ဒံုရင္းျပန္၍ေဖာက္ျပန္ေသာလူမ်ိဳး l11

သင္ခန္းစာ (၁၁)

 ဒံုရင္းျပန္၍ေဖာက္ျပန္ေသာလူမ်ိဳ

 ဒီဇင္ဘာ ၇ – ၁၃

 ဥပုသ္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္း ဒီဇင္ဘာ ၇ 
 ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေနဟမိ ၁၃း၁-၉။ တရားေဟာ ၂၃း၃-၆။ ေနဟမိ ၁၃း၁၀-၁၄။ ေတာလည္ ၁၈း၂၁-၂၄။ ေနဟမိ ၁၃း၁၅-၂၂။ ေယာဟန္ ၅း၅-၁၆။
 အလြတ္က်မ္းခ်က္
 ‘ေလဝိသားတို႔သည္လည္း ဥပုသ္ေန႔ကိုသန္႔ရွင္းေစျခင္းငွာ၊ စင္ၾကယ္ေသာကိုယ္ႏွင့္လာ၍ တံခါးတို႔ကိုေစာင့္ရမည္အေၾကာင္း ငါမွာထား၏။ အိုအကြ်ႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္၊ ထိုအမႈေၾကာင့္အကြ်ႏု္ပ္ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ က႐ုဏာေတာ္မ်ားျပားသည္အတိုင္း အကြ်ႏု္ပ္ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါ’ (ေနဟမိ ၁၃း၂၂)။
 အခန္းႀကီး (၁၂) ႏွင့္ (၁၃) စပ္ၾကားတြင္ ေနဟမိသည္ ဗာဗုလုန္သို႔ျပန္လာသည့္အေၾကာင္း မွတ္တမ္းျုပထားသည္။ မည္မွ်ၾကာၾကာ ေနခဲ့သည္ကိုျဖင့္ မသိရေသာ္လည္း၊ သူအမွန္တကယ္ျပန္လာခဲ့သည္။ (ဘီစီ ၄၃၀-၄၂၅) ဝန္းက်င္ခန္႔ျဖစ္မည္။ လူမ်ားတို႔သည္ ဒံုရင္းသို႔ျပန္၍ေဖာက္ျပန္ ၾကျပန္သည္။ ထာဝရဘုရားႏွင့္ပဋိညာဥ္ကတိကဝတ္မ်ားျုပခဲ့သည္မွန္ေသာ္ လည္း (၁) ႐ုပ္တုကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမျုပပါ။ (၂) ဥပုသ္ေတာ္ေန႔ကိုသတိႀကီးစြာေစာင့္ထိန္းပါမည္။ (၃) ဗိမာန္ေတာ္၏ ေဝယ်ာဝစၥမွန္သမွ်ကို ေထာက္ပံ့ကူညီပါမည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္အလႉေငြကို သစၥာရွိစြာေပးပါမည္။ (ေနဟမိ ၁၀) စသည့္ကတိကဝတ္မ်ားထားရွိခဲ့ ေသာ္လည္း သူတို႔သည္ ကတိပဋိညာဥ္ (၃) မ်ိဳးလံုးကိုခ်ိဳးဖ်က္၍ ဒံုရင္းသို႔ ေဖာက္ျပန္ၾကျပန္၏။
 ေနဟမိျပန္ေရာက္ရွိလာေသာအခါမွာ လူတို႔သည္ ဘုရားတရား ကိုင္း႐ိႈင္းမႈ၌ အလြန္ေလ်ာ့ရဲေနသည္ကိုျမင္ရ၏။ မိမိတို႔၏ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္ အလႉေငြကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိေတာ့။ ဗိမာန္ေတာ္၏အခန္းေနရာမ်ား ကို တျခားကိစၥမ်ားအတြက္အသံုးျုပစျုပလာသည္။ ဥပုသ္ေတာ္ေန႔ကို႐ိုေသ ေလးစားျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိတစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ ေပါင္းသင္းၾကသည္။ အဆိုးဆံုးအရာမွာ၊ က်န္ရစ္ေသာေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ဣသေရလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလံုးကို ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းအမႈ၌ လံုးဝ ပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျမင္ေတြ႕ရ၍ ေနဟမိအေနျဖင့္ ယူက်ံဳးမရျဖစ္ ရျခင္းအေပၚ အံ့ဩစရာမရွိပါ။ ထိုအေျခအေနကို လူမ်က္ႏွာလိုက္၍ တိတ္တဆိတ္လက္ခံမည့္အစား ေနဟမိ၏အက်င့္စာရိတၲအတိုင္း ဘုရားသခင္ ၏ဘုန္းေတာ္ကိုေထာက္၍ ျုပျပင္မႈျုပခဲ့သည္။
 တနဂၤေႏြ ဒီဇင္ဘာ ၈
 အမည္းစက္ထင္းသြားေသာဗိမာန္ေတာ္အတြင္းေခါင္းေဆာင္မႈ
 ေနဟမိ (၁၃) ၌ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားႏွင့္၊ ေမာဘအမ်ိဳးသားတို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ႐ုပ္တုကိုးကြယ္မႈဓေလ့မ်ားကို သြတ္သြင္းလာပံုကိုေရးသား ထားသည္။ (ေနဟမိ ၁၃း၁-၃) အဆိုပါက်မ္းခ်က္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ၏ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ေနသူမ်ားအား အေဝးသို႔ေမာင္းထုတ္ေနေသာအျုပအမူ မ်ိဳးကိုမဆိုလိုပါ။ သူတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းအပိုင္းကိုသာ လြင့္စင္သြားေစေသာ အေၾကာင္းကို ေရးသားထားသည္။ ႐ုပ္တုကိုးကြယ္မႈအပိုင္းကိုသာ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ (တရားေဟာ ၂၃း၃-၆)။
 ေနဟမိ ၁၃း၁-၉ ကိုဖတ္ပါ။ ဧလ်ာရွိပ္ႏွင့္ေတာဘိဆိုသူမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ထိုသူတို႔ကိုလက္ခံႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိသနည္း။ ေနဟမိ ၂း၁၀၊၁၉။ ၃း၁။ ၁၂း၁၀၊၂၂။ ၁၃း၂၈။
 ဧလ်ာရွိပ္ႏွင့္ေတာဘိႏွစ္ဦးလံုးသည္ ေနဟမိက်မ္း၌ သူတို႔၏အေၾကာင္း ကိုေရးသားထားသည္။ ဧလ်ာရွိပ္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္၏။ ဗိမာန္ ေတာ္ကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာတာဝန္ခံလည္းျဖစ္၏။ ေတာဘိသည္ အမၼဳန္ အမ်ိဳးသားရန္သူႀကီးဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕တည္ေဆာက္ရာ၌ အေႏွာင့္အယွက္အေပးဆံုးရန္သူဟု ေနဟမိသေဘာထား၏။ ဧလ်ာရွိပ္ႏွင့္ ေတာဘိတို႔ လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္စီစဥ္ေသာအရာမွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္း ျဖင့္ ေသြးေႏွာျခင္းအမႈျုပရန္အၾကံေပးၾကသည္။ ေသြးေႏွာျခင္းကိစၥ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ေပးျခင္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာ အတိအက်မျုပထားေသာ္လည္း၊ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔သိရေသာအခ်က္မွာ ေတာဘိဟူေသာအမည္မွာ ယုဒလူမ်ိဳး၏ေဝါဟာရ စကားအေခၚအေဝၚျဖစ္၍၊ ‘ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္’ ဟုအဓိပၸါယ္ရ၏။ ယုဒလူမ်ိဳးေနာက္ခံအင္အားစုသူ၌ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာလွ သည္။ သူ၏မယားဘက္မွမိသားစုဆင္းသက္လာေသာအႏြယ္မွာ ‘အာရပ္’ ၏မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္သည္။ ရာဇဝင္မွတ္တမ္းျုပစုထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဧလ်ာရွိပ္ ႏွင့္ေဆြးမ်ိဳးေတာ္စပ္မည္မွာေသခ်ာသည္။ ထပ္၍ျဖည့္စြက္သည့္အေနျဖင့္ ေနဟမိကိုဆန္႔က်င္ေသာသမၻာလတ္၌ သမီးတစ္ေယာက္ရွိၿပီး၊ ဧလ်ာရွိပ္၏ ေျမးႏွင့္လက္ထပ္ယူၾကသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ေနဟမိ၏ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျုပမႈကို ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္ေနေသာသူတို႔သည္ အရာရွိထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။
 ျုမိ႕ဝန္မင္းမရွိေသာအခ်ိန္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းႀကီးသည္ ေတာဘိ အား ဗိမာန္ေတာ္မွအခန္းတစ္ခန္းကိုေပးၿပီး ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔၊ အလႉေငြႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ားကို သိုေလွာင္ေစသည္။ ေတာဘိသည္လည္း ထိုဗိမာန္ေတာ္ အခန္းတြင္း အပိုင္ေနေလ၏။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားစာရင္း၌ ေတာဘိသည္လည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ေစသည္။
 ေနာက္ဆံုးတြင္ ေနဟမိ၏ဦးေဆာင္မႈကို ကဖ်က္ကယက္လုပ္သူတို႔သည္ သူတို႔၏အလိုဆႏၵျပည့္စံုခဲ့သည္။ အားလံုးတို႔သည္ ေနဟမိကိုျုဖတ္ခ်ၿပီး၊ ငွင္းတို႔အထဲမွတစ္ဦးဦးကို ရာထူးေပးခ်င္လာသည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ေနဟမိ သည္ထိုင္ေနၿပီး အလုပ္မလုပ္သူမဟုတ္ခဲ့ပါ။
 သန္႔ရွင္းေသာရာဇဝင္တစ္ေလွ်ာက္ ဘုရားရွင္၏လူမ်ား၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ႏွင့္ေရွးေခတ္ဣသေရလလူမ်ားအပါအဝင္ ဓမၼသစ္အခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း ခရစ္ေတာ္ ေနာက္လိုက္မ်ားပင္လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးကိုလုယက္ေနၾကပါသလား။ ထိုအမွားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အဘယ္နည္းလမ္းျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မည္နည္း။
တနလၤာ ဒီဇင္ဘာ ၉
 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွေလဝိသားမ်ား
 ေနဟမိ ၁၃း၁၀-၁၄ ကိုဖတ္ပါ။ ေနဟမိရွာၾကံကုစားေပးခဲ့ေသာ အရာမွာ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။
 သီခ်င္းသည္မ်ား၊ တံခါးေစာင့္မ်ားႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္အမႈထမ္းမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သို႔ျပန္သြားၿပီး မိမိတို႔မိသားစုကိုလုပ္ေကြ်းရန္ အလုပ္လုပ္ ၾကရမည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဘုရားအမႈေတာ္ကိုေထာက္ပံ့ျခင္းမျုပၾကေတာ့ သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္အလႉေငြအားလံုးေပးကမ္းမႈအစီအစဥ္ မွာ လံုးဝပ်က္စီးသြားၿပီျဖစ္သည္။ ေနဟမိျပန္လည္စတင္ရန္ျဖစ္သည္။ ျမင္ရ သမွ်အရာအားလံုးမွာ စိတ္ပ်က္စရာခ်ည္းသာျဖစ္သည္။
 ဗိမာန္ေတာ္ကို႐ႈတ္ခ်ေသာ ပရမ္းပတာအလုပ္မ်ားသာမက အလႉေငြ မ်ားကိုလည္း အလြဲသံုးစားျုပၾကသည္။ ထိုကိစၥသည္ လူတို႔၏ရက္ေရာျခင္း စိတ္ကို အားေလ်ာ့ေစပါသည္။ စိတ္ပန္းလူပန္းျဖစ္သြားေစၿပီး ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးလႉစိတ္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္။ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္သိုေလွာင္ရာ အခန္းသည္လည္း အလြန္ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ရင္ဆိုင္သြားရသည္။ ဗိမာန္ေတာ္ အတြင္းရွိသီခ်င္းသည္မ်ားႏွင့္အမႈေဆာင္မ်ားအားလံုး လံုေလာက္ေသာေထာက္ပံ့ မႈမရရွိေတာ့ပါ။ ဘုရားရွင္၏အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ လွစ္လွပ္သြားၾက ရသည္။ အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္၊ Prophets and Kings, p. 670.
 ယုဒလူမ်ိဳးတို႔သည္ အတူတကြပ်က္စီးသြားေသာအရာမွန္သမွ်ကို ျပန္လည္ျုပျပင္ၾကသည္။ ေနဟမိဘက္၌ရပ္တည္ၿပီး ေတာဘိႏွင့္ဧလ်ာရွိပ္ကို ဆန္႔က်င္ၾက၏။ အေၾကာင္းမွာ ေနဟမိသည္သာ သူတို႔အက်ိဳးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္းကို သိရွိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနဟမိသည္ စိတ္ခ်ရေသာသူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ ဗိမာန္ေတာ္ကိုေစာင့္ၾကပ္ျုပစုေစသည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္အလႉေငြမ်ားကို ေကာက္ခံရမည့္တာဝန္ကိုလည္းေပးလိုက္၏။ ရရွိေသာအရာအားလံုးကို စနစ္တက်ထားရွိရန္လည္းၫႊန္ၾကားသည္။ အဖြဲ႕သား အားလံုးကိုလည္း အခ်ိဳးက်ေဝငွေထာက္ပံ့ေပးသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေနဟမိ သည္ ပ်က္စီးေန၍၊ ပရမ္းပတာျဖစ္ေနေသာေခါင္းေဆာင္မႈမွန္သမွ်ကို အျမစ္ မွတူးေဖာ္ပစ္လိုက္သည္။
 သစၥာရွိေသာသူမ်ားကိုသာ ေနဟမိေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ဗိမာန္ ေတာ္ကိုကြပ္ကဲေစသည့္တိုင္ ဧလ်ာရွိပ္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းရာထူးကို မက္ေမာဆဲ၊ ဖက္တြယ္ဆဲ လက္မလႊတ္ေသးပါ။ အာ႐ုန္အႏြယ္မွဆင္းသက္ သူဟုအေၾကာင္းျပသည္။ ေနဟမိတင္ေျမႇာက္ေသာလူတို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္း၏တာဝန္အခ်ိဳ႕ကို တာဝန္ယူေစေသာေၾကာင့္ ဧလ်ာရွိပ္အတြက္လုပ္ေဆာင္ ရန္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္းႀကီးျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။
 ေနဟမိ၏ဆုေတာင္းခ်က္၌ ‘အကြ်ႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္၊ ထိုအမႈေၾကာင့္ အကြ်ႏု္ပ္ကိုေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ အကြ်ႏု္ပ္၏ဘုရားသခင့္အိမ္ေတာ္အဖို႔၊ အိမ္ေတာ္အမႈေစာင့္ျခင္းအဖို႔ အကြ်ႏု္ပ္ျုပေသာေက်းဇူးကိုေခ်ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ထိုဆုေတာင္းခ်က္ကို လူသားအေနျဖင့္ဆုေတာင္းရသည္မွာ အဘယ္သို႔နည္း။ (ေနဟမိ ၁၃း၁၄)။
 အဂၤါ ဒီဇင္ဘာ ၁၀
 ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္အလႉေငြမ်ား
 ေနဟမိသည္ ဗိမာန္ေတာ္အစီအစဥ္ကိုျပန္လည္ျုပျပင္သည္သာမက ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္အလႉေငြစီးဆင္းပံုကို စနစ္ခ်ေပးသည္။
 ေတာလည္ ၁၈း၂၁-၂၄။ မာလခိ ၃း၁၀။ မႆဲ ၂၃း၂၃။ ၁ေကာ ၉း၇-၁၄။ ၂ေကာ ၉း၆-၈။ ေဟျဗဲ ၇း၁၊၂ ကိုဖတ္ပါ။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္ အလႉေငြမည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ထိုက်မ္းခ်က္မ်ားက မည္သို႔သင္ၾကား ေပးသနည္း။ ေရွးေခတ္ဗိမာန္ေတာ္၌ျုပလုပ္ေသာအစီအစဥ္သာမက ယခုေခတ္ တြင္လည္း မည္မွ်အေရးႀကီးပါသနည္း။
 ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္အလႉေတာ္ေငြေကာက္ခံျခင္းမရွိလွ်င္ ဗိမာန္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းလိမ့္မည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးျခင္းရပ္ဆိုင္းသြားသည္ ႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္းေဆာင္ရြက္မႈလည္း အပိုင္းပိုင္းျုပိက်သြားမည္။ ဝတ္ျုပ ျခင္းအစီအစဥ္အားလံုးလည္း ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္သြားမည္။ ဗိမာန္ေတာ္၌အလုပ္လုပ္ ေနသူမ်ား ေဘးပန္းထြက္ၿပီး စားဝတ္ေနေရးရွာေဖြရလွ်င္၊ မိသားစုအတြက္ ႐ုန္းကန္ၾကရေသာေၾကာင့္ ဗိမာန္ေတာ္အလုပ္ကို အေလးမထားႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဘုရားဝတ္ျုပျခင္းအစီအစဥ္သည္လည္း ေမွးမွိန္သြားၾကမည္။
 ‘ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးျခင္းအစီအစဥ္သည္ ေကာင္းမြန္လွသည္။ လူခ်မ္းသာ ႏွင့္ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ညီမွ်ေသာေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္မွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုခ်ေပးေတာ္မူေသာေကာင္းခ်ီးအတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ကိုဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ျပန္၍ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
 ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ကို ဘုရားရွင္ေတာင္းေတာ္မူရာ၌ (မာလခိ ၃း၁၀) ရက္ေရာျခင္း၊ ေက်းဇူးတင္ျခင္းအလႉေငြဟူ၍ လံုးဝသဘာမထားပါ။ ေက်းဇူး တင္ျခင္းအမူအရာမ်ား ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ေပၚလြင္ေနေသာ္လည္း ထိုဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ကို ဘုရားရွင္ကသီးသန္႔ေတာင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔သည္ ဘုရား ႏွင့္ဆိုင္၏။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားျပန္၍ေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။’ ေျမာ္လင့္ ျခင္းအသင္းေတာ္ယံုၾကည္ခ်က္၊ (ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေဝျခင္း) (Boise, Idaho: Pacific Press ® Publishing Association, 2005, p. 304.
 ဣသေရလတို႔၏ဗိမာန္ေတာ္၌က်င့္သံုးခဲ့သကဲ့သို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယေန႔ အသင္းေတာ္၌လည္း ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္အလႉေတာ္ေငြကိုမေပးဘဲမေနရပါ။ အသင္းေတာ္ကိုေထာက္ပံ့ၾကရမည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ထည့္ဝင္သူတိုင္း၏အဆင့္ သည္ အသင္းေတာ္ကိုဦးေဆာင္၍ ေဟာေျပာသြန္သင္၊ စီမံကိန္းခ်၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေနေသာသူမ်ားႏွင့္တန္းတူလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ အရည္အခ်င္းတူညီေန ၏။ ဘုရားရွင္ကိုဝတ္ျုပရာ၌ အရည္အခ်င္းမျပည့္လွ်င္ ေမွးမွိန္သြားသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္အလႉေတာ္ေငြသာမရွိလွ်င္ ဧဝံေဂလိ လုပ္ေဆာင္မႈအလွ်င္းမရပ္တည္ႏိုင္ပါ။
 ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ မွသြန္သင္ထားခ်က္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ တစ္ခါတစ္ရံကြ်ႏု္ပ္တို႔ နားမလည္ႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ထားရွိသည့္အေၾကာင္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေန ျဖင့္ ဘုရားရွင္အရာခပ္သိမ္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ျုပတတ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ခ်မွတ္ေသာအေၾကာင္းကိစၥကို ေသခ်ာ စြာသိရွိနားလည္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရွာေဖြသင့္သည္။ သို႔မွသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုပို၍ ယံုၾကည္အားကိုးကာ လက္ေတာ္၏ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ ထာဝရဘုရား ကိုကိုးစားျခင္းအတြက္အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုထားသနည္း။
ဗုဒၶဟူး ဒီဇင္ဘာ ၁၁
 ဥပုသ္ေန႔၌စပ်စ္သီးနယ္ျခင္း
 ေနဟမိ ၁၃း၁၅၊၁၆ ကိုဖတ္ပါ။ ေနဟမိဆိုလိုေသာအရာမွာ မည္သည့္ အရာျဖစ္သနည္း။
 သင္သည္ လူနည္းစုအဖြဲ႕တြင္ရွိေနလွ်င္ ဘုရားရွင္ဘက္မွ အမွန္တရား အတြက္ရဲရဲရင္ဆိုင္ရန္ သိပ္မလြယ္ကူလွပါ။ ဥပုသ္ေန႔သည္ သန္႔ရွင္းစြာထား ရမည့္ေန႔ဟု ဘုရားရွင္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ မည္သူမွ်အလုပ္မလုပ္ရ။ ထိုပညတ္ ခ်က္ကို ေနဟမိသည္ ေယ႐ုရွလင္၌က်င့္သံုးလိုက္နာေစခဲ့သည္။ မိမိယူထား ေသာေနရာႏွင့္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္အတြက္ စိတ္ပင္ပန္းျခင္းရွိမည္ကို သံသယရွိရန္မလိုပါ။
 ဥပုသ္ေန႔သည္ ရက္သတၲပတ္၏ဖန္ဆင္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဘုရားသခင္တံဆိပ္ခတ္ေသာရက္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ လူတို႔သည္ ခြန္အား ျပန္လည္ဆန္းသစ္ရန္၊ ျပန္လည္အားသစ္ေလာင္းေသာအခ်ိန္အျဖစ္ ထာဝရ ဘုရားရွင္ႏွင့္နီးကပ္စြာအခ်ိန္ကိုအသံုးျုပၿပီး ေလာကီေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအလံုးစံု ကို ေဘးဖယ္ထားရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
 စကားအဆိုရွိခဲ့သည္မွာ ‘ဣသေရလလူမ်ား ဥပုသ္ကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း ထက္၊ ဥပုသ္ေန႔က ဣသေရလလူမ်ားကိုျပန္၍ေစာင့္ထိန္းေပးရသည္။ သတၲမ ေန႔ဥပုသ္ေန႔သည္ ဘုရားသခင္မွကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးကို က႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ကိုယ္ကာယေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဥ္ေရးမွာေသာ္လည္းေကာင္း ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ေစာင့္ထိန္းေစေသာေန႔ရက္ျဖစ္သည္။
 ေနဟမိ ၁၃း၁၇-၂၂ ကိုဖတ္ပါ။ ေနဟမိသည္ ဥပုသ္ေန႔၌ ‘ေဈးဝယ္ ေဈးေရာင္းျခင္းအမႈ’ ကို မည္သို႔ရပ္တန္႔ေစသနည္း။
 ေနဟမိသည္ ျုမိ႕ဝန္မင္းျဖစ္လ်က္၊ ယုဒလူမ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကိုင္တြယ္ရမည္ဟု သေဘာ ပိုက္ထားသည္။ ယုဒျပည္၌ခ်မွတ္ထားေသာဥပေဒမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ကိုအေျချုပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ သူသည္ ပညတ္ေတာ္ ကိုကာကြယ္ေပးေသာသူျဖစ္လာေတာ့သည္။ ဥပုသ္ေတာ္ေန႔အပါအဝင္ျဖစ္ သည္။ ယုဒလူကံုထံမ်ားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းႀကီး၏ယူလာေပးေသာ တလြဲပ်က္စီးျခင္းအရာမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ေနဟမိအေနျဖင့္ လံုးဝလက္ခံမည္မဟုတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္လူကံုထံတို႔သည္ ေနဟမိကို အသိအမွတ္ျုပလ်က္ ေသအတူရွင္အတူရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာဒုကၡမ်ားကို ျပန္လည္ ေအာက္ေမ့ၿပီး၊ ဧလ်ာရွိပ္ႏွင့္ေတာဘိတို႔ဖန္တီးလိုက္ေသာ အေျပာင္းအလဲကိစၥ မ်ားကိုလည္း စိတ္မဝင္စားေတာ့ပါ။
 ေနဟမိသည္ လူကံုထံတို႔ကိုဆံုးမစကားေျပာဆိုၿပီး၍ ျုမိ႕တံခါးမွန္သမွ် ကိုပိတ္ေစကာ တံခါးေစာင့္မ်ားကိုလည္းခ်ထား၏။ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ျခင္းေနရာကိုလည္း ျုမိ႕တြင္းမွျုမိ႕ျပင္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္။ ငွင္းအျပင္ ေနာက္တစ္ဖန္ေရာက္လာမည့္ဥပုသ္ေန႔အတြက္ ကုန္သည္မ်ားကိုမေရာင္းမဝယ္၊ မဝင္မထြက္ေစရန္ ရာဇသံထုတ္ထားလိုက္သည္။ ေနဟမိသည္ ေျပာသည့္ အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကုန္သည္ပြဲစား မ်ားတို႔သည္ ေနဟမိပညတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းကို မက်ဴးလြန္မိေစရန္ ေဝးေဝးေရွာင္ၾက၏။
 ၾကာသပေတး ဒီဇင္ဘာ ၁၂
 ဘိုးေဘးတို႔သည္ထိုသို႔ျုပေသာေၾကာင့္မဟုတ္ေလာ
 ေနဟမိသည္ ဥပုသ္ေန႔ကို႐ိုေသရာ၌ အံ့ဖြယ္သူရဲေကာင္းႀကီးပင္ျဖစ္ သည္။ ဥပုသ္ေန႔ကိုမည္မွ်မွန္ကန္စြာေစာင့္ထိန္းတန္ဖိုးထားသည္မွာ အျခား တိုင္းျပည္မွလာေသာကုန္သည္ပြဲစားမ်ားထုတ္ထားေသာ ဥပုသ္ေန႔ေဈးမေရာင္း မဝယ္ရဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ေသာ္၊ ‘သတ္ေစ’ ဟု ျပတ္ျပတ္သားသားကိုင္တြယ္ ခဲ့သည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္၊ ဥပေဒထုတ္ျပန္ထားၿပီးေနာက္ ဥပုသ္ေန႔၌ ျုမိ႕တြင္ျဖစ္ေစ၊ တံခါးဝ၌ျဖစ္ေစ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းကိုဖမ္းမိလွ်င္၊ ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္သုတ္သင္အဆံုးစီရင္မည့္သေဘာတြင္ရွိသည္။ အစိုးရေသာ ျုမိ႕ဝန္မင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ထိုထုတ္ျပန္ထားေသာပညတ္ခ်က္ကို လူတိုင္း လိုက္နာရန္ျုပလုပ္ဖို႔ သူ႔၌တာဝန္ရွိသည္။
 ‘တာဝန္မေလးစားသူမ်ားကို ေနဟမိလံုးဝေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မရွိဘဲ ေခၚယူဆံုးမ၏။ ]သင္တို႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ကိုဖ်က္၍ျုပေသာဒုစ႐ိုက္ကား အဘယ္ သို႔နည္း။ ဘိုးေဘးတို႔သည္ ထိုသို႔ျုပေသာေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာ ဆင္းရဲျခင္းကို ငါတို႔၌လည္းေကာင္း၊ ဤျုမိ႕၌လည္းေကာင္း ဘုရားသခင္ ေရာက္ေစသည္မဟုတ္ေလာ။ သင္တို႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ကိုဖ်က္ေသာအားျဖင့္ သာ၍ျပင္းစြာေသာအမ်က္ေတာ္ကို ဣသေရလအမ်ိဳး၌ေရာက္ေစဦးမည္ေလာ။} ထိုေနာက္တြင္ အမိန္႔ထုတ္လိုက္သည္။ ]အဖိတ္ေန႔တြင္ ေနေရာင္ကြယ္၍ ဥပုသ္ေန႔လြန္သည့္တိုင္ေအာင္ ေယ႐ုရွလင္ျုမိ႕ဝင္းတံခါးေပါက္တို႔ကိုပိတ္ထား ရမည္အေၾကာင္းစီရင္၍ မိမိစိတ္ခ်ရေသာကြ်န္မ်ားကို ဝင္းတံခါးေပါက္၌ ေစာင့္ေစ၏။ သူ၏အမိန္႔ကို တံခါးဝေရာက္လာသည္ႏွင့္ တင္းက်ပ္စြာ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းကိုသိေစသည္။’ Ellen G. White, Prophets and Kings, pp. 671, 672.
 ေနဟမိသတိေပးခဲ့ေသာဥပုသ္ေန႔အျပင္ အျခားခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို လည္းပညတ္ထားသည္။ ထိုကိစၥ၏ဂယက္သည္ ေယ႐ႈရွင္၏အခ်ိန္အထိတိုင္ သက္ေရာက္လာသည္။ ဧဝံေဂလိတရားေဟာေျပာေဝငွေသာအခ်ိန္မွာပင္ ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းအေၾကာင္းကို အေခ်အတင္ေျပာဆို ခဲ့ရသည္။
 မႆဲ ၁၂း၁-၈ ကိုဖတ္ပါ။ မာကု ၃း၁-၆။ လုကာ ၆း၆-၁၁ ႏွင့္ ေယာဟန္ ၅း၅-၁၆ ကိုလည္းဖတ္ပါ။ ေရွးဣသေရလတို႔၏သမိုင္းရာဇဝင္၌ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ မဟာတိုက္ပြဲႀကီးျဖစ္လာရေၾကာင္း ရွင္းျပ ထားသနည္း။
 မွားယြင္းေသာလမ္းျပဦးေဆာင္မႈ၌ ဥပုသ္ေတာ္ေန႔ကိုအေလးမထား၊ သန္႔ရွင္းသည္ဟုသတိမရေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေယ႐ႈရွင္ကို (ဥပုသ္ေန႔၏အရွင္) ပင္စြပ္စြဲၾကေသးသည္။ (လုကာ ၆း၅)။ ဥပုသ္ေန႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟုစြပ္စြဲၾက၏။ ေကာင္းမႈျုပျခင္းအေၾကာင္းေျပာဆိုရာမွ ထိုသူ တို႔သည္ ပညတ္ေတာ္၏ႀကီးျမတ္ပံုကို ေနထိုင္ျပသေနသည့္တိုင္၊ ‘တရား မွ်တမႈ၊ သနားျခင္းက႐ုဏာႏွင့္ယံုၾကည္ျခင္း’ တည္းဟူေသာ ပညတ္ေတာ္ ၏အေလးသာေသာအရာမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကသည္။ (မႆဲ ၂၃း၂၃)။
 တစ္ဦးစီေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္း၌အေရးႀကီးပါသည္ဟုဆိုေသာ ဥပုသ္ေန႔ႏွင့္အျခား ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ထိုသူမ်ားကဲ့သို႔တလြဲေခ်ာ္မသြားေစရန္ မည္သို႔သတိျုပ ႏိုင္မည္နည္း။
 ေသာၾကာ ဒီဇင္ဘာ ၁၃
 ထပ္ဆင့္ေလ့လာရန္။
 အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္ေရးေသာ။ “Steps to Christ” စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅-၁၂၆ “Rejoicing in the Lord” ေခါင္းစဥ္ပါအေၾကာင္းကိုရွာေဖြဖတ္ပါ။
 ‘ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကို သူတို႔ေ႐ွ႕၌ထား၍ ေၾကာက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္းသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ သို႔က်ေရာက္လာသည္။ သူတို႔ျုပခဲ့သမွ်ေသာအျပစ္မ်ားအတြက္ ခံရေသာစီရင္ ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ႏွလံုးတို႔သည္ႏိုးထလာၿပီး ျုပျပင္ေျပာင္းလဲရန္စတင္ကာ ဘုရားရွင္အမ်က္ထြက္ရေသာအေၾကာင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကသည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကို ျပန္၍သြန္းေလာင္းေပး၏။
 အျခားတစ္ပါးအမ်ိဳးသားကိုထိမ္းျမားျခင္းမျုပပါဟု သူတို႔သည္ ကတိ ျုပသစၥာထားေတာင္းပန္ၾက၏။ ခြဲခြာ၍လည္းမေနပါဟု ေၾကညာၾကသည္။ ဘုရားရွင္ကိုသာသစၥာရွိပါမည္ဟု ကတိျုပ၏။ သို႔ေသာ္ ထူးျခားမႈတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္မလာပါ။ ရာထူးရာခံရွိေနေသာ္လည္း ႐ိုေသေလးစားထိုက္စြာမေန၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူအႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ႐ုပ္တုမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနရန္ကိုျငင္းပယ္ၿပီး ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္မွ ခ်က္ခ်င္း ထြက္ခြာၾကသည္။ သမၻာလတ္၏မေကာင္းသတင္းေက်ာ္ၾကားေသာသမီးတစ္ဦး ကို လက္ထပ္ယူသည္။ ထိုသူကိုတာဝန္မွရပ္ဆိုင္းလိုက္႐ံုသာမက ဣသေရလ အမ်ိဳးထဲမွပယ္လိုက္ၾကသည္။ ‘အိုအကြ်ႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္၊ သူတို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကိုလည္းေကာင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔ႏွင့္ဖြဲ႕ ေသာပဋိညာဥ္ကိုလည္းေကာင္း ႐ႈတ္ခ်ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုမွတ္ေတာ္မူပါ။’ အယ္လင္ဂ်ီဝိႈက္၏ Prophets and Kings, pp. 673, 674.
 -ဝ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *