ျုပသည့္အခ်က္မွာ ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလံုးကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္းျဖစ္သည္။
 ‘တိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ရာဇဝင္သမိုင္းမ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္အခါ၌ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔ကိုစကားေျပာေနသည္။ တိုင္းႏိုင္ငံတိုင္းျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္သည္ အၾကံအစည္ေတာ္ထားရွိေပးၿပီးသားျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ လူသားမ်ားႏွင့္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားကို ဘုရားသခင္စမ္းသပ္ ေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မိမိေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ မိမိ၏လမ္းဆံုးေရာက္ရွိသြားလိမ့္ မည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္အားလံုးကိုျပည့္စံုေစရန္ ဘုရားသခင္သည္ အုပ္စိုးမႈျုပ ေနပါသည္။’ Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 536.
 ဒံ၊ ၅ ကိုဖတ္ပါ။ ေဗလရွာဇာမင္းႀကီးအေပၚက်ေရာက္ေသာ တရား စီရင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဤက်မ္းခ်က္က မည္သို႔သြန္သင္ထားသနည္း။
 ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံသည္ ဘီစီ ၅၃၉၊ ေအာက္တိုဘာလ၌ မီဒိုပါရွန္ဘုရင္ ကု႐ုမင္း၏စစ္တပ္မွ ေခ်မႈန္းက်႐ံႈးသြားေစသည္။ ေဗလရွာဇာသည္ မိမိ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အလြဲသံုးခဲ့သည္။ စည္းစိမ္ယစ္မူးသည္၊ ေက်ာ္ၾကားခ်င္သည္။ ႐ိုင္းစိုင္းစြာျဖင့္ စားပြဲေသာက္ပြဲတစ္ခုကိုျုပလုပ္ေသာညမွာပင္ အသတ္ခံရၿပီး၊ ဗာဗုလုန္အင္ပါယာလည္း အဆံုးသတ္သြားရသည္။ နန္းေတာ္၏နံရံထက္၌ ဘုရားရွင္မွစာတစ္ေၾကာင္းေရးသားေပးလိုက္သည္။ ေရးသားခ်က္မွာ မင္းႀကီး ၏ေန႔ရက္ကိုေရတြက္ရာ အဆံုးသတ္ေသာအခ်ိန္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္း၏သင္ခန္းစာယူဖြယ္အေၾကာင္းမ်ားကို သူၾကားသိခဲ့ရသည့္ တိုင္၊ ထိုသင္ခန္းစာကိုမသင္ယူခဲ့။ ဘုရားသခင္၏သတိေပးျခင္းႏွင့္သြန္သင္ခ်က္ ကိုမလိုက္နာတိုင္း အလြန္ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာဆံုး႐ံႈးမႈကိုသာ ရရွိခံစား သြားရသည္။
 ပုေရာဖက္ဒံေယလအျမဲရွိေနေသာ္လည္း ရွင္ဘုရင္အေနျဖင့္ ဂ႐ုမစိုက္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသက္တာ၌ ဘုရားရွင္မပါရွိ၍ ဘုရားရွင္ ၏သန္႔ရွင္းျခင္းကိုလက္လြတ္လိုက္ရေသာအခါမ်ိဳးတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေလွ်ာက္လွမ္း ေနေသာလမ္းမွ ႐ႈပ္ေထြးျခင္းမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ မိုးေမွာင္က်မႈမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ျုကံရၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ေသဆံုးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
 ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္း၏အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဒံေယလသည္ ‘အရွင္သားေတာ္ေဗလရွာဇာ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုအမႈအရာ အလံုးစံုတို႔ကိုသိေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးကိုမႏွိမ့္ခ်ဘဲ’ (ဒံ ၅း၂၂)။ ေဗလရွာဇာ မင္း၏အမွားမ်ိဳး ကြ်ႏု္ပ္တို႔မလုပ္မိေစရန္ မည္သို႔သတိႀကီးစြာထားရမည္နည္း။ ကပ္တိုင္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုဘုရားရွင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းအျမဲရွိရန္ သတိေပးေနပါသလား။
တနလၤာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅
 သူတို႔၏ျုမိ႕မ်ားထဲတြင္
 ဧဇရမွတ္စာ (၂) ႏွင့္ ေနဟမိမွတ္စာ (၇) ကိုဖတ္ပါ။ သင္မည္သို႔ သတိျုပမိသနည္း။
 ဧဇရ (၂) သည္ ဗာဗုလုန္၏ဖမ္းဆီးျခင္းခံသြားရၿပီး၊ ျပည္ေတာ္ျပန္ သူမ်ားစာရင္း၌ ေဇ႐ုဗေဗလႏွင့္ေယာ႐ႈတို႔ေနာက္လိုက္ပါလာသူမ်ားကို စာရင္း ျုပစုေရးသားထားသည္။ ေနဟမိအခန္းႀကီး (၇) ၌ တမင္ရည္ရြယ္ၿပီးျပန္၍ ေရးသားျပန္သည္။ ပ်င္းရိဖြယ္ေကာင္းေသာအမ်ိဳးအမည္နာမည္စာရင္းႀကီးျဖစ္ ေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာအခ်က္ကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေရး မလုပ္ေသာ၊ ဂ႐ုမစိုက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္ဂ႐ုျုပေတာ္ မူသည္။
 ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးႀကီးလည္းၿပီးစီးသြားၿပီ။ သမၼာက်မ္းမွတ္တမ္းျုပလို သည့္အရာမွာလည္း ျပည္ေတာ္ျပန္ပထမအသုတ္လူဦးေရစာရင္းျဖစ္သည္။ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိ၏မ်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္မွေအာင္ျမင္ျခင္းကိုေပး သည့္တိုင္ သူတို႔သည္ ပထမစတင္ခဲ့ေသာအလုပ္ကို လက္စသတ္ႏိုင္ခဲ့ၾက သည္။ တာဝန္ဝတၲရားမ်ား႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ၾကားမွ အတားအဆီးအကာအရံ ေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္မီအလုပ္မၿပီးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတြင္ၿပီးစီးသြားၿပီ။
 ဧဇရႏွင့္ေနဟမိတို႔၏ဦးေဆာင္မႈသည္ ေကာင္းမြန္လွသည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ားတို႔လည္း အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကရသည္။ အဖြဲ႕တိုင္း၌ မိမိတို႔က်ရာတာဝန္ တစ္မ်ိဳးစီကို အခ်ိန္ခြဲၿပီးလုပ္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ရလဒ္အတြက္ အားလံုး ေက်နပ္မႈရွိၾကသည္။
 အစျုပျခင္း (ဧဇရ ၂) ႏွင့္အဆံုးသတ္ျခင္း (ေနဟမိ ၇) သည္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ဗိမာန္ေတာ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းအလုပ္တစ္ခုတည္း သာမကပါ။ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ကိုလည္း ျပန္လည္ၿပီးပံုစံစနစ္တက်တည္ေထာင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။
 ေနဟမိ ၇း၇၃ ကိုဖတ္ပါ။ ဘုရားရွင္၏အလိုေတာ္ကိုၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္သည့္အထိ လုပ္ေဆာင္လိုေသာသူတို႔၏ဆႏၵသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို မည္သို႔သင္ၾကားေပးသနည္း။
 ‘ဣသေရလ၏သား၊ ေျမးမ်ားသည္ သူတို႔၏ျုမိ႕မ်ားအတြင္းေနထိုင္ ၾကၿပီ။
 ျပန္လာခ်ိန္မွ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ အံ့ဩဖြယ္ အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ကိုယ့္ျုမိ႕ကိုယ့္ရြာကိုယ္ပိုင္ေဒသ ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္တြင္ ျုမိ႕ေတာ္ႀကီးဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဗိမာန္ေတာ္ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ပိုင္ဆိုင္ေသာလယ္ယာေျမဟူသမွ် ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ ယခုတြင္ ထိုေနရာ၊ ေဒသ၊ ထိုျုမိ႕၊ ရြာသို႔ျပန္လာၿပီး ျုပျပင္တည္ေဆာက္ရသည္။ အလံုးစံုကိုျုပျပင္ရသည္။ ဗိမာန္ေတာ္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔အတြက္သာမက ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူမ်ား အတြက္ပါ အံ့ဖြယ္အမႈႀကီးျဖစ္သည္။ အရာအားလံုးမွာ ဘုရားရွင္၏အလိုေတာ္ ႏွင့္ကတိေတာ္အတိုင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။
 ယခု၊ သင့္အသက္တာအေျခအ.ေနတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးေန ပါသလား။ သို႔ေသာ္ သင္ဆက္လက္ေက်ာ္လႊားသြားရန္ ဘုရားရွင္ကို ကိုးစား ယံုၾကည္ေနဆဲျဖစ္ပါသလား။
 အဂၤါ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆
 ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားအဘယ္မွာနည္း
 လြန္ခဲ့ေသာရက္မွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေလ့လာရေသာအေၾကာင္းမွာ ပုေရာဖက္ ျုကိတင္ေဟာထားခ်က္အတိုင္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ဗာဗုလုန္မွမိမိတို႔ေနရပ္တိုင္းျပည္ သို႔ ျပန္လာႏိုင္ၾကသည္။ အံ့ဖြယ္အမႈႀကီးပါ။ ေစာဒကတက္ရန္ေမးခြန္းလည္း မရွိပါ။
 သို႔ေသာ္ လူတိုင္း၌ျပႆနာဟူသည္ ရွိစျမဲျဖစ္သည္။ ျပႆနာရွိ သည့္အထဲမွ အႀကီးဆံုးျပႆနာသည္ ဖမ္းသြားခ်ဳပ္ထားျခင္းကိုခံရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ႏုတ္ေဆာင္ေပးမည့္ အံ့ဖြယ္ကတိေတာ္ကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ဘိုးေဘးတို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာျပည္သို႔ ျပန္မလာလိုၾကေတာ့ေခ်။ ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံ၌သာေနရစ္လိုၾကသည္။
 အဘယ္ေၾကာင့္ထိုသို႔ျဖစ္ရပါသနည္း။
 ဧဇရ ၈း၁-၁၅ ကိုဖတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အခန္းငယ္ (၁၅) ကို အထူးအာ႐ံုစိုက္ဖတ္ပါ။ ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈတစ္ခုမည္သို႔ရွိသနည္း။ မိမိတိုင္းျပည္ကိုျပန္လည္ျုပျပင္တည္ေဆာက္လိုသူမ်ားအတြက္ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသနည္း။
 အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုမွာ ဗာဗုလုန္၌ရွိေသာဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ ေသာေလဝိသားတို႔သည္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္သို႔မျပန္လိုၾကပါ။ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ပါလိမ့္မည္။ မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ ထိုႏိုင္ငံတြင္ေမြး၊ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ခံယူခ်က္မွာ ထိုမွ်ပင္ျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္လည္း ကိုယ့္တိုင္းျပည္သို႔ျပန္ရမည့္လမ္းခရီးရွည္ႀကီးႏွင့္ အႏၱရာယ္ အလြန္မ်ားေသာအလုပ္၊ မေရရာေသာဘဝကို ျပန္၍အစျုပရမည္ကို ရင္ေလးေန ၾကသည္။ ဘယ္လိုပင္ျဖစ္ေစ၊ သူတို႔သည္ျပန္လာၾကသည္။ ျပန္လာေသာ အခါ ဗိမာန္ေတာ္၌အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္ ေလဝိအမ်ိဳးသားမ်ားအလံုအေလာက္ ျပန္၍ေခၚလာၾကသည္။ (ၾကာသပေတးေန႔သင္ခန္းစာကိုၾကည့္ပါ။) မည္သည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ိဳးပင္ရွိပါေစ အေရာက္ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။
 ‘ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရေသာျပည္၌ ေနရစ္ခဲ့ေသာဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေဆြးစဥ္မ်ိဳးဆက္၊ ရာစုႏွစ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ဝက္တိုင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ‘နိပူ’ (ၿငစစကမ) ေဒသကိုျပန္လည္တူးေဖာ္ေလ့လာေသာအခါ၊ အာေတေဇရဇ္မင္း အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အခ်ိန္အတြင္း မက္ဆိုပိုေတးမီးယားေဒသတစ္ခြင္၌ ဂ်ဴးသူေဌး မ်ားစြာေနထိုင္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားစြာျုပိင္ဆိုင္ခဲ့ေသာဂ်ဴးမ်ားကို ယုဒျပည္ကို ျပန္ၿပီးျုပိပ်က္ေနသည့္အရာမ်ားကိုျုပျပင္ၾကစို႔ဟု စည္း႐ံုးရေသာ ဧဇရႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ခက္ခဲေသာအလုပ္တာဝန္ျဖစ္ေန၏။ သူတစ္ပါး၏အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကိုသာခံခဲ့ရေသာထိုသူတို႔သည္ ျုပိပ်က္ေနေသာ ညေနရာေဟာင္းကို ျပန္လည္ျုပျပင္ရန္မွာ အလြန္မွပင္ဝန္ေလးပင္ပန္းၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဗာဗုလုန္၌ေနထိုင္ျခင္းထက္ မိမိကိုယ္ပိုင္တိုင္းျပည္၌ေနထိုင္ရန္ ဆႏၵရွိသူအလြန္နည္းပါးၾကသည္။ ထိုသို႔စိတ္ထားမ်ားရွိေနသည့္ၾကားမွ ဧဇရ သည္ မိသားစု ၂၀ဝ၀ ကို ေအးအတူပူအမွ်စိတ္ထားမ်ိဳးျဖင့္ မိမိတို႔၏ျပည္ကို ျပန္လည္ျုပျပင္ရန္စည္း႐ံုးေခၚေဆာင္ေသာအခါ၌ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္။’ The SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 376.
 ‘ငါတို႔သည္ မ်ားျပားေသာဆင္းရဲဒုကၡကိုခံ၍ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံ ေတာ္သို႔ဝင္ရၾကမည္’ (တမန္ ၁၄း၂၂)။ ဘုရားရွင္၏အမႈေတာ္ကို သစၥာ ရွိစြာေဆာင္ရြက္ရန္ဆႏၵရွိေနလွ်င္ စံုစမ္းျခင္းႏွင့္ခက္ခဲမႈအေပါင္း ျပင္းစြာရင္ဆိုင္ ရမည့္အေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုမည္ကဲ့သို႔ေျပာထားသနည္း။
ဗုဒၶဟူး ႏိုဝင္ဘာ ၂၇
 ထာဝရဘုရားေ႐ွ႕ေတာ္၌ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
 တရားေဟာ ၃၀း၁-၆ ကိုဖတ္ပါ။ ေဟျဗဲလူမ်ိဳးမ်ားကို မည္သည့္ ကတိေတာ္ေပးထားသနည္း။ ထိုကတိေတာ္ပင္ အျခားသူမ်ားအတြက္ မည္သို႔ ရရွိႏိုင္မည္နည္း။ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိကဲ့သို႔ပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးလူမ်ား ထိုကတိကိုခံစားခြင့္ ရွိရမည္လား။
 ဧဇရႏွင့္ေနဟမိသည္ ပုေရာဖက္ျုပထားေသာစကားမ်ားကိုသိထား သည္။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏လူမ်ိဳးကို သံု႔ပန္းဘဝမွကယ္ထုတ္ေတာ္မူမည္ ကို သူတို႔သိရွိထားသည္။ ေနဟမိအခန္းႀကီး (၉) တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေတြ႕ရသည္ မွာ သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ရာဇဝင္ကို နားလည္ထားၾကၿပီး၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနရသည္ကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိရွိထားသည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ထာဝရဘုရားရွင္၏က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ေကာင္းစြာ သိထားလ်က္၊ မိမိတို႔၏အျပစ္မ်ားကိုခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ ထားသည္။
 သို႔ျဖင့္ ထာဝရဘုရား၌ကိုးစားလ်က္၊ သံု႔ပန္းဘဝမွေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ထြက္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုကတိေတာ္မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡႏွင့္စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာျုကံရသည့္တိုင္ ယခုကြာတာေလ့လာရသည့္သင္ခန္းစြာမ်ား၌ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ားစြာ သူတို႔ရင္ဆိုင္ရေသာ္လည္း၊ ဘုရားရွင္၏ကတိေတာ္၌ အသက္ရွင္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားၾကသည္။
 ဧဇရ ၈း၁၆-၂၃ ကိုဖတ္ပါ။ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးကိုရင္ဆိုင္ရ သနည္း။ ထိုစိန္ေခၚမႈအေပါင္းကို မည္သို႔တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသနည္း။
 ကတိေတာ္ရွိေနေသာ္လည္း ဧဇရသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာျဖင့္ ခရီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္အႏၱရာယ္အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္းကို သိရွိထားသည္။ သို႔ျဖင့္ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္သာလွ်င္ မိမိတို႔ ၏လမ္းခရီးေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းျဖစ္သည္ကို အသိ စိတ္ျဖင့္နားလည္ထားၾကသည္။ ေ႐ွ႕တြင္အႏၱရာယ္မ်ားစြာဆီးျုကိထားေနေၾကာင္း သိ၍ ရွင္ဘုရင္၏ကာကြယ္ေပးျခင္းအကူအညီကိုရရွိရန္ ဧဇရ၏အေတြးထဲ ဝင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုသို႔ျုပလုပ္ရန္လမ္းကိုေရြးခ်ယ္ ျခင္းမျုပေတာ့ပါ။ ေနဟမိႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ေသာ္ (ေနဟမိ ၂း၉) ေနဟမိသည္ အေစာင့္အေရွာက္မ်ားကိုရရွိခဲ့သည္။ ဧဇရသည္ မိမိအေနျဖင့္ လံုျုခံေရးကို ေတာင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္ကို႐ႈတ္ခ်ရာက်သည္ဟုခံယူ၏။ အေၾကာင္းမွာ ရွင္ဘုရင္ကိုစကားအကုန္ေျပာထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ‘ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ကိုရွာေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ တန္ခိုးေက်းဇူးေတာ္ကိုရလိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတာ္ကိုစြန္႔ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို တန္ခိုးေတာ္ဆီးတား၍၊ အမ်က္ ေတာ္သက္ေရာက္လိမ့္မည္’ (ဧဇရ ၈း၂၂)။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ အလံုးစံုေအာင္ျမင္ျခင္းရရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ သူ၏ေရးသားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (ဧဇရ ၈း၃၁) တြင္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ကာကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ခရီးဆံုးသည္အထိ လံုျုခံမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္းေရးသား ထားသည္။
 အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အရာရာတိုင္း၌ ဘုရားရွင္ကိုကိုးစားယံုၾကည္ ရန္လို၏။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္မႈမရွိ၍၊ အကူအညီေတာင္း ခဲ့ဖူးေသာအခ်ိန္ရွိပါသလား။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ား၌ အကူအညီေတာင္းခံရန္သင့္ ပါသလား။
 ၾကာသပေတး ႏိုဝင္ဘာ ၂၈
 သန္႔ရွင္းေသာျုမိ႕ေတာ္အတြင္းဝယ္
 ေနဟမိ ၁၁း၁-၂ ကိုဖတ္ပါ။ မည္သည့္အရာမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ ေၾကာင္း ေရးသားထားသနည္း။ ပတ္ဝန္းက်င္ျုမိ႕ႀကီးမ်ားတြင္မေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕တြင္သာေနထိုင္ရန္ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ စာေရးတံ (မဲႏိႈက္) ၾကရသနည္း။
 ေနဟမိ (၁၁) ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုမည္သို႔သင္ၾကားေပးထားသနည္း။ ဖမ္းသြား ျခင္းခံရေသာသူမ်ားမွ အသစ္ျပန္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ တြင္ေနထိုင္ရန္ ေနအိမ္လိုအပ္ေနပါသည္။
 ျုမိ႕ႀကီးအတြင္းေနထိုင္သည္ထက္ ျုမိ႕ျပင္ေတာရြာ၌ေနထိုင္ျခင္းသည္ သာ၍လြယ္ကူပါသည္။ ေျမေနရာကိုယ္ပိုင္ရွိၾက၏။ ေရွးမိစဥ္ဖဆက္မွရရွိ ထားေသာအေမြလည္းရွိ၏။ ထိုပိုင္ဆိုင္ထားသမွ်ကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီး ေယ႐ုရွလင္ ျုမိ႕အတြင္းသြားေရာက္ေနထိုင္ရန္မွာ စြန္႔စားမႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ စိတ္ထဲ၌ အေျခအေန၊ အေနအထိုင္ပ်က္စီးသြားမည္ဟု ခံစားၾကရသည္။ ဘဝသစ္ကိုျပန္စရမည္ဟုခံစားရသည္။ ျုမိ႕ျပေနထိုင္ပံုႏွင့္ေတာရြာဓေလ့ေနထိုင္ ပံုသည္လည္း အကြာႀကီးကြာျခားလွသည္။ မသိမကြ်မ္းေသာေျမေနရာေဒသ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္းသည္ ခက္ခဲမႈႏွင့္အျမဲေတြ႕ရတတ္သည္။
 ဧဝံေဂလိတရားပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္အတြက္ ျုမိ႕ႀကီးျပႀကီးအသစ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမည္သို႔ရွိသနည္း။ ျုမိ႕ႀကီးမ်ားအတြင္း အမႈ ေတာ္ေဆာင္ရန္မွာ အခက္အခဲႏွင့္စြန္႔စားမႈကို ရင္ဆိုင္လိုေသာစိတ္ရွိမွသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။
 ‘ကြ်ႏု္ပ္တို႔အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားသည္ ေရာက္သင့္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေသးပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ေနသူမ်ားသည္ အမႈေတာ္ ေအာင္ျမင္လိုသည့္စိတ္မ်ား မႏိုးထမလႈပ္ရွားေသးပါ။ ျုမိ႕ႀကီးအတြင္းေနထိုင္ သူမ်ားကို ကယ္တင္ရွင္ျပန္လည္ျြကလာေတာ့မည့္အေၾကာင္းေျပာရန္တာဝန္ ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔စိုးစဥ္းမွ်သာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စိတ္ေရာကိုယ္ပါ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးျဖင့္ ျုမိ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ လႈပ္ရွားတက္ျြကျခင္းမ်ိဳးကို ကြ်ႏု္ပ္ျမင္ခ်င္ လွသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေသာဝိညာဥ္မ်ားကိုလည္း ခရစ္ေတာ္ရွင္၏ေမတၲာေတာ္ ကို သိေစလိုပါသည္။ Ellen G. White, 7T, p. 40.
 ေနဟမိ ၁၂း၁-၂၆ ၌ အဘယ္ေၾကာင့္ရွည္လ်ားေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္ ႏွင့္ ေလဝိတို႔၏အမည္စာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသနည္း။ ငွင္းအခန္းႀကီးမွာပင္ ဒုတိယပိုင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပခ်က္၌ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးကို ဆက္ကပ္ျခင္းျုပသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေနပါသလား။ (ေနဟမိ ၁၂း၂၇-၄၇)။
 ဘုရားသခင္သည္ ကိစၥမွန္သမွ်ကို မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေျမာက္ရန္ အလိုေတာ္ရွိသည္။ ႀကီးက်ယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား မေအာင္ျမင္မီ လူတို႔သည္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းသေဘာကို အလ်င္ဦးဆံုးထား ရွိရပါမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မိသားစုအႏြယ္မ်ားသည္ ေနဟမိကိုကူညီမႈျုပရာ ၌ ျုမိ႕႐ိုးတည္ေဆာက္စဥ္ အသက္ရွင္ေသာထာဝရဘုရားကိုဝတ္ျုပႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပင္ပပေယာဂမ်ားမဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဗိမာန္ေတာ္၌ဦးေဆာင္ဝတ္ျုပျခင္းျုပၾကသည္။ ျုမိ႕႐ိုးသည္ ျုမိ႕သူျုမိ႕သားမ်ားအတြက္ လံုျုခံမႈကိုေပးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားဝတ္ျုပျခင္းအစီအစဥ္ကို မွန္ကန္စြာျုပလုပ္ေပးျခင္းမရွိပါက၊ ဆံုး႐ံႈးဖြယ္ရာအႏၱရာယ္ႀကီးမွ အဆင္သင့္ေစာင့္ျုကိထားသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူတိုင္းသည္ မိမိက႑ႏွင့္မိမိတို႔တာဝန္ကိုယ္စီထမ္းရြက္ေနရသည္ခ်ည္း ပင္ျဖစ္သည္။
 ေသာၾကာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉
 ထပ္ဆင့္ေလ့လာရန္
 အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္ေရးသားသည့္ “Steps to Christ” စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၇-၆၅မွ “The Test of Discipleship” အေၾကာင္းကိုဖတ္ပါ။
 ‘လူတို႔သည္ ေမတၲာေတာ္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းကိုသိရွိၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္လာလိုၾကသည္။ မိမိတို႔၌ရွိေသာစာရိတၲသည္ မျပည့္စံုေၾကာင္းကို သိရွိခံစားၾကရသည္။ အသက္တာမွအမွားအယြင္းမ်ားကို ဆင္ျခင္မိၾကသည္။ အသစ္ျုပျပင္ေနထိုင္ရန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ ပဲ့ျပင္ျခင္းကိုပင္ သံသယစိတ္ဝင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနေသာအေျခအေနမွာ စိတ္အားငယ္ရန္မလိုဘဲ၊ ေယ႐ႈရွင္၏ေျခေတာ္ရင္းသို႔တိုးဝင္ၿပီး ႏွိမ့္ခ်စြာ ဆက္ကပ္ရန္သာလို၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အားနည္းျခင္းႏွင့္အမွားအယြင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာင္တရရန္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းရန္မလိုပါ။ ရန္သူမ်ားကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကိုႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းေနေသာအခ်ိန္မွာပင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုစြန္႔ ၍မထားပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုမစရန္ မည္သို႔ေသာအခါမွ်ျငင္းပယ္ ျခင္းမျုပပါ။ ခရစ္ေတာ္ရွင္ဘုရားသည္ ထာဝရဘုရား၏လက္ယာဘက္၌ရွိ ေတာ္မူ၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ေ႐ွ႕ေနလိုက္ေပးေသာသူလည္းျဖစ္၏။ သင္၌ ရွိသမွ်ေသာ ပ်က္စီးခဲ့သမွ်ကိုျပန္လည္ျုပျပင္ေပးေနသည္။ သင့္အသက္တာ အတြင္း ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစေသာအျုပအမူမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ ျမင္ခ်င္လွသည္။ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ျခင္းကို ကိုယ္ေတာ္အတြက္ထင္ရွားေစပါ။ သင္သာလွ်င္မိမိကိုယ္ကိုဆက္ကပ္ျခင္းျုပလွ်င္၊ သင့္အတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို စီစဥ္မစေပးၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ျြကလာသည္အထိ သင္၏ေန႔ ရက္မ်ားသည္ လင္းလက္ေနလိမ့္မည္။ စိတ္ႏွလံုးအျပည့္အဝျဖင့္ ဆက္ကပ္ ဆုေတာင္းပါ။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္အား လံုးလံုးလ်ားလ်ားယံုၾကည္ကိုးစားပါ။ မိမိ တို႔ခြန္အားအေပၚအားျုပေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ယံုၾကည္အားကိုးပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ကိုးစားရာအရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း အသက္တာ၌ေပၚလြင္ထင္ရွားလိမ့္မည္။ Ellen G. White, Steps to Christ, p. 64.
 -ဝ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *