ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကိုေသခ်ာစြာဖတ္ရြတ္ျခင္း l6

သင္ခန္းစာ (၆)

 ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကိုေသခ်ာစြာဖတ္ရြတ္ျခင္း

 ႏိုဝင္ဘာ ၂ – ၈

 ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂ 
 ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၈း၁-၈။ တရားေဟာ ၃၁း၉-၁၃။ မႆဲ ၁၇း၅။ တမန္ေတာ္ ၈း၂၆-၃၈။ ေနဟမိ ၈း၉-၁၂။ ဝတ္ ၂၃း၃၉-၄၃။
 အလြတ္က်မ္းခ်က္
 ‘ထိုသို႔ဘုရားသခင္၏ပညတၲိက်မ္းစာကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရြတ္ ၍ အနက္ကိုျပန္သျဖင့္ လူမ်ားနားလည္ေစျခင္းငွာျုပၾက၏’ (ေနဟမိ ၈း၈)။
 ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးလည္းတည္ေဆာက္ၿပီးၿပီ။ ျုမိ႕တံခါးမ်ားကို ေသခ်ာ စြာတပ္ဆင္ထားၿပီ၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေနဟမိ၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္ ၌ တာဝန္မ်ားေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ျုမိ႕႐ိုးႀကီးၿပီး စီးေၾကာင္းကို ပတ္ဝန္းက်င္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ားျမင္ေတြ႕ၾကလွ်င္ ‘ထိုအမႈသည္ ဘုရားသခင္ အခြင့္ႏွင့္ၿပီးေၾကာင္းကို ရိပ္မိၾက၏’ (ေနဟမိ ၆း၁၆)။ ရန္သူတို႔သည္ ဣသေရလ၏ဘုရားသည္ စစ္မွန္ေၾကာင္းကိုရိပ္မိလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္၊ ဆန္႔က်င္မႈအေပါင္းကိုပမာမထား၊ မုန္းတီးမႈမ်ားကိုဂ႐ုမထား ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔ခ်မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။
 ျုမိ႕႐ိုးကိုတည္ေဆာက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေနဟမိသည္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕၏ ျုမိ႕ဝန္ရာထူးကို ရဲတိုက္မႉးဟာနနိကိုခန္႔ထားလိုက္သည္။ ထိုေနာက္ သူ၏ညီ ဟာနန္ကိုလည္း ရဲတိုက္မႉးရာထူးကိုခန္႔အပ္လိုက္သည္။ ထိုသူႏွစ္ဦးကိုေရြးခ်ယ္ ရာ၌ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရား ကိုအလြန္႐ိုေသကိုးစားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ေနဟမိ ၇း၂)။ ထို႔အျပင္ မ်ိဳး႐ိုး ေကာင္းသူလည္းျဖစ္ၾကသည္။ ျုမိ႕႐ိုးသည္ ‘ဧလုလ’ လ တြင္ၿပီးစီးသည္။ ဆဌမလေျမာက္လျဖစ္သည္။ (ေနဟမိ ၆း၁၅)။
 ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မည့္သည့္အရာက်န္ေနေသးသနည္း။ ဆက္လက္ေလ့လာမည့္ ေနဟမိမွတ္စာ (၈-၁၀) သည္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သတၲမလ (Tishri) (ေနဟမိ ၈း၂) တြင္ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ သည္။ ထိုက်မ္းခ်က္အရ၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ ထြက္စကားကို မည္မွ်ေလးစားနာခံ၍ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။
 တနဂၤေႏြ ႏိုဝင္ဘာ ၃
 လူထုႀကီးအားစုု႐ံ ုးျခင္း
 ေနဟမိ ၈း၁၊၂ ကိုဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကား သည္ လူတို႔အတြက္မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္းကို မည္သို႔ေျပာၾကားထားသနည္း။
 ယုဒလူတို႔သည္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕႐ိုးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီးစီး ၿပီးသည့္ေနာက္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕တြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကသည္။ လူအားလံုး တို႔သည္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ကြင္းႀကီးထဲ၌ သတၲမလတြင္စု႐ံုး လာၾကသည္။ သတၲမလသည္ (Tishri) လဟုအမည္ရသည္။ ထိုလသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာလျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ တံပိုးမႈတ္ပြဲက်င္းပေသာလလည္းျဖစ္သည္။ (လ၏အစပထမရက္ကို ဘုရားရွင္ တရားစီရင္ျခင္းအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း) အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ လ၏ (၁၀) ရက္ေျမာက္ေန႔ကို အျပစ္ေျဖရာေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ တဲေတာ္ထိုးပြဲ ေတာ္ကို (၁၅) ရက္ေန႔မွာျုပလုပ္ၿပီး၊ အဲဂုတၲဳျပည္ကြ်န္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္လာ ျခင္းအထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ ေတာထဲလွည့္လည္စဥ္ ခံစားရေသာဘုရားရွင္၏က႐ုဏာ ေတာ္ကို ေရတြက္ခ်ီးမြမ္းေသာပြဲျဖစ္သည္။ လူတို႔သည္ တဲမိုးမႈတ္ပြဲက်င္းပ ေသာလ၏ပထမေန႔၌ စု႐ံုးလာၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားတို႔သည္ ရွိသမွ်ေယာက်ာ္းမိန္းမမ်ားကိုစု႐ံုးေစၿပီး အစီအစဥ္တက်စု႐ံုးေစသည္။ ပညတ္ ေတာ္ကိုဖတ္ရြတ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကိုသင္ယူေလ့လာျခင္းႏွင့္ ရာဇဝင္ သမိုင္းမ်ားကို သင္ယူေလ့လာျခင္းမ်ားျုပၾကရသည္။
 လူတို႔သည္ ဧဇရကိုေခၚဖိတ္ၿပီး ေမာေရွေရးသားထားေသာပညတ္ ေတာ္ကို ဖတ္ျပေစသည္။ စင္ျမင့္ႏွင့္စကားေျပာပလႅင္ကိုလည္း တည္ေဆာက္ ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေစခိုင္းလုပ္ေဆာင္ရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ လူတို႔ သည္ ဧဇရကိုက်မ္းစာအုပ္ယူလာေစၿပီး ေမာေရွေရးေသာက်မ္းမ်ားကို စတင္ ဖတ္ေစပါသည္။ သိနာေတာင္ေပၚမွ ေမာေရွအားေပးခဲ့ေသာပညတ္ေတာ္လည္း ပါဝင္သည္။
 တရားေဟာရာ ၃၁း၉-၁၃ ကိုဖတ္ပါ။ ထိုသူတို႔ကို ဘုရားရွင္ မည္သို႔မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သနည္း။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္သင္ခန္းစာမည္သို႔ရယူႏိုင္ သနည္း။
 တရားေဟာ ၃၁း၉-၁၃ တြင္ ေမာေရွသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား ကိုေျပာၾကားရာတြင္ တဲေတာ္ထိုးပြဲ၌ ထာဝရဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကို ဖတ္ရြတ္ရန္ စု႐ံုးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားျပည္သားမ်ား မိမိတို႔အဖြဲ႕ျဖင့္သီးျခားေနရာယူၿပီး တံခါးအတြင္းတြင္ ေနရာယူၾကရမည္။
 ေနဟမိ ၈း၁ ၏အဓိပၸါယ္အမွန္မွာ ]လူတစ္ဦးတည္းကဲ့သို႔} ျဖစ္ရန္ စု႐ံုးေပါင္းစည္းလာရမည္။ ယံုၾကည္သူအစုအေဝး၌ စည္းလံုးျခင္းသည္ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာဆိုဆံုးမထားသနည္း။
တနလၤာ ႏိုဝင္ဘာ ၄
 ပညတ္ေတာ္ကိုဖတ္ရြတ္ၾကားနာျခင္း
 ဧဇရသည္ ‘ပညတ္ခ်က္ေတာ္’ ကို လူထုႀကီးေ႐ွ႕တြင္ဖတ္ျပရန္ ယူလာသည္။ မည္သည့္ပညတ္ခ်က္ကိုဖတ္ျပခဲ့သနည္း။ ပညတ္ေတာ္ (၁၀) ပါးကိုသာ ထပ္ခါတလဲလဲ ေန႔တစ္ဝက္ခန္႔ဖတ္ျပခဲ့သည္။ ပညတ္ေပးခ်က္ မ်ားကိုနားလည္ၾကရန္ ေမာေရွ၏က်မ္းငါးက်မ္းကို ဖတ္ၾကားနာယူေစခဲ့သည္။ ကမၻာဦးမွတရားေဟာရာက်မ္းျဖစ္သည္။ ေဟျဗဲ ‘တိုရပ္’ (Torah) က်မ္းဟု လူသိမ်ားေသာက်မ္းျဖစ္၏။ ပညတ္ခ်က္ဟုေခၚတြင္ရာတြင္ ပညတ္ထားေသာ အခ်က္မ်ား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာျဖစ္သည္။ ‘အၾကံေပးခ်က္မ်ား’ ဟုအနက္ ျပန္ဆိုေသာ္၊ ပို၍သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္မည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေသာ ပန္းတိုင္ မယိမ္းမယိုင္မလြဲေခ်ာ္သြားေစရန္ ဘုရားရွင္မွသြန္သင္ထားခ်က္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဧဇရဖတ္ၾကားစဥ္ လူတို႔သည္ သူတို႔ဆင္းသက္လာ ေသာရဇဝင္ကိုၾကားရ၍ ဘုရားသခင္၏လူမ်ိဳးဟု အတတ္သိခြင့္ရခဲ့သည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းအခ်ိန္မွစ ေယာ႐ႈ၏အခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္အေၾကာင္းမ်ားကို တစ္ဆင့္ ၿပီးတစ္ဆင့္ သိရွိခဲ့ရသည္။ ရာဇဝင္ေၾကာင္းမ်ားအျပင္ သီခ်င္းမ်ား၊ ကဗ်ာ စာတို၊ ေကာင္းခ်ီးေပးစကားႏွင့္ပညတ္ခ်က္မ်ား၊ ဘုရားရွင္၏ေနာက္ေတာ္သို႔ တစ္စိုက္မတ္မတ္ျုကိးစားလိုက္ေလွ်ာက္၍ ဘုရားရွင္မွ သစၥာကတိေတာ္အတိုင္း သူတို႔အားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ျပန္လည္သိရွိရသည္။ ‘တိုရပ္’ က်မ္းတြင္ ပညတ္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း၊ ယင္းထက္ပိုေသာ အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏လူမ်ိဳးမ်ားစည္းလံုးျခင္းႏွင့္ ဘုရားရွင္ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ေရးသားထားသည္။ အက်ိဳးဆက္ အျဖစ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏အေျခအျမစ္ခိုင္လံုေၾကာင္းကို ေပးစြမ္းေသာက်မ္း ျဖစ္သည္။
 ေနဟမိ ၈း၃ ကိုဖတ္ပါ။ တရားေဟာ ၄း၁။ ၆း၃၊၄။ ေယာ႐ႈ ၁း၉။ ဆာလံ ၁း၂။ သုတၲံ ၁၉း၂၀။ ေယဇေက်လ ၃၇း၄ ႏွင့္ မႆဲ ၁၇း၅ ကိုလည္းဖတ္ပါ။ ယင္းက်မ္းခ်က္မ်ားမွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုဘုရားရွင္၏ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္အား ဖတ္ၾကားနာယူရန္မည္သို႔သြန္သင္သနည္း။
 ဧဇရသည္ ေယ႐ုရွလင္သို႔ျပန္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွစ၍ (၁၃) ႏွစ္တာ အတြင္း၊ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားမ်ားကို ဖတ္ရြတ္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ လူတို႔ သည္ ပို၍ပို၍ၾကားနာခ်င္ေသာဆႏၵမ်ား တဖြားဖြားေပၚေပါက္ေစသည္။ သူသည္ ဘုရားရွင္၏အမႈေတာ္၌ဆက္ကပ္ကာ ထူးျခားေျပာင္းေျမာက္စြာလုပ္ေဆာင္ မည့္ သႏၷိဌာန္စိတ္ျပင္းျပသည္။ ဧဇရထံမွၾကားရသမွ်ေသာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားမ်ားသည္ သူတို႔အတြက္လိုက္ေလွ်ာက္က်င့္ၾကံရန္ အမွန္တရားတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ သူတို႔သည္ သာ၍သာ၍ၾကားနာလိုေသာစိတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားရွိလာသည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုအလြန္စိတ္ ဝင္စားအားႀကီးလာၾကသည္။ ထိုသို႔အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္လာေသာအခါ၊ ‘တိုရပ္’ က်မ္းကိုျမတ္ႏိုး႐ိုေသလ်က္ ေလ့လာသင္ယူလိုစိတ္မ်ား ပိုမိုခိုင္ျမဲ လာၾကသည္။
 ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္နီးကပ္စြာအသက္ရွင္ေနထိုင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူေနထိုင္ရန္ သာ၍နက္နဲေသာအသက္တာကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။
 ဘုရားရွင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ဘယ္ကဲ့သို႔ပတ္သက္ သနည္း။ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားပါသည္ဟု သင္ဆိုသည့္တိုင္၊ ထိုသို႔ေျပာၾကားျခင္းအေပၚ သင္၏အသက္တာကိုမည္သို႔ေပၚလြင္မႈျဖစ္ေစ သနည္း။ သြန္သင္ခ်က္အားလံုးကို သင္လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ပါမည္ဟု စိတ္ထဲ အၾကံရွိေနသည္အတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈရွိပါသလား။ သမၼာက်မ္းစာ၏သြန္သင္ မႈကို နာခံျခင္းမရွိေသာအသက္တာျဖစ္ခဲ့ေသာ္ မည္သို႔ေသာအသက္တာမ်ိဳးႏွင့္ အသက္ရွင္မည္နည္း။
 အဂၤါ ႏိုဝင္ဘာ ၅
 ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုဖတ္႐ြတ္ၿပီးအနက္ျပန္ဆိုျခင္း
 ေနဟမိ ၈း၄-၈ ကိုဖတ္ပါ။ ပညတ္ခ်က္ဖတ္ၾကားျခင္းကို မည္သို႔ အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသနည္း။
 တစ္ဖြဲ႕ကိုလူ (၁၃) ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕သည္ ေနဟမိ ႏွင့္အတူဖတ္ရြတ္ျခင္းကိုျုပရန္ အတူထလ်က္ေနၾကသည္။ ပထမအဖြဲ႕ပုဂိၢဳလ္ (၁၃) ဦး (ေနဟမိ ၈း၄)၊ ဘုရားရွင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကူညီဖတ္ၾကား ရန္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဖြဲ႕ပုဂိၢဳလ္ (၁၃) ဦးမွာ၊ (ေနဟမိ ၈း၇) ဖတ္ၾကား သမွ်ကို နားလည္သေဘာေပါက္ၾကရန္ ျပန္လည္ရွင္းျပသည္။ ျပည့္သူ႔ ရင္ျပင္၌ျုပလုပ္ေသာ ဖတ္ၾကားျခင္းအစီအစဥ္ကို မည္သို႔မည္ပံုအစီအစဥ္တက် ျုပလုပ္ေၾကာင္းကိုမူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မသိရပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္အေနအထားမွာ ကူညီရြတ္ဖတ္ေပးေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား၏လက္ထဲ၌ ‘တိုရပ္’ က်မ္းကိုကိုင္ထား ၾကဟန္ရွိသည္။ (ေဟျဗဲလူမ်ားျုပစုေသာက်မ္းစာလိပ္ႀကီးမ်ားသည္ အလြန္ ေလးလံၿပီး ကူညီျဖန္႔ေပးရသူရွိရသည္။) သို႔မွသာ ဖတ္ၾကားေပးသူအတြက္ အဆင္ေျပစြာဖတ္ရြတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နံနက္ယံ မွမြန္းတည့္ခ်ိန္အထိ ဖတ္ရြတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ရင္ျပင္ေပၚရွိလူအားလံုးျမင္ေတြ႕ ၾကားနာရေအာင္ ျပသဖတ္ရြတ္ေပးရသည္။
 ေနဟမိ ၈း၈ ၌ပါရွိေသာစကားစုမွာ ‘ေသခ်ာစြာဖတ္ရြတ္၍’ ‘လူမ်ား နားလည္ေစျခင္းငွာျုပၾက၏’ က်မ္းပိုဒ္တိုင္းကို အနက္ျပန္ဆိုအဓိပၸါယ္ထုတ္ ေပးသည္ဟု ယူဆရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းျုပရေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။ လူတို႔ သည္ ဗာဗုလုန္ျပည္မွျပန္လာၾကေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ပရိေစၦဒမ်ားစြာၾကာျမင့္ၿပီး ‘အရမစ္’ စကားကိုသာ ေျပာဆိုအသံုးျုပခဲ့ၾကရာ၊ ေဟျဗဲဘာသာစကားျဖင့္ ဖတ္ၾကားျခင္းကိုၾကားရလွ်င္ လူအမ်ားစုမွာ ေကာင္းစြာနားမလည္ႏိုင္ျဖစ္ ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္ နားမလည္ၾကပါ။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖတ္ၾကားေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ အနက္အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ မႈရွင္းလင္းခ်က္ကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ျုပလုပ္ေပးရသည္။ ေဟာၾကားျခင္း ႏွင့္အတူ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္ကိုဖြင့္ဆိုေသာအခါ ၾကားနာရသူမ်ားကို ႏိုးၾကားေစကာ စိတ္ဝင္စားမႈပိုမိုခံစားရရွိ၍ ကိုယ္စီကိုယ္င မိမိတို႔အတြက္ သတင္းစကားမ်ားရရွိသြားၾကသည္။
 တမန္ေတာ္ ၈း၂၆-၂၈ ကိုဖတ္ပါ။ ေပးထားေသာက်မ္းခ်က္အရ၊ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕၌ မည္သို႔ေသာျုပိင္တူကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာသနည္း။ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔အတြက္ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားရရွိသနည္း။
 ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပ႐ိုတက္စတင့္အားလံုးတို႔သည္ သမၼာက်မ္းစာကို ကိုယ္တိုင္ ဖတ္၊ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာၿပီး နားလည္သိရွိရမည္ဟု သေဘာပိုက္ယံုၾကည္ ခ်က္ထားၾကသည္။ မ်က္စိစံုမွိတ္ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏လိမ္လည္ေနျခင္း ကို က်မ္းစကားအမွန္ဟုမယံုၾကည္ရပါ။ အမိန္႔ေပးအတင္းယံုၾကည္ေစျခင္း မ်ိဳးကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔လက္မခံရပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရွင္းျပေပးသူမရွိ ေသာက်မ္းခ်က္ကိုဖတ္ရသူအတြက္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္ေစႏိုင္မည္လား။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေယာက္စီတိုင္း မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္ကို အေျခခံက်က်နားလည္ ထားရန္လိုအပ္သည္။ တစ္ပါးသူမ်ားအလင္းျပေပးျခင္း၌ အက်ိဳးမရွိပါဟု ဆိုလိုေသာအဓိပၸါယ္မဟုတ္ပါ။
ဗုဒၶဟူး ႏိုဝင္ဘာ ၆ ႏိုဝင္ဘာ ၆
 လူမ်ား၏တံု႔ျပန္ခ်က္
 ဧဇရမွ ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ (တိုရပ္ က်မ္း) လူအေပါင္းတို႔သည္ မတ္တတ္ရပ္လာၾကသည္။ တိုရပ္က်မ္းကို ဧဇရသည္မဖတ္ၾကားမီ ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ဦးစြာခ်ီးမြမ္း၏။ ‘တိုရပ္’ က်မ္းကိုဖတ္ရြတ္ၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ လူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ‘အာမင္’ ဟုတညီတၫြတ္တည္း အာမင္၊ အာမင္ဟု (ေနဟမိ ၈း၅၊၆) လက္ကိုေျမႇာက္ ၍ရြတ္ဆိုၾကသည္။ လူအားလံုးတို႔သည္ ဦးၫြတ္လ်က္၊ မ်က္ႏွာကိုေျမႀကီး ႏွင့္ထိေတြ႕သည္အထိ ထာဝရဘုရားကိုေလးျမတ္ဦးတိုက္ၾက၏။
 ေနဟမိ ၈း၉-၁၂ ကိုဖတ္ပါ။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔သည္ လူမ်ား အား ‘ငိုေျြကးျမည္တမ္းျခင္းမျုပ’ ရန္အဘယ္ေၾကာင့္ေျပာၾကားသနည္း။
 ထိုသို႔ျဖစ္၍ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ား၌ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကို ဖတ္ရြတ္ေသာအခ်ိန္တိုင္းတြင္ ဗာဗုလုန္မွေယ႐ုရွလင္သို႔ျပန္ခဲ့ရေသာ ျပည္ေတာ္ ျပန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္မ်ားအတြက္ ငိုေျြကးျမည္တမ္း ၾက၏။ ၾကင္နာေသာစကားသံျဖင့္ ‘ငိုေျြကးျခင္းမျုပၾကႏွင့္။. . . သြားၾက ေလာ့၊ ၿမိန္စြာေသာအစာကိုစားၾကေလာ့။ ခ်ိဳေသာအရည္ကိုေသာက္ၾကေလာ့။ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အားမွ်ေဝၾကေလာ့။ ဤေန႔ရက္သည္ ငါတို႔ဘုရားရွင္အဖို႔ သန္႔ရွင္း၏။ ဝမ္းမနည္းၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာအခြင့္ႏွင့္ အားယူ ၍ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့ဟု လူအေပါင္းတို႔အားဆိုၾက၏’ (ေနဟမိ ၈း၉၊၁၀)။ Ellen G. White, The Ministry of Healing, p. 281.
 လူမ်ားတို႔သည္ ဘုရားရွင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုၾကားနာၿပီးေနာက္ မိမိတို႔၌ရွိေသာအျပစ္အတြက္ဝမ္းနည္းကာ စတင္ငိုေျြကးေတာ့သည္။ ထာဝရ ဘုရားသည္ ထင္ရွားလာေသာအခါ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားရွင္၏ျပည့္ဝေသာ ေမတၲာေတာ္၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ က႐ုဏာေတာ္၊ သစၥာတည္ျခင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အားနည္းျခင္း၊ မထိုက္တန္ျခင္းမ်ားကိုနားလည္ၿပီး ေ႐ွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔လာရန္လိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ ဘုရားရွင္သန္႔ရွင္းေတာ္ မူျခင္းကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သိရ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အလင္းသစ္ကိုရရွိလာသည္။ ထိုမွန္ကန္ေသာေနာင္တေၾကာင့္ ဣသေရလလူတို႔သည္ ငိုေျြကးျမည္တမ္းၾက ၏။ သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းရန္မလို၊ ‘ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာအခြင့္ႏွင့္ အားယူ၍ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့’ (ေနဟမိ ၈း၁၀)။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အားနည္းျခင္းကိုေမ့ေပ်ာက္ပစ္ၿပီး ထာဝရဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္၌ ကိုးစား ယံုၾကည္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။
 ထိုေန႔သည္လည္း အထူးေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာေန႔၊ တံပိုးမႈတ္ပြဲေန႔ (႐ို႔ရွ္ဟပ္ရွဲနာ့) (Rosh Hashanah) တံပိုးမ်ားမွ မႈတ္သံကို ၾကားရသည္ႏွင့္ မိမိတို႔စိတ္ႏွလံုးကိုျပင္ဆင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ၏တရားစီရင္ျခင္းကိုရင္ဆိုင္ရန္ မိမိကိုယ္ကိုျပင္ဆင္ရမည္။ အျပစ္ေျဖရာေန႔ ကို (Tishri) လ၏ဆယ္ရက္ေျမာက္ေန႔၌က်င္းပသည္။ တံပိုးမႈတ္သံသည္ လူအမ်ားဘုရားရွင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ထၿပီး ေနာင္တစိတ္ရရွိရန္ သေကၤတျဖစ္ သည္။ ထိုေန႔သည္ လူမ်ားဘုရားရွင္ထံျပန္လာရန္ တမင္စီစဥ္ထားသည္။ ငိုေျြကးျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ားကို နားလည္ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးစီး ဦးေဆာင္သူမ်ားက သူတို႔အားသတိေပးခ်က္မွာ၊ ေနာင္တရသည္ႏွင့္တစ္ျုပိင္နက္ ဘုရားသခင္သိျမင္ေတာ္မူၿပီျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ၾကားသိၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ ေၾကာင့္ ငိုေျြကးဝမ္းနည္းေနမည့္အစား၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။
 အျပစ္မည္မွ်ဆိုးရြားသည္ကို ေယ႐ႈရွင္သည္ ကပ္တိုင္ေပၚ၌အေသခံ ကာ ျပႆနာအလံုးစံုကိုေျဖရွင္းေပးေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေပးေနပါသလား။
 ၾကာသပေတး ႏိုဝင္ဘာ ၇
 သခင္ဘုရား၏ဝမ္းေျမာက္ျခင္း
 ‘ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာအခြင့္ႏွင့္ အားယူ၍ဝမ္းေျမာက္ၾက ေလာ့’ (ေနဟမိ ၈း၁၀) ဟူေသာက်မ္းခ်က္သည္ ဘုရားသခင္မွကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ရႊင္လန္းျခင္းရွိရန္ အလိုေတာ္ရွိသည္ကိုေဖာ္ျပသည္။ အျခား ေသာရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ိဳးႏွင့္မတူဘဲ၊ ဘုရားရွင္၏ေမတၲာေတာ္ကိုသိရ ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထာဝရဘုရား၌ရႊင္လန္းျခင္းရွိသည္ဆို သည္မွာ ကိုယ္ေတာ္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကိုသိရ၍ ဝမ္းေျမာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေန႔စဥ္အသက္တာကို ဘုရားသခင္သည္ အလံုးစံုေသာျပင္ဆင္ေပးမႈကို စီမံထားေပးၿပီး၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရင္ဆိုင္ရမည့္ ေန႔စဥ္ အသက္တာအခက္အခဲကို ကိုယ္ေတာ္ေျဖရွင္းေပးေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုထက္ပို၍ ထာဝရဘုရား၌ရႊင္လန္းျခင္းသည္ ခြန္အားကိုျဖစ္ေစ၍၊ ေန႔စဥ္ ေတြ႕ျုကံရမည့္လမ္းခရီးအခက္အခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္သည္။
 ေနဟမိ ၈း၁၃-၁၈ ကိုဖတ္ပါ။ မည္သို႔အေၾကာင္းရွိသနည္း။ ယင္းေနာက္ လူေတြ၏အေၾကာင္းႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေၾကာင္းကို မည္သို႔ ေျပာထားသနည္း။
 ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ဧဇရထံသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ယူ ေလ့လာရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားေသာျမင္ကြင္းအရ၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တို႔သည္ ဘုရားရွင္၏အထံေတာ္သို႔ မိမိတို႔၏လူမ်ိဳးကိုပို႔ေဆာင္ရန္ဆႏၵရွိ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ လူမ်ားကိုနည္းမွန္လမ္းမွန္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ထံမွဥာဏ္ပညာႏွင့္ ဘုရားရွင္ကိုမွီခိုျခင္းမရွိပါက လံုးဝမျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာနားလည္ထားၾကသည္။
 ဝတ္ ၂၃း၃၉-၄၃ ကိုဖတ္ပါ။ ဣသေရလလူမ်ား မည္သည့္အမႈ ကိုျုပရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ျပန္သနည္း။ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
 ေနဟမိ ၈း၁၅ ကိုဖတ္႐ႈမွတ္သားၿပီး၊ က်မ္းခ်က္၏ဆိုလိုခ်က္မွာ လုပ္ေဆာင္မည့္အရာမွန္သမွ် ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွေရးသားခ်က္အတိုင္းျဖစ္ရ မည္ဟုပါရွိသည္။ အျခားေသာပံုနမူနာတစ္ခုမွာ သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား ၏စကားေတာ္ကိုနာခံရန္ အထူးအေလးထား၍အလိုရွိေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္၊ သိမ္းယူျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း နားေထာင္မႈမရွိ ျခင္း၏အက်ိဳးရလဒ္ကို သင္ယူမိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဝတ္ျုပရာက်မ္း တြင္ေဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္မ်ား၌လည္း သူတို႔သည္ ပြဲမ်ားက်င္းပကာ၊ ‘ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေ႐ွ႕ေတာ္၌ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုးရႊင္လန္းျခင္းကိုျုပၾက ၏’ (ဝတ္ ၂၃း၄၀)။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္၊ ကယ္တင္ျခင္း၏ေက်းဇူးက႐ုဏာ ေတာ္အေၾကာင္းကိုသတိရလ်က္ ဘုရားရွင္၏ျုပေတာ္မူေသာေက်းဇူးကို ခ်ီးမြမ္း လ်က္ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ၾကသည္။
 ေယ႐ႈရွင္အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုအဘယ္အရာေပးထားေၾကာင္းကို ေတြးဆၾကည့္ပါ။ ေယ႐ႈသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားက်င္းပေသာပြဲေတာ္ မ်ားအားလံုး၏ပံုေဆာင္မႈ၏အရွင္ပင္ျဖစ္သည္။ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ျပင္းထန္ခက္ခဲစြာရင္ဆိုင္ရခ်ိန္၌ သခင္ဘုရားကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းျခင္းစိတ္ရွိႏိုင္ရန္ မည္သို႔သင္ယူႏိုင္မည္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ယခု လိုမ်ိဳးေနာက္ဆံုးကာလ၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္အထူးသတိျုပလုပ္ေဆာင္ရန္ သင္ခန္းစာျဖစ္ေနပါသနည္း။
 ေသာၾကာ ႏိုဝင္ဘာ ၈
 ထပ္ဆင့္ေလ့လာရန္
 အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္၏ပုေရာဖက္ႏွင့္ဘုရင္မ်ားစာအုပ္မွ စာမ်က္ႏွာ ၆၆၁- ၆၆၈ တြင္ “Instructed in the Law of God” ေခါင္းစဥ္ပါအေၾကာင္းကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။
 ‘ယခုတြင္သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ကတိေတာ္၌ မိမိတို႔၏ယံုၾကည္ ျခင္းကိုျပသရမည့္အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္သည္ သူတို႔၏ ေနာင္တမ်က္ရည္ကို လက္ခံေတာ္မူၿပီ။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာသိရွိရၿပီးေနာက္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းအျပည့္အဝျဖင့္ ဘုရားသခင္ မွသူတို႔အား ျပန္လည္ခိုင္ျမဲေစေၾကာင္းကိုျပသရန္ျဖစ္သည္။
 ဘုရားရွင္ထံေတာ္သို႔ စစ္မွန္ေသာေနာင္တျဖင့္ျပန္လာသူတိုင္းကို အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ျခင္းအခြင့္ကိုရေစပါသည္။ အျပစ္ သားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏အုပ္စိုးမႈကိုခံယူလွ်င္ မိမိတို႔၏ အားနည္းျခင္းမျပည့္စံုမႈမ်ားကိုသိျမင္ၿပီး၊ သန္႔ရွင္းေသာသေဘာႏွလံုးသြင္းကာ ႀကီးျမတ္ေသာေအာင္ျမင္မႈရရွိသြားသည္။ မိမိကိုယ္ကိုပညတ္ခ်ိဳးေဖာက္သူအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ၿပီးသည္ေနာက္ ဘုရားရွင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုရယူကာ လံုျုခံေသာ အသက္တာသို႔ဝင္ေရာက္ခိုလံႈရသည္။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအခြင့္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းေမတၲာေတာ္ အေၾကာင္းကိုသေဘာေပါက္ကာ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ျခင္းရရွိသည္။ ေနာင္တရ ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ေမတၲာေတာ္အရိပ္ျပန္၍ခိုလံႈလာသူတိုင္းကို ဘုရားရွင္သည္ မိမိ၏ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ပတ္ရစ္ဝန္းရံေစသည္။ အနာရွိသမွ်ကိုကုစား စည္းေပးကာ အျပစ္အားလံုးကိုေဆးေၾကာပစ္လိုက္သည္။ ထိုေနာက္တြင္ ကယ္တင္ျခင္း၏ဝတ္႐ံုေတာ္ျဖင့္ လႊမ္းျုခံဝတ္ဆင္ေစသည္။’ Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 668.
 -ဝ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *