မေကာင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ဆံရျခင္း l12

သင္ခန္းစာ (၁၂)

 မေကာင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ဆံရျခင္း

 ဒီဇင္ဘာ ၁၄ – ၂၀

 ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၄ 
 ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁၃း၂၃-၂၅။ တရားေဟာ ၇း၃၊၄။ ၂ေကာ ၆း၁၄။ ဧဇရ ၉ ႏွင့္ ၁၀။ ၁ေကာ ၇း၁၀-၁၇။
 အလြတ္က်မ္းခ်က္
 ‘အိုအကြ်ႏု္ပ္ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သို႔မေမွ်ာ္ၾကည့္ဝံ့။ ရွက္ေၾကာက္၍မ်က္ႏွာနီပါ၏။ အကြ်ႏု္ပ္ဘုရားသခင္၊ အကြ်ႏု္ပ္တို႔ျုပမိ ေသာဒုစ႐ိုက္တို႔သည္ အကြ်ႏု္ပ္တို႔ေခါင္းေပၚမွာ အထပ္ထပ္လႊမ္းမိုး၍၊ ႀကီးစြာေသာအျပစ္သည္ မိုးေကာင္းကင္သို႔မီပါ၏’ (ဧဇရ ၉း၆)။
 ဣသေရလအမ်ိဳးသားခ်င္းမဟုတ္ေသာ ဇာတ္ကြဲျပားေသာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပါင္းသင္းျခင္းကို သာမန္သေဘာထားေသာအခ်ိန္တြင္ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိတို႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးလံုးမွာ ထိုကိစၥကိုအလြန္အေလးထားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔၏ လူမ်ိဳးကို ဘုရားသခင္ႏွင့္နီးကပ္စြာရွိေစလိုေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႐ုပ္တုကိုးကြယ္သူႏွင့္ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ေသာသူမ်ား၏အယူလြဲမွားမႈမ်ား ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပၚမက်ေရာက္ရေစရန္ အျမဲသတိေပးသည္။ လြန္ခဲ့ ေသာအတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ျဖစ္ခဲ့သမွ်ကိုျမင္ၾကရသည့္အတိုင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ ခါနာန္လူမ်ား ျဖန္႔ခ်ိေသာဘာသာတရားမွာ ဗာလႏွင့္အာရွရပ္အပင္တို႔ကို ကုန္းျမင့္တို႔၌ထားရွိ ၿပီးကိုးကြယ္ၾက၏။ ထို႔အျပင္ ထာဝရဘုရားကိုမယံုၾကည္ေသာအမ်ိဳး၊ ခင္ပြန္း၊ ဇနီးသည္မ်ား ဣသေရလတို႔၏မိသားစုအတြင္းေရာက္ရွိလာျခင္းသည္ သာ၍ ဆိုးေသာအမႈျဖစ္၏။ ဗာလမ္ပုေရာဖက္သည္ ေမာဘလူမ်ားကိုအၾကံတစ္ခုေပး သည္မွာ ေမာဘမိန္းမတို႔ကို ဣသေရလလူမ်ားထံပို႔ေဆာင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ မေကာင္းမႈဘက္၌ သူသည္ အမွန္ျဖစ္လာသည္။ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးမ်ားတြင္သာ ဝိညာဥ္စိတ္ပ်က္ျပားေစသည္မဟုတ္၊ သားသမီးမ်ားတို႔၏ယံုၾကည္မႈကိုပါ ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေစသည္။
 သားေပးသမီးယူၾကေသာဣသေရလတို႔ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားႏွင့္ေသြးေႏွာ ျခင္းကိစၥကို ဧဇရႏွင့္ေနဟမိတို႔မည္သို႔ကိုင္တြယ္သနည္း။ သူတို႔အသာတၾကည္ ခြင့္ျုပမည္လား၊ သို႔မဟုတ္ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္မည္လား။ ယခုအပတ္ တြင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွစ္ဦး၏ျပႆနာကိုင္တြယ္ပံုကို ေလ့လာသိရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
 တနဂၤေႏြ ဒီဇင္ဘာ ၁၅
 ေနဟမိ၏တံု႔ျပန္ပံု
 ေနဟမိ ၁၃း၂၃-၂၅ ကိုဖတ္ပါ။ ဤေနရာ၌မည္သို႔ျဖစ္သနည္း။ အေျခအေနအေပၚ ေနဟမိ၏တံု႔ျပန္ပံုကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မည္သို႔ရွင္းလင္းႏိုင္မည္နည္း။
 အရမစ္ (သံု႔ပန္းဘဝကာလအတြင္းအသံုးျုပေသာဘာသာစကား)၊ သို႔မဟုတ္ ေဟျဗဲစကားကို သားသမီးမ်ားမေျပာတတ္လွ်င္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ၏သြန္သင္ခ်က္ကိုနားမလည္ႏိုင္ၾကပါ။ ယင္းျပႆနာသည္ အဓိကျဖစ္ေန သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာလွ်င္ ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေတာ္မူေသာအသိဥာဏ္ပညာ အလံုးစံုတို႔သည္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားကုန္မည္။ က်မ္းတတ္မ်ားႏွင့္ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တို႔သည္ ‘တိုရပ္’ က်မ္းကို အရမစ္ဘာသာလိုအလြတ္က်က္ၿပီး လူအမ်ား ရွင္းလင္းစြာနားလည္ေအာင္ ေဟာေျပာၾကသည္။ အမၼဳန္မိန္းမ၊ ေမာဘမိန္းမ မ်ားကိုယူထားေသာ ယုဒလူတို႔သည္ မိခင္၏ဘာသာစကားကိုသာေျပာသည္။ သားသမီးမ်ားျဖစ္လာ၍ ဖခင္၏စကားကိုမေျပာတတ္ၾကေတာ့ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေျပာေသာဘာသာစကားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အေတြးအေခၚခံယူခ်က္ကို စိုးမိုး ႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသံုးျုပေသာစကားလံုး၌ လူမ်ိဳး၏ယဥ္ေက်း မႈဓေလ့ပါလာၿပီးသားျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္း၌ေရးထားေသာဘာသာစကားကို နားမလည္ႏိုင္လွ်င္ သူတို႔သည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ အေထာက္အထားလည္းေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္။ သို႔ျဖင့္ ေနဟမိအေနျဖင့္ျမင္ေတြ႕ ေနရသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ထိေတြ႕မႈမရွိသေရြ႕ ေဟျဗဲ လူတို႔၏ဘုရား၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာထာဝရဘုရားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။
 သမၼာက်မ္းစာကြ်မ္းက်င္ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ေနဟမိကိုေဝဖန္ထား သည္မွာ ေနဟမိ၏အမူအရာမွာ လူမ်ားကိုအျပစ္ေပးအေရးယူတတ္ေသာ သူ၏ပံုစံမ်ိဳးေပၚေနသည္။ ေနဟမိသည္ သူတို႔ကိုဆံုးမ၍က်ိန္ဆိုခိုင္းေသာ အခါမွာ ေနဟမိအသံုးျုပေသာစကားမ်ားသည္ ႐ိုင္းစိုင္း၍အပိုစကားမ်ားသံုး သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔မထင္မိပါေစႏွင့္။ ေနဟမိသံုးေသာစကားတို႔သည္ ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ဆိုင္ေသာက်ိန္ဆိုျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ တရားေဟာရာက်မ္း (၂၈) ၌၊ ပဋိညာဥ္ကိုခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာခံၾကရမည္ဟုေရးသားထား သည္။ စကားေျပာဆိုေသာအခါ၊ က်မ္းစကားမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေျပာဆို၏။ သူတို႔အမွားမ်ားအတြက္ မမွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈ၏အက်ိဳးကိုခံရမည္အေၾကာင္း ေနဟမိေျပာဆိုဆံုးမျခင္းျဖစ္၏။
 ငွင္းအျပင္ ေနဟမိသည္ ‘အခ်ိဳ႕တို႔ကို႐ိုက္လ်က္၊ ဆံပင္ႏုတ္လ်က္ ဒဏ္ေပး၏’ (ေနဟမိ ၁၃း၂၅)။ ေနဟမိသည္ ေဒါသတႀကီးျုပလုပ္သည္ ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထင္ျမင္ၾကမည့္အစား၊ ထိုအျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို လူအားလံုး၏ ေ႐ွ႕၊ အားလံုးသေဘာတူေသာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းဟု နားလည္မွတ္သားပါ။ ထိုသို႔ေသာအျပစ္ေပးျခင္းကို ‘လူအခ်ိဳ႕’ ၌သာျုပလုပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပေသာ အဓိပၸါယ္မွာ မွားယြင္းျခင္းလမ္းကိုေရာက္ေအာင္ အားေပးကူညီေသာေခါင္းေဆာင္ မ်ားကိုဆိုလိုပါသည္။ လူထုေ႐ွ႕မွာအရွက္ရေစရန္ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ေရြးခ်ယ္မႈ၌ အေကာင္းအဆိုးပါလာစျမဲျဖစ္ေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာနားလည္ေစရန္ ေနဟမိအလိုရွိသည္။
 အသင္းေတာ္မွာ မွားယြင္းေနၿပီဟုကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမင္ေတြ႕ယံုၾကည္ေသာ အရာကို မည္သို႔တံု႔ျပန္သင့္ပါသနည္း။
တနလၤာ ဒီဇင္ဘာ ၁၆
 ေနဟမိ၏အျပစ္တင္ေဖာ္ျပျခင္း
 ေနဟမိ ၁၃း၂၆၊၂၇ ကိုဖတ္ပါ။ လမ္းအမွန္မွလြဲသြားလွ်င္ အႏၱရာယ္ ႀကီးေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာ၏ရာဇဝင္မ်ားမွ သင္ခန္းစာယူရန္အလြန္အေရး ႀကီးေၾကာင္း မည္သို႔သတိေပးျပသသနည္း။
 ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ေရြးခ်ယ္မႈမမွန္ကန္ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္တြင္း သို႔အနက္ႀကီးဆင္းသက္ခဲ့ရသည္။ ဣသေရလရွင္ဘုရင္မ်ား ထိုနည္းတူ ဘုရားစကားကိုနားမေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ‘စိတ္ႏွလံုးသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း မ်ားစြာေသာမယားတို႔ကိုမယူရ။ ေရႊေငြကိုလည္း မ်ားစြာမဆည္းပူးရ’ (တရားေဟာ ၁၇း၁၇)။ ေရွာလမုန္၏ အသက္တာသည္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာဥပမာမ်ားကိုျဖစ္ေစပါသည္။ မိန္းမတစ္ဦးတည္းမကယူေသာအမႈကိစၥသာလွ်င္မဟုတ္ဘဲ၊ ထာဝရဘုရားကို မယံုၾကည္ေသာမိန္းမမ်ားကိုလက္ထပ္ျခင္းက ပို၍ဆိုးရြားပါသည္ဟု ေနဟမိ ေထာက္ျပခဲ့သည္။
 ထာဝရဘုရားကိုမယံုၾကည္ေသာမိန္းမ၊ ေယာက်ာ္းမ်ားကို ထိမ္းျမား လက္ထပ္ယူၾကေသာသူမ်ားကို ေနဟမိမည္သို႔အျပစ္တင္သနည္း။ ကမၻာဦး ၆း၁-၄။ ကမၻာဦး ၂၄း၃၊၄။ ကမၻာဦး ၂၈း၁၊၂။ တရားေဟာ ၇း၃၊၄ ႏွင့္ ၂ေကာ ၆း၁၄။
 လူမ်ိဳးျခားႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို အျပစ္တင္လိုျခင္းအဓိက အေၾကာင္းရင္းမဟုတ္။ ႐ုပ္တုကိုးကြယ္ျခင္းကို အဓိကထားေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ ဣသေရလလူမ်ိဳးမဟုတ္သူကိုလက္ထပ္ထိမ္းျမားယူေသာသူ ရွိပါသည္။ ေမာေရွသည္ ဇိေပါရကိုလက္ထပ္ယူခဲ့သည္။ မိဒ်န္အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္သည္။ ေဘာဇသည္ ႐ုသကိုလက္ထပ္ယူသည္။ ေမာဘအမ်ိဳးသမီးျဖစ္ သည္။ ယခုေမာင္လည္ႏွမလည္ထိမ္းျမားျခင္းကိစၥသည္ ယံုၾကည္ျခင္းမတူသူ၊ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ေသာသူႏွင့္ထိမ္းျမားျခင္းကိုသာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဧဇရ ႏွင့္ေနဟမိတို႔၏အခ်ိန္အခါ၌ ေပၚေပါက္ေသာျပႆနာမွာ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္သူအား ေရြးခ်ယ္လက္ထပ္ျခင္းမျုပသည့္ျပႆနာပင္ျဖစ္ေနသည္။ Richard M. Davidson, in Flame of Yaweh (Peabody, Man : Hendrickson Publishers, 2007) မွေကာက္ႏုတ္ခ်က္အရ၊ ‘ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ ခ်မွတ္ထားေသာ ထိမ္းျမားျခင္းသည္ လူေယာက်ာ္းႏွင့္လူမိန္းမတို႔ႏွစ္ဦးလံုးသည္ ယံုၾကည္ျခင္း အရာ၌ျပည့္ဝစံုလင္တူညီသည္သာမက အျခားေသာစိတ္ေနသေဘာထားလည္း တိုက္ဆိုင္ၾကသည္။’ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၆။ ေနဟမိအခ်ိန္၌ တစ္ပါးအမ်ိဳးသမီး ဇနီးမ်ားသည္ ႐ုပ္တုကိုးကြယ္ျခင္းကိုစြန္႔လႊတ္ရန္ ဆႏၵမရွိၾက။ ေနဟမိအေန ျဖင့္ မိမိလူတို႔၏ေရြးခ်ယ္မႈမွားေနသည့္ကိစၥအတြက္ အလြန္ဝမ္းနည္းရသည္။ ဘုရားရွင္ထံအမွန္တကယ္ဆက္ကပ္မႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 သမၼာက်မ္းစာမွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္အေပၚတည္ျမဲ ႏိုင္ရန္ မွန္ကန္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားေပးထားသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ရာ၌ ညီေသာထမ္းပိုးကိုထမ္းျခင္းျဖင့္ ဘဝအသက္တာပိုမိုေကာင္းမြန္ ၿပီး ထာဝရဘုရားကိုပို၍ကိုးစားခိုလံႈရေသာအခြင့္ရွိသည္။
 ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္အခါတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏မိသားစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း အေကာင္းဆံုးကာကြယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္ခန္းစာမွသြန္သင္ခ်က္အတိုင္း မည္သည့္စည္းစနစ္ကို ရယူရမည္နည္း။
 အဂၤါ ဒီဇင္ဘာ ၁၇
 ဧဇရ၏တံု႔ျပန္မႈ
 ဧဇရအခန္းႀကီး (၉) ကိုဖတ္ပါ။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား တစ္ပါး အမ်ိဳးသားႏွင့္လက္ဆက္ထိမ္းျမားၾကေၾကာင္း ဧဇရၾကားသိရေသာအခါ၊ သူကိုယ္တိုင္မည္သို႔တံု႔ျပန္ခဲ့သနည္း။ ဧဇရအခန္းႀကီး ၉း၁ ႏွင့္ ၂ မွ မွတ္ခ်က္ျုပထားသည္မွာ ‘ျပည္ရင္းသားတို႔ႏွင့္ေပါင္းေဖာ္သျဖင့္’ “have not separated themselves” (သီးျခားခြဲျခားျခင္းမရွိ) ထိုေဝါဟာရကိုေအာက္ေဖာ္ျပ ပါက်မ္းခ်က္မ်ား၌ အသံုးျုပထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဝတ္ ၁၀း၁၀။ ၁၁း၄၇။ ထြက္ ၂၆း၃၃။ ကမၻာဦး ၁း၄၊၆၊၇၊၁၄၊၁၈။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးႏွင့္မယံုၾကည္ သူတစ္ဦး လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျခင္း၌ ထိုသို႔ေသာေဝါဟာရစကားလံုးကို အသံုးျုပထားသည္မွာ မည္သို႔အဓိပၸါယ္ေဆာင္သနည္း။
 လူတို႔သည္ ဧဇရ၏အနီးသို႔ခ်ဥ္းကပ္ကာ ထိမ္းျမားျခင္းကိစၥကိုတင္ျပ ၾကသည္။ ‘တိုရပ္’ က်မ္းကိုအေျခခံ၍၊ လူမ်ိဳးမ်ားက်ဴးလြန္သည့္အျပစ္မ်ား ကို အစီအစဥ္အလိုက္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ေျပာလာၾကသည္။ သမၼာက်မ္းမွသတ္မွတ္ ေသာအျပစ္ကို တိုက္႐ိုက္ေရတြက္ေျပာၾကားၾကသည္။ စိတ္ဝင္စားစရာအေၾကာင္း မွာ ထိုသတင္းမ်ားကိုေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဧဇရထံယူေဆာင္လာၾကသည္။ တိုင္းျပည္၏အုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ေလဝိ သားမ်ားသည္လည္း ထိုအျပစ္မ်ားကို သာမန္လူမ်ားနည္းတူက်ဴးလြန္ၾကသည္
 ‘ဗာဗုလုန္သို႔ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို ဧဇရကိုယ္တိုင္ ေလ့လာေသာအခါ၌ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေရာေႏွာ ျခင္းသည္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ အကယ္၍သာ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကိုနားေထာင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရွိအမ်ိဳးသားမ်ားကို လက္ထပ္ ထိမ္းျမားယူျခင္းမျုပဘဲ သီးသန္႔ေနထိုင္ၾကလွ်င္၊ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္အျဖစ္ မ်ိဳး၊ ေအာက္က်ရေသာအျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ ျုကံၾကရမည္မဟုတ္ပါ။ အတိတ္မွ ရာဇဝင္ကိုေလ့လာလိုက္ေသာအခါ၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးေသာပညတ္ ကို က်ဴးလြန္ရဲၾကေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဧဇရ၏ႏွလံုးစိတ္ေမြေႏွာက္ခံရ သည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းအေၾကာင္းကိုဆင္ျခင္လ်က္၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ မိမိ၏လူမ်ိဳးေတာ္ကို တစ္ဖန္ေကာင္းခ်ီးေပးၿပီး၊ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ ေသာေျမေနရာကိုျပန္ေပးၿပီ။ ထိုအေၾကာင္းကို လူမ်ားမစဥ္းစားမဆင္ျခင္၊ ေက်းဇူးမသိတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဧဇရ၏စိတ္၌ အလြန္နာက်ည္းစိတ္လႊမ္းမိုးေန သည္။’ Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 620.
 ‘သီးျခားခြဲျခား’ ေနသည့္စကားေဝါဟာရကို အေလးထားေဖာ္ျပ သည္။ ဆန္႔က်င္မႈအျပည့္အဝထားသည္။ ထိုစကားေဝါဟာရျဖင့္ လူတို႔သည္ မွားေသာကိုးကြယ္ျခင္းကိုလိုက္ေလွ်ာက္လွ်င္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေဝးရသည္ဟု နားလည္ၾကရသည္။ မတူညီကြဲျပားျခားနားေသာယံုၾကည္ျခင္းကို သက္ဝင္ ကိုးကြယ္ေသာခင္ပြန္း၊ ဇနီးမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္သားသမီးမ်ား စည္းစည္း လံုးလံုးရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု လူတိုင္းသေဘာေပါက္ၾက၏။ ျဖစ္လာေသာ အေျခအေနအမွန္ကို ေသေသခ်ာခ်ာအေရးတႀကီးသေဘာေပါက္လာၾကသည္။
 မိသားစုအိမ္ေထာင္အတြင္း ယံုၾကည္ျခင္းလႈပ္ရွားတက္ျြကမႈရွိေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မည္သို႔ျုပလုပ္ႏိုင္သနည္း။ အကယ္၍ လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္မွာ မွားယြင္း စြာေရြးခ်ယ္ျုပလုပ္မိခဲ့ေသာ္လည္း မည္သို႔ျပင္ဆင္ျုပျပင္ႏိုင္မည္နည္း။
ဗုဒၶဟူး ဒီဇင္ဘာ ၁၈
 ဧဇရျုပမူခ်က္
 ဧဇရ (၁၀) ကိုဖတ္ပါ။ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေသာလူမ်ိဳးခ်င္းႏွင့္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းကိစၥကို ဧဇရႏွင့္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား မည္သို႔ကိုင္တြယ္ခဲ့ၾက သနည္း။
 တစ္ပါးအမ်ိဳးသားဇနီးသည္အားလံုးကို ျပန္ပို႔လႊတ္ရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ ၾကသည္။ အံ့ဩစရာအေၾကာင္းမွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားထားၾကေသာသူမ်ား ပင္လွ်င္ သေဘာတူၾက၏။ ဧဇရ ၁၀း၁၅ မွ မွတ္တမ္းျုပထားေသာပုဂိၢဳလ္ ေလးဦးသာကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔ယူထားေသာ တစ္ပါး အမ်ိဳးသား၊ ဇနီးသည္၊ ခင္ပြန္းသည္တို႔ကို စြန္႔ပစ္ရန္သေဘာတူၾကသည္။ ကတိေပးၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ သံုးလအခ်ိန္ယူစီစဥ္ခြင့္ေပးထားသည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသား (၁၁၃) ဦးသည္ မိန္းမကိုျပန္ပို႔ၿပီး စြန္႔လႊတ္လိုက္ၾက သည္။ (ဧဇရ ၁၀း၁၈း၄၃)။ ေနာက္ဆံုးက်မ္းပိုဒ္ (၁၀း၄၄) သည္ အလြန္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္း၏။ အခ်ိဳ႕ေသာကျပားအိမ္ေထာင္မ်ားတြင္ သားသမီး မ်ားရွိေနသည္။ သားသမီးရွိေသာအိမ္ေထာင္မွ မိခင္မ်ားကိုျပန္ပို႔လႊတ္ပစ္သည့္ အမႈသည္ တရားမွ်တမႈမရွိ၊ မမွန္ကန္ပါဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမင္ႏိုင္သည္။ မတရား မႈျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သတိခ်ပ္စရာ မွာ ဘုရားသခင္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္စျုပေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရပါ။ ဘုရားသခင္သည္လည္း မိမိကိုသားသမီးမ်ားက ကိုးစားေနသည္ဟု သေဘာေတာ္ရွိ၏။ ဘုရားသခင္သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း ျပည့္ဝစြာလိုက္နာၾက၏။
 ဧဇရ ၁၀း၁၁၊၁၉ ၌ အထူးေျပာဆိုထားေသာစကားရွိသည္။ ‘ကြာၾကေလာ့’ (badal) ‘ဘာဒါး’ ‘မယားႏွင့္ကြာမည္’ (Yatza) ‘ယတ္ဇ’ စသည့္ေဝါဟာရတို႔သည္ လင္မယားကြာရွင္းျခင္းျုပသည့္အခါ၊ သမၼာက်မ္းစာ ၌အသံုးျုပေလ့ရွိေသာေဝါဟာရမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ယင္းအမႈအတြက္ ဧဇရေရးသား လိုဟန္လည္းမရွိပါ။ ဧဇရသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအေၾကာင္းသက္သက္ ဆိုလိုသည္မဟုတ္ပါ။ ‘တိုရပ္’ ပညတ္က်မ္းကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကိုသာ အျပစ္ တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းကား၊ ပညတ္ေတာ္ကိုဆန္႔က်င္ေသာအိမ္ေထာင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားမဝင္ေတာ့ေၾကာင္းသာ ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္လာသည္မွာ ထိုအိမ္ေထာင္သည္ ဆက္လက္တရားဝင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ပ်က္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ဇနီး ႏွင့္သားသမီးမ်ားအေျခအေနမည္သို႔ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတိအက် မသိရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုမည္သို႔ဂယက္႐ိုက္သြားသည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ေရးသားထားျခင္းမရွိပါ။ ထိုအခ်ိန္ထိုအခါ၌ရွိေသာဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈထံုးစံအရ၊ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ေသာလင္ႀကီးသည္ မယားႀကီးႏွင့္သားသမီးမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ ေထာက္ပံ့ရေသာထံုးစံရွိသည္။ ဇနီးသည္သည္လည္း နဂိုေနထိုင္ခဲ့ေသာဖခင္ ၏အိမ္သို႔ျပန္သြားရသည္။
 ေနာက္တစ္ဖန္ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မယံုၾကည္သူမိန္းမကို ထပ္မံ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျပန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စြန္႔ပစ္လိုက္ခဲ့ေသာမယားေဟာင္း ကိုျပန္ေပါင္းခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံုရွိတတ္ျပန္ေသးသည္။ လူ႔သဘာဝအတိုင္း ဘုရားသခင္ကိုဆက္ကပ္ကတိျုပထားသည့္အေၾကာင္းမ်ား ကို ေဖာက္ျပန္ၿပီးျုပျပင္၊ ျုပျပင္ၿပီးေဖာက္ျပန္တတ္စျမဲျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သည္ အားႀကီးေသာယံုၾကည္သူမ်ားဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္ယူဆေနေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကိုဆက္ကပ္မႈအားနည္းခ်ိန္လည္းရွိခဲ့သည္။ လူသားတို႔၏ အသက္တာဘဝမွာ ဘုရားရွင္ကိုပထမဦးစားေပးႏိုင္ရန္ အလြန္႐ုန္းကန္ၾကရ စျမဲျဖစ္သည္။
 ‘ဘုရားသခင္ကိုဆက္ကပ္ျခင္းအားနည္းေသာအခ်ိန္’ သင္ရင္ဆိုင္ ျုကံခဲ့ရဖူးပါသလား။ ထိုအေတြ႕အျုကံမ်ားမွ သင္မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို ရရွိသနည္း။
 ၾကာသပေတး ဒီဇင္ဘာ ၁၉
 ယခုေခတ္အခ်ိန္အခါလက္ထပ္ျခင္းအေၾကာင္း
 ဧဇရႏွင့္ေနဟမိတို႔ရင္ဆိုင္ရေသာအေၾကာင္းမွာ မညီေသာထမ္းပိုး၊ ယံုၾကည္ျခင္းမတူေသာထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းကို အလြန္အေရးထားေၾကာင္း ျပတ္သားစြာကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမင္ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔လည္းျဖစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးရာ၌ အေလးအနက္ ဆုေတာင္းၿပီးေရြးခ်ယ္ရန္လိုသည္။ ဘုရားရွင္ေရြးခ်ယ္ေပးေသာအိမ္ေထာင္ဖက္ ျဖစ္ေစရပါမည္။ ထိုနည္းတူ ဘုရားရွင္၏ပညတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကိုလည္း အေလးထားရပါမည္။ သို႔မွသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း မွကာကြယ္ေပးႏိုင္ေပမည္။
 ခရစ္ယာန္တို႔လက္ထပ္ထိမ္းျမားေသာအိမ္ေထာင္ဖက္သည္ မယံုၾကည္ သူျဖစ္ေသာအခါ ရွင္ေပါလုမည္သို႔ဩဝါဒေပးခဲ့သနည္း။ ၁ေကာ ၇း၁၀- ၁၇ ကို ေသခ်ာစြာေလ့လာပါ။ ထမ္းပိုးညီေသာအိမ္ေထာင္ဖက္ကို ယေန႔ အခ်ိန္အခါမွာရွာေဖြရန္ မည္သို႔ျုပသင့္ပါသနည္း။
 သမၼာက်မ္းစာ၌ ယံုၾကည္ျခင္းညီသည္မညီသည္၊ ထမ္းပိုးညီရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူသည္ အေသးစိတ္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳးမရွိေသာ္လည္း ဧဇရ၏မွတ္စာမွေရးသားခ်က္မ်ားကိုဖတ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ မယံုၾကည္သူဇနီး၊ ခင္ပြန္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္းအေၾကာင္းပါရွိေနသည္။ ထိုသို႔မျုပလုပ္ခဲ့ေသာ္ အသိ ဥာဏ္မဲ့ရာက်မည္။ က်မ္းစာကိုဆန္႔က်င္ရာက်လိမ္မည္။ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိ ရင္ဆိုင္ရေသာအေျခအေနမွာ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ လိုက္ေလွ်ာက္ေသာအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္မည္။ (ဧဇရ ၁၀း၁၁)။ အေၾကာင္းမွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၏ကိုးကြယ္ျခင္းအမႈသည္ ကေမာက္ကမျဖစ္ကုန္ၾက ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားကို ဝတ္ျုပကိုးကြယ္ပံုမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးသြားျခင္းျဖစ္သည္။
 အဲဂုတၲဳျပည္၌ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကြ်န္ခံရေသာအခ်ိန္တြင္ (ဧဇရ ႏွင့္ေနဟမိရင္ဆိုင္ရသကဲ့သို႔) ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားတို႔သည္ ေသြးေႏွာလက္ထပ္ ျခင္းအမႈကိုခြင့္ျုပၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ‘ယာဝဲ’ (Yahweh) ႏွင့္သူတို႔၏႐ုပ္တု ကိုးကြယ္ျခင္းအယူကို ကျပားဘာသာေရးအျဖစ္ သြတ္သြင္းဖန္တီးလိုက္သည္။ ‘အနတ္’ (Anat) ဘုရားမဟုတင္စားေခၚေဝၚသည္။
 ေမရွိယေပၚထြန္းလာမည့္အႏြယ္အတြက္ လြန္စြာအႏၱရာယ္ရွိသည္။ ထိုေၾကာင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္အိမ္ေထာင္မိသားစုကို ယတိျပတ္အေရးယူ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္လက္ဆက္ျခင္းကို လံုးဝျဖတ္ေတာက္ လိုက္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သာတူညီမွ်ေသာထမ္းပိုးကို ျပင္ဆင္ထမ္းရြက္ ေစခဲ့သည္။ စာတန္သည္လည္း မတူညီေသာယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈျဖင့္ လက္ထပ္ ေပါင္းသင္းၿပီး၊ ဘုရားရွင္ကိုဝတ္ျုပရန္အားမေပးေသာမိသားစုျဖစ္လာလွ်င္ အလြန္ဝမ္းသာ၏။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုး ယံုၾကည္ျခင္းတူညီခိုင္ျမဲေနလွ်င္ ဘုရားရွင္၏အမႈေတာ္အတြက္အားအင္ျဖစ္မည္ကို စာတန္သိထားသည္။
 ထမ္းပိုးမညီေသာအိမ္ေထာင္အေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာမွျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ (၂ေကာ ၆း၁၄)။ အထူးေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားျုပလုပ္ခဲ့သည္ကို လည္းျမင္ရသည္။ မယံုၾကည္သူဇနီး၊ ခင္ပြန္းကို လက္ထပ္ေပါင္းသင္းေန ျခင္းအားလည္း ဘုရားရွင္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚသစၥာရွိရန္ တန္ခိုးအင္အား ေပးထားသည္။ ဘုရားသခင္၏ဆႏၵကိုဆန္႔က်င္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေရြးခ်ယ္မႈျုပခဲ့ သည့္တိုင္ေအာင္ ဘုရားရွင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုစြန္႔ပစ္၍မထားပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္ေတာ္ကိုေတာင္းေလွ်ာက္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္မစကူညီေပးလိမ့္မည္။ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုေမွ်ာ္လင့္ရမည္ ဟု မဆိုလိုပါ။ ကိုယ္ေတာ္အထံေတာ္သို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လိုအပ္ေနသည့္အတိုင္း ႏွိမ့္ခ်ေသာစိတ္ႏွင့္ျပန္လာလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္အစဥ္နားေညာင္းေတာ္မူသည္။ ဘုရားရွင္၏က႐ုဏာေတာ္မပါရွိလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိႏိုင္ ေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ လူတိုင္းသည္ အျပစ္သားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
 ေသာၾကာ ဒီဇင္ဘာ ၂၀
 ထပ္ဆင့္ေလ့လာရန္
 အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္၏ “Prophets and Kings” စာမ်က္ႏွာ ၆၆၉- ၆၇၉ ပါ “Reformation” အေၾကာင္းကိုဖတ္ပါ။
 ဘုရားသခင္ခန္႔အပ္ထားေသာတာဝန္၌ လံု႔လဝီရိယရွိျခင္းသည္ စစ္မွန္ ေသာဘာသာတရား၏အေရးႀကီးဆံုးေသာအပိုင္းက႑တြင္ပါဝင္သည္။ လူတို႔ သည္ ကိုယ္ေတာ္၏အလိုေတာ္အတိုင္းျုပလုပ္ရန္ ဘုရားသခင္၏အသံုးေတာ္ ခံပစၥည္းအျဖစ္ အေျခအေနအရ မိမိရရဆုပ္ကိုင္ထားရန္လိုသည္။ မွန္ကန္ ေသာအခ်ိန္၌ ျုကိးစားဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းေအာင္ျမင္မႈ ဘုန္းကိုရရွိလိမ့္ မည္။ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္မႈ၏ရလဒ္မွာမူ က်ဆံုးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို႐ႈတ္ခ်ရာလည္းေရာက္၏။ အမွန္တရားလုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္မႈမျပင္းျပေသာေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားသည္ တသီးတျခားႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိၾကလွ်င္ အသင္းေတာ္ကိုလည္းအေရးမလုပ္ေခ်။ ပ်င္းရိျခင္း၊ သာယာမႈ၊ တပ္မက္ျခင္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့လွ်င္၊ ဘုရားရွင္တစ္ပါးတည္းကိုသာဆက္ကပ္ လိုစိတ္ရွိလွ်င္ လူအားလံုးအတြက္ စည္းလံုးျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္စိတ္အား ထက္သန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။
 ‘ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ စူးရွထက္ျမက္လ်က္ရွိ၏။ အျပစ္ႏွင့္သန္႔ရွင္း ျခင္းမူကား၊ တစ္ဖက္ကမ္းစီရွိၾကသည္။ ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ တစ္ခုကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီးတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္၏။ မုန္းတီးျခင္း၊ မွားယြင္းျခင္း၊ သစၥာ ေဖာက္ျခင္းကို သမၻာလတ္ႏွင့္ေတာဘိတို႔အစဥ္က်င့္သံုးၾကသည္။ ျမင့္ျမတ္ ျခင္းကိုကား၊ အစဥ္တန္ဖိုးထားၾကသူမ်ားမွာ မိမိကိုယ္ကိုဆက္ကပ္ထားေသာ ဧဇရႏွင့္ေနဟမိတို႔ထံမွ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ထိုႏွစ္ဖြဲ႕ကိုပံုတူကူးယူလိုသည့္ဘက္ မွ လြတ္လပ္စြာကူးယူႏိုင္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္ ၏ပညတ္ေတာ္ကိုခ်ိဳးေဖာက္ရန္ေၾကာက္တတ္ျခင္းသည္ နားေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာေကာင္းခ်ီးမဂၤလာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ တစ္ခုကိုအဆံုး႐ံႈးခံ ၿပီး၊ တစ္ခုကိုဝမ္းေျမာက္စြာပိုင္ဆိုင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုယ္၌က ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ ရပါမည္။’ အင္လင္ဂ်ီဝိႈက္၏ Prophets and Kings, p. 676.
 -ဝ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *